Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій

Анотації 

Мотлях О.І. Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено теоретичним та практичним питанням методики розслідування комп’ютерних злочинів. Проаналізовано сучасний стан розвитку злочинності з використанням комп’ютерних технологій. Наголошено, що новий Кримінальний кодекс України, в якому є окремий розділ ХVI “Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж”, кваліфікує злочини у сфері високих технологій, і це позитивно позначилося на практиці його застосування. Дисертант доводить, що розкриття розслідуваної категорії злочинів має доволі складний характер і потребує окремого теоретичного і практичного досвіду.
   З цією метою автор визначив зміст кримінально-правової та криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів; зробив аналіз типових слідчих ситуацій, які можуть скластися при розслідуванні таких злочинів; виклав порядок висунення та перевірки криміналістичних версій тощо. Дисертант звернув увагу на фахову підготовку відповідних спеціалістів у структурі правоохоронних органів для цього напряму розслідування злочинів. Запропонував розробку нового науково-технічного спорядження, яке сприятиме виявленню, фіксації і вилученню електронних джерел доказового значення. Вказав на особливості проведення деяких слідчих дій та призначення необхідних видів експертиз, сформулював рекомендації для відшкодування потерпілому заподіяних злочином збитків і моральної шкоди.
   Ключові слова:  комп’ютерна злочинність, розслідування злочинів, процесуальні заходи, науково-технічне спорядження, експертиза.

Мотлях А.И. Вопросы методики расследования преступлений в сфере информационных компьютерных преступлений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Академия труда и социальных отношений Федерации профсоюзов Украины, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам методики расследования компьютерных преступлений.
   Проанализировано современное состояние преступности с использованием компьютерных технологий в Украине и РФ. Отмечено позитивность принятия нового Уголовного кодекса Украины, в котором нормы отдельного раздела ХVI “Преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем компьютерных линий”, квалифицируют преступления в сфере информационных компьютерных технологий, что положительно отразилось на практике их раскрытия и расследования.
   Автор отмечает, что расследование такой категории преступлений имеет сложный характер и требует теоретического и практического опыта. С этой целью диссертант излагает содержание уголовно-правовой и криминалистической характеристик; дает анализ типичных следственных ситуаций, которые могут сложиться в ходе их расследования; порядок выдвижения и проверки криминалистических версий и прочее. В работе уделено внимание соответствующей подготовке специалистов в структуре правоохранительных органов для расследования данного вида преступления. Предложено разработку нового комплекта научно-технических средств, которые предназначены для выявления, фиксации и изъятия специфических следов компьютерных преступлений. Изложены особенности проведения отдельных следственных действий и назначения необходимых видов экспертиз, а также сформулированы рекомендации возмещения потерпевшей стороне нанесенных преступлением убытков и морального ущерба.
   Ключевые слова: компьютерная преступность, расследование преступлений, процессуальные действия, научно-технические средства, экспертиза.

Olexander I. Motlyah.. Methodic questions for investigation of crimes in the field of informational and computer technologies. – Manuscript

Dissertation paper for a Candidate degree on Law, speciality 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; legal expertise. – Academy of Labour and Social Relations of Trade Union Federation of Ukraine. 2005

   The dissertation paper is devoted to theoretical and practical methodic questions for an investigation of computer crimes. There have been analysed the current criminal situation in the field of computer technologies.
   The author proves that computer crimes, being very difficult to disclose, require a specific theoretical and practical experience. He reveals the essence of criminal and legal, and forensic characteristics of computer crimes, analyses typical investigatory situations and expounds the procedure for putting forward and checking detective versions.
   A special attention is paid to a professional training of specialists engaged in the investigation of given crimes within the structure of correspondent law-enforcement bodies. The author also defines peculiarities of some investigatory actions performed, and necessary expertise applied during an investigation process.
   Key words: computer crime, legal proceeding, scientific and technique equipment, expertise, identification.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net