Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином

Анотації 

Миколенко О.М. Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. – Національний університет внутрішніх справ, Харків, 2005.

   Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних та практичних проблем щодо визначення і розуміння шкоди, заподіяної злочином. Проаналізувавши критерії криміналізації та декриміналізації діянь, суспільну небезпеку злочину та його наслідків, з’ясувавши взаємний вплив і взаємозв’язок шкоди, заподіяної злочином, з ознаками та елементами складу злочину, розглянувши особливості кваліфікації злочину, індивідуалізації покарання при його призначенні, автор пропонує розглядати шкоду, заподіяну злочином, як самостійне поняття кримінального права, яке має свій зміст та ознаки.
   Дисертація містить аналіз понять “соціально шкідливе діяння” та “суспільно небезпечне діяння”, які розглядаються як загальне і часткове. Дається відмінне від чинного законодавства поняття малозначності діяння. Пропонуються нові підходи щодо визначення критеріїв криміналізації діянь. Розглядається термінологічне розмежування понять, які в юридичній літературі пов΄язують зі “шкодою, заподіяною злочином”. Сформульовано пропозиції щодо зміни деяких традиційних концепцій в науці кримінального права та підвищення ефективності кримінального законодавства.
   Ключові слова: шкода, заподіяна злочином, криміналізація і декриміналізація діяння, злочин, малозначність діяння, склад злочину, суспільно небезпечні наслідки злочину, кваліфікація злочину, індивідуалізація покарання.

Миколенко А.Н. Теоретические основы исследования вреда, причиненного преступлением. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальный университет внутренних дел, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических и практических проблем определения и понимания вреда, причиненного преступлением.
   Взяв за основу теоретические наработки государства и права как методологический аспект изучения вреда, причиненного преступлением, в работе делается вывод о том, что это понятие необходимо рассматривать как самостоятельную категорию в рамках науки уголовного права. На основе использования содержащихся в юридической литературе теоретических разработок о вреде, причиненном правонарушением, в том числе, и преступлением, предлагается провести четкое терминологическое разграничение многих понятий науки уголовного права, которые в своем определении используют вред, причиненный преступлением, как терминологический инструмент, однако не придают ему самостоятельного значения.
   Диссертация содержит анализ понятий ”социальная вредность” и ”общественная опасность” деяний, которые рассматриваются как общее и частное, где понятие ”социальная вредность” связывается с нарушением социальных норм (норм морали, обычаев, традиций и т.п.), а понятие ”общественная опасность” только с нарушением норм права. В связи с этим предлагается отличное от действующего законодательства понятие малозначительности деяния.
   В диссертационном исследовании изложены новые подходы к определению критериев криминализации и декриминализации деяний. Одним из таких критериев является причинение значительного вреда (уголовно-правового вреда).
   Вред, причиненный преступлением, рассматривается в работе как сложное понятие, включающее в себя социальный, правовой и реальный фактический вред, который наступает в результате совершения деяния, признанного нормами Уголовного кодекса Украины преступлением, а также угрозу причинения такого реального (фактического) вреда.
   В работе последовательно и основательно аргументируется вывод о том, что вред, причиненный преступлением, тесно связан и обусловлен всеми элементами состава преступления: субъектом и субъективной стороной, объектом и объективной стороной. Правильное соотношение вреда, причиненного преступлением, и элементов состава преступления имеет большое значение при исследовании преступления, как общественно опасного деяния, и для квалификации преступлений. Анализ действующего законодательства Украины дал возможность выявить недостатки Уголовного кодекса по закреплению и использованию ”оценочных понятий” в Особенной части, а также пробелы правового регулирования вопросов, связанных с назначением наказаний, в частности обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.
   В диссертации сформулированы предложения по изменению некоторых традиционных концепций в науке уголовного права, а также предложения по повышению эффективности уголовного законодательства путем внесения изменений в УК Украины.
   Ключевые слова: вред, причиненный преступлением, криминализация и декриминализация деяний, преступление, малозначительность деяния, состав преступления, общественно опасные последствия преступлений, квалификация преступлений, индивидуализация наказания.

Mikolenko O.M. Theoretical Grounds Researching the Damage Caused by an Offence. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law. – National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2005.

   Thesis is devoted to the complex research of theoretical and practical problems of defining and comprehending the damage caused by an offence. Having analyzed the criteria of criminalisation and decriminalization of actions, social danger of an offence and its consequences; having examined the mutual influence and relationship of the damage caused by an offence with the elements of corpus delicti; having considered peculiarities of crime qualification, individualization of punishment, the author offers to determine the damage caused by an offence as an independent notion of criminal law, which has its own special character and content.
   Thesis focuses on the analysis of notions “social damage” and “social danger”, which are considered as general as partial ones. Notion of the action of little significance different from the legislation in force is presented. New approaches of defining the criteria of criminalisation and decriminalization of actions are proposed. Terminological differentiation of notions, which are connected in law literature with “damage caused by an offence” is considered. Propositions about the changes of some traditional concepts in criminal law science and extension of criminal legislation’s effectiveness are formulated.
   Key words: damage caused by an offence, criminalisation and decriminalization of actions, offence, action of little significance, corpus delicti, socially dangerous consequences of an offence, qualification of an offence, individualization of punishment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретичні основи дослідження шкоди, заподіяної злочином

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net