Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні

Анотації 

Мірошниченко О.С. Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2005.

   Дисертацію присвячено аналізу сутності засобів адміністративно-правової охорони земельних відносин в Україні.
   В роботі досліджено поняття земельних відносин, їх місце серед інших суспільних відносин (економічних, екологічних, цивільних, адміністративних). Проаналізовано механізм адміністративно-правового регулювання земельних відносин. Пропонується поняття та класифікація засобів адміністративно-правової охорони земельних відносин.
   Особливу увагу в роботі приділено розгляду особливостей адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин. Зокрема, досліджується сутність та підстави адміністративної відповідальності за порушення у сфері земельних відносин. Подано юридичну характеристику адміністративних правопорушень у сфері земельних відносин. Розглянуті особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері земельних відносин.
   На підставі здійсненого аналізу в дисертації зроблені висновки як у галузі теоретичних науково значимих проблем, так і у сфері практичної законотворчості.
   Ключові слова: адміністративно-правова норма, охорона земельних відносин, адміністративно-правові засоби, адміністративна відповідальність, адміністративне правопорушення, провадження.

Мирошниченко О.С. Административно-правовые средства охраны земельных отношений в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам охраны земельных отношений в Украине административно-правовыми средствами.
   В работе исследуется понятие земельных отношений, их место в системе общественных отношений (экономических, экологических, гражданских, административных). Предлагается классификация земельных отношений. Детально характеризуются такие составляющие института земельных отношений, как отношения собственности на землю и отношения землепользования; отношения в сфере управления земельным фондом; отношения в сфере рационального использования и охраны земель.
   Проанализирован механизм административно-правового регулирования земельных отношений путем выделения его стадий: формирования и действия юридических норм; возникновения прав и обязанностей (правоотношений); реализации прав и обязанностей. Дополнительной является стадия применения права. Классифицированы административно-правовые нормы, регулирующие земельные отношения.
   Предлагается понятие и характеристика средств административно-правовой охраны земельных отношений: контроля за использованием земель; профилактики правонарушений в сфере земельных отношений; мер убеждения и мер административного принуждения.
   Особое внимание в работе уделяется характеристике контроля за использованием земель, осуществляемого государственными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями; мерам административного принуждения, а также рассмотрению особенностей административной ответственности за правонарушения в сфере земельных отношений. В частности, исследуются сущность и основания административной ответственности за правонарушения в сфере земельных отношений. Предлагается юридическая характеристика административных правонарушений в сфере земельных отношений.
   Рассматриваются особенности производства по делам об административных правонарушениях в сфере земельных отношений.
   На основании осуществленного анализа в диссертации сформулированы предложения по усовершенствованию действующего законодательства Украины: сформулированы предложения о внесении конкретных изменений и дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Земельный кодекс Украины.
   Ключевые слова: административно-правовая норма, охрана земельных отношений, административно-правовые средства, административная ответственность, административное правонарушение, производство.

Miroshnichenko O.S. Administrative means of the protection of land relations in Ukraine. - Manuscript.

A dissertation for conferment of scientific degree of a bachelor of law in speciality 12.00.07 - theory of management; administrative law and process; financial law; information law. - National University of Internal Affaires, Ukraine, Kharkiv, 2005.

   The dissertation is devoted to the analysis of the substance of administrative protection means of the land relations in Ukraine.
   The definition of land relations, their place among other social relations (economic, ecological, civil, administrative) is researched in this work. The mechanism of administrative regulation of the land relations is analyzed. The definition and the classification of administrative protection means of land relations is suggested.
   Special attention is given to an examination of peculiarities of the administrative liability for offences in the sphere of land relations. The author researched the substance and grounds of the administrative liability for the offences in the field of land relations. The juridical characteristic of administrative offences in the field of land relations is given here. The peculiarities of administrative cases providing in the sphere of land relations are described in this work.
   In virtue of the analysis adduced in the dissertation conclusions either in the field of theoretical, scientific and considerable problems or in the field of practical legislation have been made.
   Key terms: administrative norm, protection of land relations, administrative means, administrative liability, administrative offence, providing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net