Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Політико-правові засади становлення міської влади в столиці України в умовах сучасного державотворення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Політико-правові засади становлення міської влади в столиці України в умовах сучасного державотворення

Анотації 

Молибога Р.М. Політико-правові засади становлення міської влади в столиці України в умовах сучасного державотворення. – Рукопис (199 стор.).

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Київ, 2005.

   У дисертації здійснено комплексний політологічний аналіз процесу становлення системи міської влади в столиці України. Розкрито місце і роль управління регіонами в трансформаційних процесах, умови реалізації демократичного потенціалу місцевого самоврядування. Концептуалізовано поняття міської влади. Проаналізовано розвиток національного законодавства, яке регламентує функціонування місцевого самоврядування та здійснення управління регіонами.
   Досліджено процес становлення суб’єктів політичної активності у столиці України. Здійснено періодизацію процесу становлення міської бюрократії, охарактеризовано кожний з етапів.
   Концептуалізовано процес консолідації суб’єкта політичного управління містом, сформульовані ознаки бюрократичного її варіанту, альтернативи подальшого розвитку політичного режиму. Охарактеризовані вірогідні напрями демократизації системи політичного управління містом.
   Ключові слова: місцеве самоврядування, політичний режим, міська влада, міська бюрократія, правове регулювання, консолідація, будівельний комплекс.

Молибога Р.Н. Политико-правовые основы становления городской власти в столице Украины в условиях современного государствообразования. – Рукопись (199 стр.).

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. – Институт государства и права имени В.М.Корецкого НАН Украины, Киев, 2005.

   В диссертации осуществлен комплексный политологический анализ процесса становления системы городской власти в столице Украины. Раскрыто место и роль управления регионами в общественных трансформационных процессах, демократический потенциал местного самоуправления и условия его реализации. Концептуализировано понятие городской власти как подсистемы общественной системы, находящейся под воздействием внешних импульсов развития.
   Проанализировано развитие национального законодательства, регламентирующего функционирование местного самоуправления и осуществления управления регионами.
   Исследован процесс становления субъектов политической деятельности в столице Украины. Осуществлена периодизация процесса становления городской бюрократии, охарактеризован каждый из его этапов.
   Концептуализирован процесс консолидации субъекта политического управления городом, сформулированы признаки реализованного в столице бюрократического варианта консолидации. Выявлены альтернативы дальнейшего развития политического режима в столице Украины.
   Классифицированы возможные направления демократизации системы политического управления. Проанализировано влияние введения выборности руководителей региональных органов исполнительной власти и пропорциональной системы выборов в местные советы на перспективы развития политического режима в столице Украины. Изложены рекомендации по дальнейшему развитию системы политического управления в Киеве.
   Исследована зависимость между системой политического управления столицей Украины и развитием строительного комплекса, показана корреляция этапов их развития. Связь между политическим режимом и строительным комплексом объективируется в первую очередь в тенденциях пространственного развития города. Выявив три этапа развития системы связей между политическим режимом и строительным комплексом, диссертант делает прогноз относительно предстоящего перехода к четвертому этапу и вероятных его характеристик.
   Ключевые слова: местное самоуправление, городская власть, городская бюрократия, правовое регулирование, политический режим, консолидация, строительный комплекс.

R.M. Moliboha. Political and Legal Foundations of Formation of Local Authority in the Capital City of Ukraine in the process of modern state-building. – Manuscript (199 p.)

Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of political science with speciality 23.00.02 – political institutes and processes. – Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The thesis is devoted to comprehensive political analysis of the formation of the municipal authority system in the capital of Ukraine. It reveals the role of regional management in social transformation, the democratic potential of local self-government and the conditions for the realizations of this potential. The notion of municipal authority is conceptualized. The development of national legislation that regulates the functioning of local self-government and regional management is analyzed.
   In this thesis, the process of formation of politically active entities in the capital city of Ukraine is investigated, revealing the reasons for the decline of political influence in Kyiv of the political parties that appeared in 1980-1990s. The process of formation of municipal bureaucracy is divided into periods; each period is given a brief description.
   The process of consolidation of a political municipal authority is conceptualized; types of consolidation, characteristic features of the bureaucratic type are established; and the alternatives for further development of political regime in the capital city of Ukraine are formulated. A description is provided of probable trends of democratization of the city’s political administration system.
   Revealed is the connection between the development of a political administration of the capital of Ukraine and the development of construction sector is investigated; the correlation of phases of such development.
   Key words: local self-government, municipal authority, municipal bureaucracy, legal regulation, political regime, consolidation, construction sector.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Політико-правові засади становлення міської влади в столиці України в умовах сучасного державотворення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net