Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Виробничі кооперативі як суб’єкти цивільного права
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виробничі кооперативі як суб’єкти цивільного права

Анотації 

Мавліханова Р.В. Виробничі кооперативі як суб’єкти цивільного права. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005.

   У роботі досліджено історико-правові засади формування та розвитку виробничої кооперації, їх детермінізм соціальними та економічними змінами у суспільстві. Доведено, що становлення виробничих кооперативів в радянській доктрині цивільного права йшло вкрай суперечливо: від їх фактичного анулювання до абсолютизації. Досвід розвитку законодавства про виробничу кооперацію свідчить про те, що були в Україні зроблені значні кроки для поліпшення її стану.
   Аналіз теорій юридичної особи впевнив у доцільності уваги до теорії соціальних зв’язків та теорії мети, які мають певний позитивний вплив для досягнення мети цього дослідження.
   Розкрито сутність та основні риси виробничого кооперативу, співвідношення між поняттями „кооператив” та „виробничий кооператив”, окреслено сучасні тенденції розвитку виробничих кооперативів в Україні.
   Досліджено порядок створення виробничого кооперативу та статут виробничого кооперативу. Оскільки значна частина положень статуту є невиправданими внаслідок того, що уже врегульовані імперативами чинного законодавства і лише обтяжують статут, пропонується від них відмовитися. Запропоновано спрощення вимог щодо статуту виробничого кооперативу, а рівною мірою й інших суб’єктів підприємництва.
   Розроблено певні наукові положення, висновки, пропозиції і рекомендації, спрямовані на удосконалення чинного законодавства, яке регулює діяльність виробничих кооперативів в Україні, сформульовано проекти змін та доповнень.
   Ключові слова: кооперація, кооператив, виробничий кооператив, статут виробничого кооперативу, юридична особа.

Мавлиханова Р.В. Производственный кооператив как субъект гражданского права. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. Национальный университет внутренних дел.– Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена проблеме правового регулирования создания и деятельности производственных кооперативов в Украине. В работе исследованы исторические и правовые особенности формирования и развития производственных кооперативов как участников гражданского оборота и как юридических лиц. Констатируется, что становление производственных кооперативов в советской доктрине гражданского права шло крайне противоречиво: от их фактического аннулирования до абсолютизации. Опыт развития законодательства о производственных кооперативах свидетельствует о том, что им как хозяйственным обществам, присущ предпринимательский характер. Между тем, легальное определение кооператива предусматривает ведение производственной или иной хозяйственной деятельности. Установлено, что кооперативные идеи близки к идеологии простых обществ и основываются на совместном интересе к созданию для себя рабочих мест и получении дохода. Предложены авторские определения „кооперація”, „кооператив” и „производственный кооператив”. Впервые сделан вывод о том, что основой построения национального законодательства о производственных кооперативах является частное право и его основа – гражданское право. Субсидиарно отношения с участием производственных кооперативов урегулированы другими отраслями права.
   Анализ теорий юридического лица убедил в целесообразности внимания к „теории социальных связей” и теории цели. В силу этих теорий производственный кооператив по сути – это организация объединения физических лиц, между которыми возникают социальные связи внутреннего (кооперативного) и внешнего товарооборотного характера. Производственные кооперативы всегда создаются с определенной целью – совместная производственная или иная хозяйственная деятельность. Раскрыты сущность и главные черты производственного кооператива, соотношения между понятиями „кооператив” и „производственный кооператив”, современные тенденции развития производственных кооперативов в Украине.
   Проанализирован порядок создания производственного кооператива и его устав. Предлагается на основе общей правоспособности юридического лица отказаться от указания в учредительных документах видов их деятельности и ограничиться лишь общим указанием о цели деятельности юридического лица. Установлено, что большая часть положений устава являются неоправданными вследствие того, что урегулированы императивами действующего законодательства и только усложняют устав. Предлагается от них отказаться.
   Разработаны соответствующие научные положения, выводы, предложения, направленные на совершенствование действующего законодательства, которое регулирует деятельность производственных кооперативов в Украине. Сформированы изменения и дополнения в действующее законодательство Украины.
   Ключевые слова: кооперация, кооператив, производственный кооператив, устав производственного кооператива, юридическое лицо.

Mavlikhanova R.V. Production cooperatives as the subjects of civil law. Manuscript.

The dissertation for a Candidate of Law degree in speciality 12.00.03 – civil law and civil procedure; family law; international private law. – National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2005.

   The research work deals with the historical-legal foundations of the formation and development of the production cooperation, their determining by social and economic changes in society. It was stated that the formation of production cooperatives in the Soviet doctrine of civil law was going extremely contradictory: from their factual annulations to absolutization. The experience of the development of the legislation concerning the production cooperation is the evidence of the fact that considerable steps had been made to improve its state in Ukraine.
   The analysis of the juridical person’s theory due to the aim of the research assured in the expediency of the attention to those theories like ‘the theory of social connection’ – productive cooperative is the organization uniting physical persons, which the social connection of internal (cooperative) and external commodity circulation kind; and ‘the theory of aim’, as the production cooperative societies are always formed with a certain aim, i.e. common production or other economic activity. The essence and main features of production cooperative, interrelation between the definition of cooperative and production cooperative, main trends of production cooperative development are exposed in the research.
   The competitor has analyzed the procedure of the cooperative formation and the statutes of production cooperative society. It is suggested to establish the common order of registration of juridical persons and physical persons, private business owners by the state administration. It will contribute to the unification of registration institute. Since the main part of statutes conditions is unjustified owing to the regulations of the present legislation imperatives and it is only burdens the statutes, it is suggested to refuse it.
   The simplification of the requirements concerning the production cooperative statutes and other subjects of business undertaking will simplify the registration procedures, reduce the volume of production cooperative and expenses for its elaboration and printing.
   The author developed corresponding scientific provisions, suggestions and recommendation aimed at the improvement of the present legislation, which regulates the production cooperative activities in Ukraine, forms the projects of changes and additions. 
   Key words: cooperation, cooperative society, production cooperative, statutes of production cooperative, juridical person.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виробничі кооперативі як суб’єкти цивільного права

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net