Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності

Анотації 

Мостовенко С. В. Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності. – Рукопис (181 стор.)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2005.

   У дисертації здійснено комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних із правовим регулюванням цивільних договорів в умовах спеціальних правових режимів підприємницької діяльності у ВЕЗ і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, до яких належать і території пріоритетного розвитку. Розкриваються особливості спеціального правового режиму підприємницької діяльності у ВЕЗ та на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Автор досліджує проблеми правового регулювання підприємницької діяльності у ВЕЗ та на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Аналізуються поняття СПД у ВЕЗ та на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, їх правове становище. Досліджуються особливості порядку укладання цивільно-правових договорів у сфері підприємницької діяльності у ВЕЗ та на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Здійснено аналіз цивільно-правової відповідальності та особливостей застосування цивільно-правових санкцій, інших заходів впливу до СПД на територіях із спеціальним режимом підприємницької діяльності. Досліджено питання забезпечення гарантій захисту прав СПД у ВЕЗ та на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності. Обґрунтовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення законів про запровадження ВЕЗ чи територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності.
   Ключові слова: вільна економічна зона, договір на виконання інвестиційного проекту, спеціальний правовий режим, територія із спеціальним режимом інвестиційної діяльності.

Мостовенко С. В. Гражданско-правовое регулирование договоров в свободных экономических зонах и на территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности. – Рукопись (181 стр.)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, Киев, 2005.

   В диссертации осуществлён комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с правовым регулированием гражданских договоров в условиях специальных правовых режимов предпринимательской деятельности в СЭЗ и на территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности, к которым относятся и территории приоритетного развития.
   Раскрываются особенности специального правового режима предпринимательской деятельности в СЭЗ и на территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности.
   Автор исследует проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в СЭЗ и на территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности. Анализируются понятия субъектов предпринимательской деятельности в СЭЗ и на территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности, их правовое положение.
   Осуществлён анализ законодательных норм относительно процедуры рассмотрения и утверждения инвестиционного проекта субъектами предпринимательской деятельности в СЭЗ и на территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности.
   Обосновывается, что правовое регулирование договоров в СЭЗ и на территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности отвечает общим основам гражданского законодательства Украины и применяется с отдельными особенностями, которые связаны с особым составом субъектов и особым порядком заключения гражданско-правовых договоров.
   Исследуются особенности порядка заключения наиболее характерных для предпринимательской деятельности в СЭЗ и на территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности гражданско-правовых договоров.
   В результате проведенного анализа предложено разработать и принять Закон Украины “Об основных принципах установления специальных режимов предпринимательской деятельности” с обязательным определением критериев выбора конкретных территорий для установления специальных режимов предпринимательской деятельности, условий их создания и ликвидации.
   Аргументируется положение о том, что основным договором, который регулирует отношения субъектов предпринимательской деятельности и органов управления СЭЗ и территорий со специальным режимом инвестиционной деятельности, является договор на реализацию инвестиционного проекта, который является отдельным видом гражданско-правового договора – инвестиционным договором.
   Показано, что реализация гражданско-правовой ответственности в СЭЗ и территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности зависит от вида организации управления на соответствующей территории, то есть зависит от того, какой субъект выступает стороной договора – орган местного самоуправления, местный орган исполнительной власти, Совет по вопросам управления и развития территорией или другое лицо.
   Осуществлён анализ гражданско-правовой ответственности и особенностей применения гражданско-правовых санкций и других мер воздействия к субъектам предпринимательской деятельности на территориях со специальным режимом предпринимательской деятельности.
   Исследованы вопросы обеспечения гарантий защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в СЭЗ и на территориях со специальным режимом инвестиционной деятельности.
   Ключевые слова: свободная экономическая зона, договор на исполнение инвестиционного проекта, специальный правовой режим, территория со специальным режимом инвестиционной деятельности.

Mostovenko S.V. Legal civil regulations of contracts in free economic zones and at the territories with special investment regulations. – Manuscript (181 р.).

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Sciences (Law) on the speciality 12.00.03 – Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – V.M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2005.

   The dissertation is devoted to complex analysis of theoretical and practical matters, connected with legal regulation of civil agreements in the conditions of special legal regime of business activity in a Free Economic Zone and on the territory of priority development.
   The dissertation investigates peculiarities of special legal regime of business activity in Free Economic Zone and on the territory of priority development. The author investigates peculiarities of legal regulation of business activity in Free Economic Zone and on the territory of priority development. Concepts of Subject of Business Activity in Free Economic Zone and on the territory of priority development and their legal position are analyzed.
   Peculiarities of the procedure of civil – legal contracts making and characteristic of most typical for business activity on the territory of Free Economic Zone and on the territory of priority development are investigated.
   The analysis of civil – legal liability and peculiarities of civil – legal sanctions usage and other methods of effect against Subject of Business Activity on the territories with the special regime of business activity was made.
   The questions of securing the guarantees for protection of Subject’s of Business Activity right in Free Economic Zone and on the territory with special investment regime are investigated.
   As the result of made analysis the concrete suggestions connected with laws improvement for implementing of Free Economic Zone or territory with the special investment regime were made.
   Key words: free economic zone, agreement (contract) on investment project, special legal regime the territories with special investment regulations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно-правове регулювання договорів у вільних економічних зонах і на територіях із спеціальним режимом інвестиційної діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net