Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України

Анотації 

Мацелик Т.О. Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005.

   Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних засад, підстав та процесуально-процедурних засад застосування адміністративного примусу в діяльності органів державної податкової служби України.
   У роботі досліджено місце адміністративного примусу в податковому праві України. Визначено повноваження органів державної податкової служби України щодо застосування адміністративно-примусових заходів у сфері оподаткування. Проаналізовано концептуальні підходи щодо розуміння сутності засобів адміністративного примусу, здійснено їх класифікацію та виділено специфіку їх застосування у сфері оподаткування.
   Досліджено процесуально-процедурні засади застосування заходів адміністративного примусу та особливості оскарження рішень дій та бездіяльності посадових та службових осіб органів державної служби України.
   На основі проведеного дослідження сформульовано висновки, пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення організаційно-правових засад застосування заходів адміністративного примусу в діяльності органів державної податкової служби України.
   Ключові слова: адміністративний примус, заходи адміністративного примусу, органи державної податкової служби, специфіка, процесуально-процедурні засади, оскарження.

Мацелык Т.А. Административное принуждение в деятельности органов государственной налоговой службы Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2005.

   Диссертация посвящена анализу теоретико-методологических основ, оснований, а также процессуально - процедурных основ применения административного принуждения в деятельности органов государственной налоговой службы Украины.
   Работа является одной из первых попыток комплексно, с использованием современных методов познания, исследовать проблемные вопросы административного принуждения в налоговом законодательстве. В результате проведенного исследования обосновано существование административного принуждения в налоговом законодательстве Украины.
   Рассмотрены органы государственной налоговой службы Украины как субъекты применения мер административного принуждения. Сформулировано авторское определение органов государственной налоговой службы Украины как правоохранительных органов исполнительной власти, которые состоят из подразделений и служб, созданных для решения задач по контролю и обеспечению взыскания налогов и других обязательных платежей с правом применения мер административного принуждения.
   Детально освещены, с выделением специфики, составляющие административного принуждения в сфере налогообложения, а именно: меры административного предупреждения, меры административного пресечения и меры ответственности за противоправные действия, которые имеют признаки административного правонарушения. Специфика применения мер административного принуждения состоит в том, что органы государственной налоговой службы Украины имеют право применять как общепризнанные меры административного принуждения, так и меры, которые используются только в сфере налогообложения.
   Делается вывод, что большое количество нормативно-правовых актов, предусматривающих ответственность за налоговые правонарушения, которые имеют признаки административных проступков, усложняет выработку единого подхода к ответственности, поэтому целесообразно заменить их единым нормативно-правовым актом, а также установить четкий порядок применения мер ответственности в сфере налогообложения, что послужит началом стандартизации ответственности в упомянутой сфере.
   В работе особое внимание уделено процессуально-процедурному порядку применения мер административного принуждения, характерных именно для сферы налогообложения. Отмечается, что деятельность органов государственной налоговой службы по применению мер административного принуждения является неотъемлемой частью административного процесса, в связи с этим рассматривается его содержание, структура и соотношение с административной процедурой.
   Обоснована научно-теоретическая конструкция понятий “исправление налогов”, “взыскание налогов”, как соотношение общего и конкретного. Отмечено особенности обжалования в сфере налогообложения, которые состоят в том, что, кроме общепринятых административного и судового порядков обжалования решений, действий и бездеятельности органов государственной налоговой службы, также выделен порядок пересмотра решения лицом принимающим его.
   Сформулирован ряд выводов, предложений и рекомендаций, направленных на усовершенствование теоретико-правовых основ и практики применения мер административного принуждения органами государственной налоговой службы Украины.
   Ключевые слова: административное принуждение, меры административного принуждения, специфика, органы государственной налоговой службы Украины, процессуально-правовые основы, обжалование

Matselik T.O. Administrative compulsion in the State Tax Service bodies activity.

Dissertation for the degree of PhD in Law. Specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law; information Law. The national Academy of the Internal Revenue Service of Ukraine. Irpin. 2005.

   The dissertation is devoted to the theoretical – methodical ground, basis and processual procedures of the administrative compulsions in the Internal Revenue Service against activities.
   The place and importance of the administrative compulsion in the tax law of Ukraine is investigated in this work.
   Also the competence of the bodies of the Internal Revenue Service as to the administrative compulsion means employment in the sphere of taxation.
   The conceptual approaches to the understanding of the essence of the administrative compulsion means are analyzed and theirs classification is done.
   The processual – procedure basis of the administrative compulsion means use is investigated as well.
   Conclusions and recommendations as for letter the organizational – juridical ground for the administrative compulsion means employment by the Internal Revenue Service bodies are maid by the author.
   Key words: administrative compulsion, administrative compulsion means, Internal Revenue Service bodies, peculiarities, processual – procedure ground, claims.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративний примус в діяльності органів державної податкової служби України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net