Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Демократизація механізмів державного управління процесами суспільних трансформацій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Демократизація механізмів державного управління процесами суспільних трансформацій

Анотації 

Мартиненко В.М. Демократизація механізмів державного управління процесами суспільних трансформацій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2004.

   У дисертації на основі емпіричних та теоретико-методологічних підходів до дослідження сутності суспільних трансформацій в умовах глобалізації проаналізовано концептуальні методологічні засади теорії державного управління, розкрито сутність і заборонно-дозвільний характер діяльності державної влади як джерела і рушійної сили формування й реалізації механізмів державного управління процесами суспільних трансформацій. Доведено доцільність розробки нової дослідницької парадигми державного управління на основі демократизації його механізмів і об’єктивізації інституційних засад їх формування та розвитку як перспективного напряму наукового дослідження проблем теорії і практики державного управління в умовах розвитку демократії. Демократизація механізмів державного управління процесами суспільних трансформацій на основі розвитку форм і методів суб’єкт-суб’єктної взаємодії між державою і суспільством розглядається як об’єктивна закономірність перехідного періоду від авторитарних форм і методів державного управління до демократичних, як запорука формування нової парадигми державного управління.
   У контексті одержаних результатів теоретико-методологічного дослідження проаналізовано стан демократизації державної влади й управління в Україні, визначено напрями і методи демократизації механізмів державного управління, розроблено громадсько-політичну модель їх реалізації та визначено концептуальні засади інноваційної стратегії демократичного розвитку українського суспільства.
   Ключові слова: суспільні трансформації, державне управління, механізми державного управління, демократизація механізмів державного управління, об’єктивізація механізмів державного управління, державно-управлінська система, соціально-управлінська система, соціально-самоорганізовна система.

Мартыненко В.Н. Демократизация механизмов государственного управления процессами общественных трансформаций. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2004.

   В диссертации на основе эмпирических и теоретико-методологических подходов к исследованию сущности общественных трансформаций в условиях глобализации сделан анализ концептуальных методологических принципов теории государственного управления, раскрыта сущность и запретно-разрешительный характер деятельности государственной власти как источника и движущей силы формирования и реализации механизмов государственного управления процессами общественных трансформаций.
   В работе использован принципиально новый подход к рассмотрению сущности общественных трансформаций в контексте глобализации, что дало возможность трактовать их как объект и результат государственного управления. Опираясь на это, автор впервые в отечественной науке государственного управления обосновывает субъект-объектное влияние государства на общество как не естественный (не объективный, а значит, субъективный) процесс, а отсюда выводит и трансформационную природу происхождения и развития как общественных явлений и процессов, так и исторически сформировавшейся парадигмы государственного управления. Проведенное сравнительное абстрактно-логическое моделирование систем формирования и развития прямых и обратных связей между государством и обществом в условиях действия авторитарных и демократических механизмов государственного управления доказывает целесообразность разработки новой исследовательской парадигмы на основе демократизации механизмов государственного управления и объективизации институциональных принципов их формирования и развития. В контексте демократизации механизмов государственного управления объективизация рассматривается как залог успеха в формировании и развитии новой парадигмы государственного управления, а институции как инструмент объективизации его механизмов.
   Демократизация механизмов государственного управления процессами общественных трансформаций на основе развития форм, методов и механизмов субъект-субъектного взаимодействия между государством и обществом рассматривается как объективная закономерность переходного периода от авторитарных форм, методов и механизмов государственного управления до демократических.
   Формирование и развитие социально-управленческих систем на основе субъект-субъектного взаимодействия между государством и обществом, воздействуя на исторически сформировавшиеся трансформированные общественные явления и процессы, ретрансформирует их и, как бы, возвращает детерминированные линейные государственно-управленческие системы к естественному их состоянию – индетерминированным нелинейным социально-самоорганизующимся системам. На основе использования новых познавательных моделей исследования этих систем определены методологические подходы к формированию инновационных механизмов государственного управления, разработаны алгоритмы структурно-логического их моделирования, определен объект демократизации механизмов государственного управления.
   Наряду с рассмотрением демократизации общества как средства формирования государственной власти, демократизация механизмов государственного управления в контексте их объективизации рассматривается как средство реализации государственной власти в гражданском обществе.
   В контексте полученых результатов теоретико-методологического исследования проделан анализ состояния демократизации государственной власти и управления в Украине, определены направления и методы демократизации механизмов государственного управления, разработана общественно-политическая модель их реализации и определены концептуальные принципы инновационной стратегии демократического развития украинского общества. В рамках разработанной общественно-политической модели демократизации механизмов государственного управления разработана технология внедрения в систему государственной администрации службы государственно-общественного контролинга как информационной концепции демократизации механизмов государственного управления.
   На основе анализа алгоритмов общецивилизационных абстрактно-логических моделей общественного развития определены алгоритмы и концептуальные принципы разработки Национальной стратегии формирования и развития гражданского общества в Украине и системной модели ее последовательной и поэтапной реализации.
   Работа значительно расширяет круг инновационных направлений развития теории и практики государственного управления.
   Ключевые слова: общественные трансформации, государственное управление, механизмы государственного управления, демократизация механизмов государственного управления, объективизация механизмов государственного управления, государственно-управленческая система, социально-управленческая система, социально-самоорганизующаяся система.

Martunenko V.M. Democratization of the mechanisms of public administration by the processes of public Transformations. – Manuscript.

The thesis for Doctor’s Degree in State management on speciality 25.00.02 – Mechanisms of state management. – Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the office of the President of Ukraine. – Kharkiv, 2004.

   In the thesis conceptual methodology basis of the theory of public administration was analysed on the basis of imperical and theoretical and methodological approaches to the study of the essence of public transformation in conditions of globalisation, the essence and prohibition and permissive character of activity of state authority as source and motive power of forming and realization of the mechanisms of public administration by the processes of public transformation was revealed. The expedience of the elaboration of new research paradigm of public administration on the basis of democratization of its mechanisms and objectivisation of institutional basis formation and development of democracy was led. Democratization of the mechanisms of public administration in the processes of public transformation on the basis of development of forms and methods subject-subject relation between state and society considers as objective regularity of transition period from authoritarian forms and methods of public administration to democratic methods as pledge of forming of new paradigm of public administration.
   In context of obtained results of theoretic and methodologic research the situation of democratization of state authority and management in Ukraine was analysed, the directions and methods of democratization of the mechanisms of public administration were determined, public political model of their realization was worked out and conceptual basis of innovative strategy of democratic development of Ukrainian sociality were determined.
   Key words: public transformations, public administration, mechanisms of public administration, democratization of the mechanisms of public administration, objectivisation of the mechanisms of public administration, state regulatory system, social regulatory system, social self-organised system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Демократизація механізмів державного управління процесами суспільних трансформацій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net