Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Конституційне право на свободу світогляду і віросповідання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Конституційне право на свободу світогляду і віросповідання

Анотації 

Малишко В.М. Конституційне право на свободу світогляду і віросповідання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 — конституційне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — Київ, 2005.

   В дисертації на підставі аналізу наукової літератури, текстів конституцій та інших нормативно-правових актів досліджуються проблеми конституційного права людини на свободу світогляду і віросповідання, механізми і гарантії його реалізації в Україні.
   Визначаються поняття і зміст термінів у релігійній сфері, їх співвідношення і розвиток. Аналізується право людини на свободу світогляду і віросповідання, його складові елементи й історичні періоди та етапи розвитку до сучасного періоду, визначається місце цього права в системі конституційних прав і свобод людини.
   Розглядаються механізм реалізації права людини на свободу світогляду і віросповідання в діяльності релігійних організацій. Визначається їх поняття, система і види, порядок створення і припинення діяльності. Аналізуються основні права релігійних організацій та їх членів, основні форми і напрями їх взаємодії з органами державної влади та іншими суб’єктами.
   Значне місце в роботі присвячене аналізу системи і видів юридичних гарантій дотримання права людини на свободу світогляду і віросповідання.
   Ключові слова: свобода світогляду і віросповідання, свобода совісті, релігійні організації, державно-церковні відносини, релігійна діяльність.

Малышко В.Н. Конституционное право человека на свободу мировоззрения и вероисповедания. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.02 – конституционное право. — Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. — Киев, 2005.

   В диссертации на основании анализа научной литературы, текстов конституций и других нормативно-правовых актов исследуются проблемы конституционного права человека на свободу мировоззрения и вероисповедания, механизмы и гарантии его реализации в Украине.
   Определяется понятие терминов “свобода мировоззрения”, “свобода совести”, “свобода вероисповедания”, их соотношение и развитие в философском и юридическом значениях. Анализируется право человека на свободу совести, свободу мировоззрения и вероисповедания, их составные элементы и особенности в их субъективном и нормативном (объективном) значении.
   В работе анализируются имеющиеся историко-правовые источники и определяются различные исторические периоды развития прав человека в религиозной сфере. Автор выделяет период возникновения и существования языческих религий на территории Украины до времени введения и распространения христианства в древнерусском Киевском государстве, период с 1240 г. до начала ХХ в., советский период и современный период в условиях развития независимой украинской государственности и правовой системы Украины.
   Рассматриваются особенности законодательства в религиозной сфере, анализируются различные его названия и высказываются предложения по его совершенствованию. На основании анализа различных точек зрения ученых-юристов определяется место права человека на свободу мировоззрения и вероисповедания в общей системе конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также рассматривается его соотношение и взаимосвязь с культурными, политическими и другими конституционными правами и свободами.
   Рассматривается механизм реализации права человека на свободу мировоззрения и вероисповедания в деятельности религиозных организаций. Определяются их понятие, система и виды, порядок создания и легализации (регистрации и уведомления о создании), а также основания и порядок прекращения деятельности.
   Анализируются основные права религиозных организаций и верующих их членов по отправлению религиозных культов, обрядов и других видов деятельности, права на владение и пользование церквами, монастырями и другим культовым имуществом.
   Рассматриваются основные формы и направления взаимодействия церкви и религиозных организаций с органами государственной власти, местного самоуправления и другими субъектами общественных отношений, проводится сравнительно-правовой анализ особенностей государственно-церковных отношений в ряде зарубежных стран и особенности их проявления в Украине.
   Значительное место в работе отводится анализу системы и видов юридических гарантий соблюдения права человека на свободу мировоззрения и вероисповедания, которые автором подразделяются на две основные группы: нормативно-правовые гарантии и организационно-правовые гарантии.
   Среди основных видов юридических гарантий в работе рассматриваются основные конституционные гарантии: конституционные нормы-принципы, конституционные обязанности, а также нормы, устанавливающие различные виды юридической ответственности как виды нормативно-правовых гарантий, а также государственные, судебные, международные и другие организационно-правовые гарантии реализации, охраны и защиты конституционного права в религиозной сфере.
   Ключевые слова: свобода мировоззрения и вероисповедания, свобода совести, религиозные организации, государственно-церковные отношения, религиозная деятельность, правовые гарантии обеспечения прав человека на свободу мировоззрения и вероисповедания.

Malyshko V.N. The constitutional right of the man on freedom of outlook and creed. — Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of candidate of sciences (Law), on the speciality 12.00.02 — constitutional law. V.М. Коretsky Institute of State and Law, National Academy of Sciences of Ukrain. — Kyiv, 2005.

   The problems of the constitutional human right to freedom of thought, conscience and religion along with the ways and guarantees of realization are analyzed.
   Concept of religious terms, their correlation and development are defined. Both elements compound parts of the human rights and periods of the historical development are examined in the thesis.
   The ways of the human rights realization in activity of religious organization are considered. Their concept, system and kinds, order of legalization and cease of activity is determined as well.
   Key words: freedom of outlook and creed, freedom of conscience, religious organizations, State and church relations, religious activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Конституційне право на свободу світогляду і віросповідання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net