Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Тактико-криміналістичні та процесуальні основи пошуку та затримання злочинця
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Тактико-криміналістичні та процесуальні основи пошуку та затримання злочинця

Анотації 

Малярова В.О. Тактико-криміналістичні та процесуальні основи пошуку та затримання злочинця. – Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005.

   В роботі розглянути проблем пошуку невідомого злочинця та його наступного затримання. Метою пошукової діяльності слідчого є встановлення об’єктів (злочинців тощо), а також джерел доказів по кримінальної справи. Наведений алгоритм пошуку невідомого злочинця. Відносно особистості злочинця виділяються п'ять криміналістично значущих груп властивостей, які можуть служити для його пошуку і наступного ототожнення. Удосконалено поняття криміналістичної інформації про злочинця, його пошукового портрету. Удосконалено класифікацію матеріальних слідів злочину. Автором пропонується певна послідовність слідчо-експертного аналізу місця події. Визначено умови, цілі, слідчі ситуації та розроблено критерії проведення гіпнорепродукції зі свідком, потерпілим й форми її фіксації. Затримання злочинця має двоїсту природу і розглядається як міра процесуального примусу і як слідча дія, що проводиться для отримання доказів під час захоплення злочинця на місці злочину. Розглянути основні положення тактики затримання злочинця та розроблені прийоми проведення тактичних комбінацій.
   Ключеві слова: пошукова діяльність, розшук злочинця, криміналістична інформація, пошуковий портрет злочинця, гіпнорепродукція, затримання злочинця на місці події, тактика затримання.

Малярова В.О. Тактико-криминалистические и процессуальные основы поиска и задержания преступника. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2005.

   В диссертации рассмотрены проблемы поиска неизвестного преступника и его последующего задержания. В работе обоснован и сделан вывод о том, поисковая деятельность следователя – это комплекс процессуальных и непроцессуальных мероприятий, реализуюемых следователем с целью поиска неизвестных и установленных объектов (преступников и т. п.), а также источников доказательств для познания всех обстоятельств, имеющих значение для всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела. Розыскная деятельность следователя является частью поисковой и направлена на розыск установленных преступников, которые скрываются от следствия. Автором разработан алгоритм поиска неизвестного преступника. В работе выделяются криминалистически значимые группы свойств, характеризующие личность преступника: социально-демографические, нравственно-психологические, функционально-динамические, анатомо-морфологические, биологические, которые могут служить для его поиска и последующего отождествления. Усовершенствовано понятие криминалистической информации о преступнике и понятие поискового портрета, как мысленной модели лица. Содержанием портрета является интегративная криминалистическая информация о свойствах преступника. В работе усовершенствована классификация материальных следов преступления, которые дифференцируются, исходя из формы отображения события преступления; вида изменений; их природы; механизма образования. Автором предлагается последовательность действий по следственно-экспертному анализу места происшествия, который проводится в целях изучения отдельных материальных следов преступления или всей обстановки места происшествия в целом с целью установления механизма преступления. В работе анализируется исторический и зарубежный опыт использования гипнорепродукции при расследовании преступлений. Определены условия, цели, следственные ситуации, а также разработаны критерии проведения и формы фиксации гипнорепродукции со свидетелем, потерпевшим. Гипнорепродукция может реализовываться только в непроцессуальной форме и в ситуации, когда потерпевший (свидетель) искренне стремится содействовать выяснению обстоятельств дела.
   Анализируя взгляды ученых на задержание, диссертант приходит к выводу о том, что задержание преступника имеет двойственную природу. Оно рассматривается и как мера процессуального принуждения, и как следственное действие, проводимое для получения доказательств при задержании преступника с поличным. В работе рассмотрены основные положения тактики задержания преступника, разработана классификация типичных следственных ситуаций задержания, проанализирована их сущность и соответствующие им комплексы тактических приемов и оперативно-розыскных мероприятий. Соответственно времени захвата преступника выделяются две группы общих следственных ситуаций, возникающих до или после возбуждения уголовного дела. Каждая из групп дифференцируется на виды в соответствии с целью задержания: для ограничения свободы лица и пресечения его преступной деятельности или для получения доказательств по уголовному делу. В работе рассматриваются проблемы тактической операции „Задержание преступника с поличным” при расследовании вымогательства, незаконного оборота наркотических средств и др. Предлагается использовать технические средства, в частности видеозапись, в качестве объективных средств фиксации задержания.
   Ключевые слова: поисковая деятельность, розыск преступника, криминалистическая информация, поисковый портрет преступника, гипнорепродукция, задержание преступника с поличным, тактика задержания.

Maliarova V.O. Taktical, crimanalistical and procedural basics of searching and arrest of a criminal. – Manuscript.

The dissertation on candidate’s degree of legal sciences on speciality 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic expertise. – National university of internal affairs. – Kharkiv, 2005.

   The dissertation is devoted to solution of problems of searching and arrest of unknown criminal. Author proposes algorithm of searching of unknown criminal. Concerning to the person of a criminal she marks out such significant groups of virtues: social and demographical, moral and psychological, functional and dynamical, morphological, biological which can be used for searching and further identification of a criminal. The definition of criminalistic information about criminal was improved. Author also analyses native historical and foreign experience of using of hypnoreproduction during crime investigation, she tried to determine conditions, goals, investigative situations of using of hypnoreproduction in work with witnesses and victims.
   On the basis of analysis of scientists’ points of view on arrest, author makes conclusion that arrest of criminal has dual nature and can be used as measure of procedural coercion and as investigator’s act, which provides for getting evidence during capture of a criminal on a crime scene.
   Part of work is devoted to problems of tactical operation of capture criminal on a crime scene during extortion or illegal drug traffic. Author explains the role of using of technical devices (e.g. audio, video) during criminal’s capture.
   Key words: searching activity, criminalistic information, criminal’s searching profile, hypnoreproduction, criminal’s capture on a crime scene, capturing tactics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Тактико-криміналістичні та процесуальні основи пошуку та затримання злочинця

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net