Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Корекція відхилень у поведінці важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку засобами професійно-педагогічного спілкування
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Корекція відхилень у поведінці важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку засобами професійно-педагогічного спілкування

Анотації 

Товканець Г.В. КОРЕКЦІЯ ВІДХИЛЕНЬ У ПОВЕДІНЦІ ВАЖКОВИХОВУВАНИХ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01.- теорія та історія педагогіки.- Інститут педагогіки АПН України, Київ, 1999.

   В дисертації розглядаються історико-педагогічні, теоретико-методологічні та науково-методичні аспекти корекційної роботи з важковиховуваними учнями молодшого шкільного віку в процесі професійно-педагогічного спілкування.
   Розкрито зміст понять “норма” і “відхилення” у формуванні особистості молодшого школяра та його поведінці і обгрунтовані у відповідності з цим теоретичні підходи до визначення суті “важковиховуваності” дітей.
   Досліджені корекційно-реабілітаційні можливості професійно- педагогічного спілкування, особливості стратегії, тактики і техніки спілкування з важковиховуваними дітьми.
   Теоретично обгрунтовані та експериментально апробовані організаційно-методичні умови оптимізації процесу педагогічного спілкування з метою забезпечення корекції відхилень у формуванні особистості і поведінці важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку.
   Ключові слова: важковиховуваність, норма, відхилення, корекція, реабілітація, професійно-педагогічне спілкування, вербальні і невербальні засоби спілкування.

Товканец А.В. КОРРЕКЦИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ ТРУДНОВОСПИТУЕМЫХ УЧЕНИКОВ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01.- теория и история педагогики.- Институт педагогики АПН Украины, Киев, 1999.

   В диссертации рассматриваются историко-педагогические, теоретико-методологические и научно-методические аспекты коррекционной работы с трудновоспитуемыми учащимися младшего школьного возраста в процессе профессионально-педагогического общения.
   Раскрыто содержание понятий “норма”, “отклонения” в формировании личности младшего школьника и его поведении и обоснованы в соответствии с этим теоретические подходы к определению сути “трудновоспитуемости” детей.
   Исследованы коррекционно-реабилитационные возможности профессионально-педагогического общения, особенности стратегии, тактики и техники общения с трудновоспитуемыми детьми.
   Теоретически обоснованы и экспериментально апробированы организационно-методические условия оптимизации процесса педагогического общения с целью обеспечения коррекции отклонений в формировании личности и поведении трудновоспитуемых учащихся младшего школьного возраста.
   Ключевые слова: трудновоспитуемость, норма, отклонение, коррекция, реабилитация, профессионально-педагогическое общение, вербальные и невербальные средства общения.

Tovkanetz A.V. Correction of deviations in the behaviour of vulnerable jоunior schoolchildren by means of professional pedagogic communication.- Manuscript.

Dissertation for degree of candidate of pedagogical sciences. Speciality 13.00.01.- theory and history of pedagogics – Institute of Pedagogic of Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 1999.

   Theoretical-methodological, historical and methodical aspects of corrective work with vulnerable pupils of primary schools by means of professional pedagogic communication are considered in dissertation.
   The essence of such terms as “norm” and “deviations” in the formation of pupil’s personality and behaviour is clearified and according to this the main approaches to the definition of term “vulnerable children” are based.
   Corrective and reabilitative possibilities of professional pedagogic communication and the peculiarities of the strategy, tactics and techniques of pedagogical communication with vulnerable children are investigated.
   Principal methodical conditions of optimization of pedagogical communication with vulnarable children to provide the correction of deviations in formation of their personality and behaviour are theoreticaly based and experimentally approbated.
   Key words: vulnerable children, norm, deviations, correction, reabilitation, professional pedagogic communication, verbal and nonverbal means of communication.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Корекція відхилень у поведінці важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку засобами професійно-педагогічного спілкування

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net