Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти)

Анотації 

Мозоль В.В. Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Національна академія державної податкової служби України, м. Ірпінь, 2006.

   Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних засад, механізму правового регулювання адміністративно-правовго статусу посадової особи податкової міліції, питань його практичної реалізації. У роботі запропонований шлях категоріального та змістовного розмежування понять “посадова” та “службова” особи, досліджена етимологія поняття правового статусу, узагальнено його розуміння у юридичній науці та практиці. Сформульовано поняття посадової особи податкової міліції, визначено її місце у класифікаціях видів та типів державної служби, що пропонуються юридичною наукою. Визначено структуру та особливості її адміністративно-правового статусу. Проаналізовано іноземний досвід регулювання адміністративно-правового статусу службовця правоохоронних підрозділів, запропоновано можливості його застосування в Україні. Здійснено класифікацію обов’язків та прав посадової особи податкової міліції як складових її адміністративно-правового статусу. Піддано аналізу практику правового регулювання та реалізації елементів адміністративно-правового статусу посадової особи податкової міліції, сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації щодо його удосконалення.
   Ключові слова: посадова особа податкової міліції, службова особа податкової міліції, адміністративно-правовий статус, повноваження, обов’язки, права, юридична відповідальність, корупційне правопорушення.

Мозоль В.В. Административно-правовой статус должностного лица налоговой милиции (организационно-правовые аспекты). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процес; финансовое право; информационное право. Национальная академия государственной налоговой службы Украины, г. Ирпень, 2006.

   Диссертация посвящена анализу теоретических основ, механизма правового регулирования административно-правового статуса должностного лица налоговой милиции и вопросов его практической реализации. В работе предложен путь категориального и смыслового разделения понятий “должностное” и “служебное” лицо, исследована этимология понятия правового статуса, обощено его понимание в науке и практике. Сформулировано понятие должностного лица налоговой милиции, определено его место в предлагаемых юридической наукой классификациях видов и типов государственной службы. Определены структура и особенности его административно-правового статуса. Установлено, что составляющими данного статуса являются полномочия (обязанности и права), правовые ограничения и запреты, связанные с реализацией полномочий должностного лица налоговой милиции, гарантии реализации полномочий и юридическая ответственность должностного лица налоговой милиции.
   Осуществлена классификация обязанностей и прав должностного лица налоговой милиции как элементов его административно-правового статуса. Выявлен ряд недостатков в их правовом регулировании. Вынесены конкретные предложения по уточнению правовых формулировок, более четкому регламентированию прав и обязанностей должностных лиц налоговой милиции.
   Осуществлен анализ административной и дисциплинарной ответственности должностных лиц налоговой милиции. Сделан вывод о необходимости принятия Закона Украины “О дисциплинарной ответственности лиц, пребывающих на государственной службе”, который бы урегулировал понятие и перечень деяний, являющихся дисциплинарными правонарушениями, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, пребыващих на государственной службе различных видов и типов, вклячая и службу в налоговой милиции.
   Ключевые слова: должностное лицо налоговой милиции, служебное лицо налоговой милиции, административно-правовой статус, полномочия, обязанности, права, юридическая ответственность, коррупционное правонарушение.

Mozol V.V. Administrative-law status of tax militia official (Organisational-legal aspects). Manuscript.

Dissertation for the degree of Ph.D in Law in the 12.00.07 speciality – Management Theory; Administrative Law and Process; Financial Law; Informational Law. The National Academy of the Internal Revenue Service of Ukraine. Irpin, 2006.

   Thesis is devoted to the analysis of theoretical basis, mechanism of juridical regulation of administrative-legal status of tax militia official and problems of its practical realization. Etimology of legal status concept is explored, its scientific and practicak understandig is generalized. The definition of tax militia official is formulated and its place in modern classifications of state service types is fixed. The structure and the peculiarities of administrative-legal status of tax militia official is determined. Foreign experience of adjusting the administrative-legal status of law inforcement structures servicemen is analized and the ways of its utilization in Ukraine fre offered.
   Classification of duties and rightes of tax militia official as the elements of its administrative-legal status is conducted. The analyses of practice of legal regulation and realization of elements of tax militia official’ administrative-legal status is carried out. Scientific conclusions and suggestions on improvement of adjusting of tax militia official’ administrative-legal status are formulated.
   Key words: tax militia official, tax militia serviceman, administrative-legal status, competence, duties, rights, juridical responsibility, corruption offence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net