Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові проблеми регулювання публічних видатків в державі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові проблеми регулювання публічних видатків в державі

Анотації 

Нечай А.А. Правові проблеми регулювання публічних видатків в державі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

   У дисертації проведено комплексний теоретико-правовий аналіз проблем регулювання публічних видатків у державі. З’ясовано правову природу публічних видатків, проаналізовано їх основні характеристики. Досліджено сутність та сформульовано визначення категорій “публічні видатки”, “публічні фінанси”, “публічні фонди грошових коштів”, обґрунтовано доцільність їх введення до фінансово-правового понятійного апарату. Виведено ознаки публічності суспільних відносин у сфері фінансів, які дають змогу відокремити публічні видатки, фонди та фінанси від приватних.
   Досліджено фінансово-правові інститути публічних видатків держави, публічних видатків місцевого самоврядування та публічних видатків соціального призначення, що фінансуються за рахунок коштів публічних фондів, які не є власністю держави та місцевого самоврядування.
   Проведено історико-правовий аналіз системи публічних видатків у державі. Розглянуто класифікацію всіх видів публічних видатків в Україні та шляхи її удосконалення. Здійснено порівняльно-правовий аналіз положень чинного українського законодавства з міжнародними принципами та стандартами у сфері публічних видатків. Запропоновано низку заходів щодо удосконалення правового регулювання публічних видатків.
   Ключові слова: публічні видатки, публічні фонди, публічні фінанси, державні видатки, видатки місцевого самоврядування, публічні видатки соціального призначення, фінансово-правовий інститут публічних видатків, класифікація публічних видатків, фінансове право.

Нечай А.А. Правовые проблемы регулирования публичных расходов в государстве. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

   В диссертации проведен комплексный теоретико-правовой анализ проблем регулирования публичных расходов в государстве. Изучена эволюция расходов и их правового регулирования в государствах и выделено три этапа эволюци. Рассмотрена правовая природа публичных расходов, проанализированы их основные характеристики.
   Обоснованы признаки публичности общественных отношений в сфере финансов, позволяющие разграничить частные и публичные финансы, фонды и расходы. Доказана целесообразность использования пяти критериев: формы собственности на объект общественных отношений, характер интереса, проявляющийся в общественных отношениях, цель их возникновения и метод правового регулирования, а также форма распределения и использования объекта отношений. Обосновано использование публичного интереса как признака публичности финансово-правовых отношений.
   Проанализирована суть и сформулированы определения категорий “публичные расходы”, “публичные финансы”, “публичные фонды денежных средств”; обоснована целесообразность их введения в финансово-правовой понятийный аппарат. Предложена систематизация публичных фондов Украины, выделены и обоснованы особенности правовых режимов расходов солидарных и накопительных публичных фондов.
   Рассмотрены финансово-правовые институты публичных расходов государства, публичных расходов местного самоуправления, публичных расходов социального назначения, которые финансируются за счет средств публичных фондов, не являющихся собственностью государства и местного самоуправления. Обосновано выделение в системе финансового права нового раздела – правовое регулирование публичных расходов в государстве, в состав которого входят указанные финансово-правовые институты.
   Предложен новый подход к определению финансовой системы государства с целью четкого размежевания публичных финансов, которые охватываются предметом финансового права, от частных финансов, которые остаются за его пределами. Аргументируется наличие теоретических и практических предпосылок расширения предмета финансового права. Предложено новое определение финансового права и его предмета.
   Проведен историко-правовой анализ системы публичных расходов в государстве. Проанализированы общие характеристики и особенности правовых режимов публичных расходов государства, местного самоуправления и публичных расходов социального назначения. Рассмотрены классификации всех видов публичных расходов в Украине и пути их совершенствования с учетом международных принципов и стандартов в этой сфере.
   Изучена международная практика применения различных методов государственного регулирования и наздзора в сфере публичных накопительных фондов и их расходов, а также целесообразность использования этих методов в Украине.
   Осуществлен сравнительно-правовой анализ положений украинского законодательства и международных принципов и стандартов в сфере публичных расходов. Предложен ряд направлений совершенствования правового регулирования в сфере публичных расходов путем принятия изменений и дополнений к действующему законодательству Украины.
   Ключевые слова: публичные расходы, публичные финансы, публичные фонды, государственные расходы, расходы местного самоуправления, публичные расходы социального назначения, финансово-правовой институт публичных расходов, классификация публичных расходов, финансовое право.

Anna A. Nechai. Legal Problems of Regulations in the Sphere of Public Expenditures in a State. – Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of Doctor in Law, speciality 12.00.07 – Theory of Administration; Administrative Law and Procedure; Financial Law; Information Law. – Kyiv National University of Taras Shevchenko, Kyiv, 2005.

   The dissertation consists of complex theoretical and practical legal analysis of problems of regulation in the sphere of public expenditures in a state. Legal nature of these expenditures is defined; their main characteristics are analyzed. The dissertation provides the criteria of public characteristics in social relations based on which the public expenditures and public finance may be separated from the private expenditures and finance.
   The legal terms of “public expenditures”, “public finance” and “public funds” are defined and the reasons for introduction of such terms in the field of finance legislation are explained. The three types of public expenditures (state public expenditures, local government public expenditures and public expenditures in the social sphere) and their system are analyzed, defined and their classification is discussed.
   Historical and legal analysis of evolution of the system of public expenditures is conducted. Legal comparison of Ukrainian legislation and international principles and standards in the sphere of public expenditures is accomplished. The ways of future improvement of the Ukrainian finance legislation are proposed.
   Key words: public expenditures, public finance, public funds, state public expenditures, local government public expenditures, public expenditures of social sphere, the legal institute of public expenditures, classification of the public expenditures, finance legislation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові проблеми регулювання публічних видатків в державі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net