Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVІ – середини XVII століть (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVІ – середини XVII століть (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі)

 Анотації

Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVІ – середини XVII століть (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі). – Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України. – Львів, 2008.

   У дисертації вперше визначено, коли, де, за яких умов і з якою організаційною структурою виникла Запорозька Січ, а також чому, коли і як її реформував Б. Хмельницький. Відкрити цю, невідому до цього часу, сторінку козаччини вдалося завдяки дослідженню організаційних та етнічних структур українського козацтва на засадах історико-системного методу та теорії етногенезу. Зокрема, висвітлені генезис та еволюція організаційної структури українського козацтва другої половини XVI ст. та його першої Запорозької (Базавлуцької) Січі кінця XVІ – першої половини XVII ст. з урахуванням впливу на цей процес умов Великого Степового Кордону України та правових актів Речі Посполитої. З’ясовані причини, які змусили Б. Хмельницького відродити в 1652 р. за його проектом Чортомлицьку Запорозьку Січ; реконструйована її організаційна структура і визначені її відмінності порівняно з організаційною структурою попередньої Базавлуцької Запорозької Січі, знищеної польською армією в 1638 р. Запропоновані рицарська гіпотеза утворення Запорозької Січі наприкінці XVI ст., а також гіпотеза походження та еволюції етнічних структур українського козацтва кінця XV – середини XVII ст. відповідно до теорії Л. Гумильова.
   Ключові слова: Запорозька Січ, українське козацтво, Великий Кордон, система, етногенез, Дике Поле, структура, соціальна історія.

Storozhenko, Ivan. Bohdan Khmelnytskyi and Zaporozhian Sich of the late 16th – mid-17th centuries (genesis, evolution and reformation of the Sich organizational structure). – Monograph.

Thesis for the degree of the Doctor of Sciences in History, specialty 07.00.01 – History of Ukraine. Ivan Krypiakevych Institute of Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Lviv, 2008.

   The author for the first time finds out when, where and under what circumstances Zaporozhian Sich emerged, and also why, when and how it was reformed by Bohdan Khmelnytskyi. The research focuses on organizational and ethnic structures of Ukrainian Cossackdom according to the principles of historical-systematic method and theory of ethnogenesis. In particular, author highlights the origins and evolution of the organizational structures of Ukrainian Cossacks in the second half of the 16th century and of the first Zaporozhian (Bazavluk) Sich at the end of the 16th – first half of the 17th centuries. He analyses the influences of the Big Steppe Frontier and legal acts of Rzecz Pospolita on this process. It is clarified what reasons forced Bohdan Khmelnytskyi to restore Zaporozhian (Chortomlyk) Sich according to his project in 1652; its organizational structure is reconstructed and its differences with former Zaporozhian (Bazavluk) Sich, destroyed by the Polish army in 1638, are defined. The author proposes “knightly” hypothesis of the foundation of Zaporozhian Sich at the end of the 16th century, and also hypothesis of the genesis and evolution of ethnic structures of Ukrainian Cossacks at the end of the 15th – mid-17th centuries according to the theory of Lev Gumilev.
   Key words: Zaporozhian Sich, the Ukrainian Cossacks, the Big Frontier, system, ethnogenesis, the Wild Field, structure, social history.

Стороженко И.С. Богдан Хмельницкий и Запорожская Сечь конца XVІ – середины XVII столетий (генезис, эволюция и реформирование организационной структуры Сечи). – Монография.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. Институт украиноведения им. И. Крипякевича НАН Украины, Институт народоведения НАН Украины. – Львов, 2008.

   В диссертации впервые определено, когда, где, при каких условиях и с какой организационной структурой возникла Запорожская Сечь, а также почему, когда и как её реформировал Б. Хмельницкий. Открыть эту, неизвестную до сих пор, страницу казачества удалось благодаря использованию универсального ключа – исследования организационных и этнических структур украинского казачества на основе историко-системного метода и теории этногенеза. В частности, освещены генезис и эволюция организационной структуры украинского казачества второй половины XVI ст. и его первой Запорожской (Базавлуцкой) Сечи конца XVI – первой половины XVII столетий с учетом влияния на этот процесс условий Большого Степного Кордона Украины (далее – Большой Кордон) и правовых актов Речи Посполитой. Выяснены причины, которые заставили Б. Хмельницкого возродить в 1652 г. за его проектом Чертомлицкую Запорожскую Сечь; реконструирована её организационная структура и определены её отличия от организационной структуры предшествующей ей Базавлуцкой Запорожской Сечи, уничтоженной польской армией в 1638 году. Предложены рыцарская гипотеза образования Запорожской Сечи в конце XVI ст., а также гипотеза происхождения и эволюции этнических структур украинского казачества конца XV – середины XVII столетий в соответствии с теорией Л. Гумилева.
   Во время проведения исследований автор диссертации придерживался своих убеждений в том, что, во-первых, толчком для возникновения украинского казачества стали нападения крымских татар; во-вторых, что Запорожская Сечь – это государственное образование, а не сечь-форпост; в-третьих, что образование Запорожской Сечи произошло в соответствии с традициями украинского державообразования – сначала сформировалось казацкое войско, а после этого на его военные структуры были надстроены государственные (военно-административные) элементы; в-четвёртых, что для образования Запорожской Сечи были необходимы правовые акты правительства Речи Посполитой, которые сделали легитимным для низового казачества его автономное образование на Низу Днепра под сюзеренитетом польского короля.
   В диссертации впервые украинское казачество рассматривается как военная система и подсистема Большого Кордона как вышестоящей системы, а организационная структура украинского казачества – как его (казачества) подсистема. Поскольку казачество было компонентом Большого Кордона как его подсистема, то на процессы, происходящие в казачестве, судьбоносное влияние оказали другие его (Большого Кордона) структурные компоненты (подсистемы). К таким компонентам (подсистемам) принадлежали: Дикое Поле, украинское приграничье, Крымское ханство и Речь Посполитая (как окружающая среда и гинтерланд). В таких условиях, чтобы проследить процесс возникновения казачества и его переход от структуры толпы к структуре армии (войска), а от неё – к государственному образованию Запорожской Сечи, было проведено комплексное исследование структуры и функций Большого Кордона и вышеназванных его компонентов в контексте их влияния на этот процесс.
   Ключевые слова: Запорожская Сечь, украинское казачество, Большой Кордон, система, этногенез, Дикое Поле, структура, социальная история.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVІ – середини XVII століть (генезис, еволюція та реформування організаційної структури Січі)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net