Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади державного управління у паливно-енергетичному комплексі України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади державного управління у паливно-енергетичному комплексі України

Анотації 

Новицький А.М. Організаційно-правові засади державного управління у паливно-енергетичному комплексі України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2005.

   Дана дисертація є одним з перших в Україні спеціальним монографічним дослідженням проблем організаційно-правового забезпечення державного управління у паливно-енергетичному комплексі України. У ній досліджуються історичні умови становлення ПЕК України, організаційно-правове забезпечення діяльності державних органів в ПЕК.
   У роботі окреслено основні напрямки детінізації відносин у паливно-енергетичному комплексі України. Визначено основні та специфічні для енергетики фактори, що сприяють тіньовим проявам та організаційно-правові забезпечувальні заходи щодо детінізації відносин у ПЕК.
   Визначені основні ризики енергетичної безпеки України.
   Пропонується створення єдиної державної інформаційної системи, яка дозволить налагодити співпрацю між різними контролюючими і правоохоронними органами, надасть можливість доступу до інформаційних систем різних відомств та можливість більш ефективно впливати на негативні тіньові прояви, використовувати позитивний досвід усіх контрольних служб держави, забезпечувати необхідний моніторинг і координувати роботу всіх державних контролюючих органів.
   У дослідженні окреслено перспективні напрямки удосконалення контрольної діяльності державних органів у ПЕК України.
   Ключові слова: теорія управління, енергетика, паливно-енергетичний комплекс, тіньова економіка, енергетична безпека, контрольна діяльність, координування.

Новицкий А.Н. Организационно-правовые основания государственного управления в топливно-энергетическом комплексе Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2005.

   Данная диссертация является одним из первых в Украине специальных монографических исследований проблем организационно-правового обеспечения деятельности топливно-энергетического комплекса Украины.
   Контроль над природными энергетическими ресурсами дает возможность влиять на все стороны общественной и политической жизни государства. Поэтому разработка проблемы организации управления энергетикой для обеспечения национальной безопасности государства стает одним из основных направлений комплексного исследования теории управления. В работе рассмотрены организационная структура и особенности ее построения в топливно-энергетическом комплексе Украины. Проанализированы особенности правового обеспечения деятельности государственных органов в ТЭК Украины, даются рекомендации по улучшению и модернизации данных отношений. 
   Определены основные организационно-правовые моменты детинизации отношений в топливно-энергетическом комплексе Украины а также основные и специфические для энергетики факторы, которые способствуют теневым проявлениям и предложены организационно-правовые мероприятия по минимизации негативного влияния теневых проявлений в топливно-энергетическом комплексе Украины. Рассмотрено организационно-правовое обеспечение Евроинтеграционного процесса, как перспективного направления по минимизации теневых проявлений в ТЭК Украины.
   Рассмотрены основные элементы энергетической безопасности Украины как неотъемлемой части энергетической политики государства и направления принятия управленческих решений. Предлагается авторское определение понятия ”энергетическая безопасность”. Определены основные факторы, которые влияют на поддержание энергетической безопасности государства, также осуществлено их характеристику.
   Проведено детальный анализ и классификацию угроз энергетической безопасности государства. Предлагаются основные организационно – правовые мероприятия по поддержанию энергетической безопасности государства.
   Обосновано необходимость создания Энергетического кодекса Украины.
   Определяются основные направления организационного обеспечения деятельности государственных органов по поддержанию энергетической безопасности государства.
   Координация деятельности государственных органов невозможна без информатизации, создания единой информационной базы данных государственных органов. В работе даются конкретные предложения по улучшению координации контрольной деятельности государственных органов. В исследовании очерчены перспективные направления усовершенствования контрольной деятельности государственных органов в ТЭК Украины.
   Ключевые слова: теория управления, энергетика, топливно-энергетический комплекс, теневая экономика, энергетика, энергетическая безопасность, контрольная деятельность, координирование.

Novitskyi A.M. Organizational-legal principles of state management in fuel and power complex of Ukrainian. – The Manuscript.

The thesis for degree of Master of Law (specialty 12.00.07 – theory of administration; administrative law and process; financial law; information law) – National Academy of State Tax Service of Ukraine, Irpin, 2005.

   This dissertation is one of the first special monographic researches of organizational – legal ensuring for state administration problems in fuel and power complex of Ukraine. Historical conditions of FPC formation of Ukraine, organizational-legal ensuring of agencies activity in FPC are examined.
   The main directions of detinization relations in the fuel and power complex of Ukraine are traced a line round. The main and specific for energetics factors which assist of black manifestation and organizational-legal measures as to detinization of relations in FPC are determined.
   The main risks of energetic security of Ukraine are determined.
   The creating of united state informational system which allavs to adjust co-operation between dif fernet checking and law enforcing agencies, gives an opportunity, for access to informational systems of different departments and opportunity to influence more effectively on negative black manifestations, to use positive experience of all checking state branches, to guarantee essential monitoring and co-ordinate work of all state checking agencies are offered.
   Long-term directions of checking activity of state agencies in FPC of Ukraine improving are traced a line round in dissertation.
   Key words: theory of administration, energetics, fuel and power complex, black economy, energetic security, checking activity, co-ordinate.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади державного управління у паливно-енергетичному комплексі України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net