Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Податки в Україні та в державах–членах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Податки в Україні та в державах–членах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз

Анотації 

Нонко А.В. Податки в Україні та в державах–членах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Інститут законодавства Верховної Ради України, Київ, 2005.

   Дисертація містить комплексний аналіз історико-правових аспектів формування підходів до розуміння сутності податку як основного елементу будь-якої податкової системи, теоретичних концепцій податкової гармонізації в Європейському Союзі та перспектив подальшого зближення податкового законодавства держав–членів Європейського Союзу. У дисертації досліджено зміст основних елементів юридичного складу (правового механізму) найбільш розповсюджених видів прямих та непрямих податків, що стягуються в Україні та державах–членах Європейського Союзу, виявлено їх позитивні аспекти, а також недоліки та визначено пропозиції щодо способів їх усунення. Надано оцінку стану відповідності податкового законодавства України в питаннях регулювання правовідносин зі стягнення основних видів податків, підходам, застосовуваним у державах–членах Європейського Союзу, та подальшим перспективам здійснення процесу адаптації податкового законодавства України до acquis communautaire у сфері оподаткування.
   Ключові слова: європейське податкове право, наднаціональне податкове право Європейських Спільнот, acquis communautaire в сфері оподаткування, податкове право держав–членів Європейських Спільнот, національне податкове право, податкове право, податок, прямі та непрямі податки.

Нонко А.В. Налоги в Украине и в государствах–членах Европейского Союза: сравнительно-правовой анализ. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. Институт законодательства Верховной Рады Украины, Киев, 2005.

   Диссертация содержит комплексный анализ историко-правовых аспектов формирования концептуальных подходов, которые были положены в основу сформированных в европейских государствах налоговых систем, и, соответственно, подходов к пониманию сущности налога как основного элемента любой налоговой системы. При этом также рассмотрены основные классификации этого элемента, применяющиеся в Украине и в государствах–членах Европейского Союза. В диссертации проанализированы подходы к пониманию налогового права Украины, даны определения понятию “налог”, рассмотрены основные принципы и традиционные источники налогового права Украины. С другой стороны, показаны особенности правового регулирования налоговых отношений в Европейском Союзе. При этом приведены определения понятий “европейское налоговое право”, “наднациональное налоговое право Европейских Сообществ” и “национальное налоговое право государств–членов”, исследовано содержание источников наднационального налогового права Европейских Сообществ и национального налогового права государств–членов, а также рассмотрены вопросы соотношения наднационального налогового права Европейских Сообществ и национального налогового права государств–членов.
   Основываясь на результатах, полученных от исследований особенностей налогового права Украины и европейского налогового права, в диссертации осуществлен анализ содержания основных элементов юридического состава (правового механизма) наиболее распространенных видов прямых и косвенных налогов, взимаемых в Украине и государствах–членах Европейского Союза, установлены их характерные особенности и отличия. Исходя из результатов исследования, предоставлена оценка состояния соответствия налогового законодательства Украины в вопросах регулирования правоотношений по взысканию основных видов налогов, подходам, применяемым в государствах–членах Европейского Союза, а также акцентировано внимание на позитивных аспектах, содержащихся в налоговом законодательстве Украины, и его недостатках. При этом даны предложения относительно способов их устранения.
   В завершающей части исследования рассмотрены основные подходы и концепции к налоговой гармонизации в Европейском Союзе и проведен анализ перспектив последующего сближения налогового законодательства государств–членов Европейского Союза. Также осуществлен анализ норм действующего законодательства Украины, являющихся основой для осуществления адаптации налогового законодательства Украины к acquis communautaire в сфере налогообложения, и дана оценка последующим перспективам осуществления этого процесса.
   Ключевые слова: европейское налоговое право, наднациональное налоговое право Европейских Сообществ, acquis communautaire в сфере налогообложения, налоговое право государств–членов Европейских Сообществ, национальное налоговое право, налоговое право, налог, прямые и косвенные налоги.

Nonko A.V. Taxes in Ukraine and in the European Union Member-States: Comparative Legal Analysis. – Manuscript.

The thesis for scientific degree of the candidate of legal sciences. Specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law; informational law. Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The dissertation contains complex analysis of historical and legal aspects for the formation of approaches to comprehension of the essence of a tax as the major element of any tax system, as well as the analysis of theoretical concepts of tax harmonization in the European Union and the perspectives for further approximation of the European Union member-states tax legislation.
   The thesis researched the substance of the major elements of the legal substance (legal mechanism) of the most widespread types of direct and indirect taxes paid in Ukraine and European Union member-states, exposed their positive aspects as well as imperfections and provided proposals regarding elimination thereof. Compliance of the Ukrainian tax legislation concerning regulation of the legal relations related to payment of major types of taxes with the approaches applicable by the European Union member-states as well as future trends for Ukrainian tax legislation adaptation to acquis communautaire in the sphere of taxation have been assessed.
   Key words: European tax law, supranational tax law of European Communities, acquis communautaire in taxation sphere, European Communities members-states’ tax law, national tax law, tax law, tax, direct and indirect taxes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Податки в Україні та в державах–членах Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net