Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Раціоналізація механізмів управління приміською зоною великих міст
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Раціоналізація механізмів управління приміською зоною великих міст

Анотації 

Нагорна І.В. Раціоналізація механізмів управління приміською зоною великих міст. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. - Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - Одеса, 2005.

   У дисертації обґрунтовано, що приміська зона великих міст - це своєрідний і специфічний об’єкт управління, що характеризується: взаємообумовленим і суперечливим розвитком системи “місто-приміська зона”; просторовим збігом та поєднанням інтересів різних рівнів державного управління та місцевого самоврядування на відносно обмеженій території; формуванням зони спільних інтересів; надзвичайно високою концентрацією в межах приміської зони населення, інфраструктури, інтенсивною господарською діяльністю; поліфункціональним використанням територій приміської зони; гострою територіальною конкуренцією функцій.
   Запропоновано методологічну схему раціоналізації механізмів управління приміськими зонами великих міст, яка передбачає нові організаційні форми взаємодії органів влади різного рівня на території приміських зон великих міст та враховує специфіку об’єкту. Обґрунтовано основні принципи раціоналізації механізмів управління приміською зоною великих міст на основі аналізу її характерних властивостей, серед яких: диверсифікованість організаційної структури, що пронизує систему управління вертикальними та горизонтальними організаційними взаємодіями; адекватність реальним властивостям і потребам об’єкту управління; узгодженість цілей управління між собою для уникнення суперечностей, які виникають в результаті поліфункціональності використання зазначених територій.
   Ключові слова: приміська зона, державне управління, місцеве самоврядування, функціональна структура, територіальна організація, адміністративно-територіальна одиниця, повноваження органів управління, об’єкт та суб’єкт управління, механізми, система, раціоналізація.

Нагорная И.В. Рационализация механизмов управления пригородной зоной больших городов. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 - механизмы государственного управления. - Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. - Одесса, 2005.

   В диссертации обосновано, что пригородная зона больших городов – это своеобразный и специфический объект управления, который характеризуется пространственным совпадением и объединением интересов разных уровней государственного управления и местного самоуправления на относительно ограниченной территории; формированием зоны общих интересов; чрезвычайно высокой концентрацией в границах пригородной зоны населения, инфраструктуры, интенсивной хозяйственной деятельностью; полифункциональным использованием территорий пригородной зоны; острой территориальной конкуренцией функций.
   Выявлены специфические свойства пригородной зоны больших городов, которые влияют на характер взаимодействия между объектом и субъектом управления. Для пригородной зоны больших городов присуща полифункциональность, которая отображает выполнение пригородной территорией разных функций. Поэтому на территории пригородной зоны расположены как объекты, функционирование которых направлено на обслуживание потребностей города, так и объекты, которые играют значительную роль в общегосударственной и, даже, международной специализации страны. Указанные процессы привели к очень высокой плотности функций и их пространственной конкуренции на территории пригородной зоны.
   Установлено, что интенсивное экономическое использование пригородной зоны привело к высокой территориальной концентрации хозяйственных объектов, управление которыми отнесено к полномочиям разных органов (в зависимости от форм собственности, отраслевой принадлежности, территориального расположения и т.п.). На пригородных территориях наблюдается стремление разных отраслей и ведомств использовать пригородную зону как интегральную территориальную инфраструктуру, которая имеет комплекс условий для развития многих производств, и это приводит к принятию решений, которые далеко не всегда учитывают интересы пригородной зоны как целостной территории. Это дает основания рассматривать пригородную зону больших городов как территорию общих управленческих интересов.
   Анализ характерных свойств пригородной зоны большого города как специфического объекта управления позволил обосновать основные принципы рационализации механизмов управления указанной территорией:
   - диверсифицированность организационной структуры, которая пронизывает систему управления вертикальными и горизонтальными организационными взаимодействиями;
   - адекватность реальным свойствам и потребностям объекта управления;
   - согласованность целей управления между собой во избежание разногласий, которые возникают в результате полифункциональности использования указанных территорий.
   На основе обоснованных принципов управления предложена методологическая схема рационализации механизмов управления пригородными зонами больших городов, которая предусматривает новые организационные формы взаимодействия органов власти разного уровня на территории пригородных зон: общие рабочие органы по вопросам взаимоотношений территориальных и отраслевых органов управления пригородной зоны, города и органов местного самоуправления.
   Организационным механизмом рационализации управления пригородной зоной больших городов является создание ассоциативного органа – Координационного совета, который будет оказывать содействие управлению указанными территориями на научной основе с учетом объективных тенденций и законов развития продуктивных сил.
   Ключевые слова: пригородная зона, государственное управление, местное самоуправление, функциональная структура, территориальная организация, административно-территориальная единица, полномочия органов управления, объект и субъект управления, механизмы, система, рационализация.

Nagorna I.V. Rationalisation of Mechanisms of Managing а Suburb of а Big City. - Manuscript.

Dissertation for degree of candidate of science in Public Administration, speciality 25.00.02 - Mechanisms of Public Administration - Odessa Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration, Office of President of Ukraine. - Odessa, 2005.

   The author proves that a suburb of any big city is an original and specific object of management. This object is characterised by some features as follows: interrelated and contradictory development of the “city-suburb” system; coincidence and unification of interests of public administration bodies at different levels as well as local self-governments within rather limited territory; formation of the zone of mutual interests; extremely high concentration of both population within the suburb scope, and the suburb’s infrastructures; intensive economic activities; multifunctional use of suburb territories; critical territorial competition of functions.
   The dissertation offers a model of rationalisation of mechanisms of managing suburbs of a big city. This model provides new organisational forms of interaction between authorities at different levels within territory of suburbs of a big city, and takes specificity of the object into consideration. The author grounds some main principles of rationalisation of mechanisms of managing suburbs of a big city. The grounds are based on the results of analysis of suburbs’ main specific properties. These properties include diversification of the organisational structure, where vertical and horizontal organisational interactions penetrates through the whole managerial system; correspondence to real properties and needs of the object of management; co-ordination between the purposes of management with the aim to avoid the contradictions, which result from multifunctional use of the mentioned territories.
   Keywords: a suburb, public administration, local self-government, functional structure, territorial organisation, an administrative and territorial unit, responsibilities of authorities, object and subject of management, mechanisms, system, rationalisation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Раціоналізація механізмів управління приміською зоною великих міст

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net