Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислового міста
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислового міста

Анотації 

Новицька Ж.А. Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислового міста. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2005.

   Дисертаційне дослідження присвячене удосконаленню теоретичних положень і розробці науково обґрунтованих методичних рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислового міста на засадах розкриття його інноваційно-інвестиційного потенціалу. Проаналізовано стан, особливості і тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку промислового міста. Уточнено систему показників оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу. Розроблено методичні підходи до використання логістичних принципів в регулюванні інноваційно-інвестиційного розвитку промислового міста.
   На основі визначення основних етапів формування інвестиційної стратегії міста, обґрунтування тенденцій розвитку території шляхом аналізу інноваційно-інвестиційних показників, запропоновано механізм формування програм соціально-економічного розвитку міста і його районів.
   Розроблені практичні рекомендації щодо удосконалення регулювання соціально-економічного розвитку міста і його адміністративно-територіальних одиниць.
   Ключові слова: державне регулювання, промислове місто, інновація, інноваційно-інвестиційний потенціал, стратегія розвитку міста, адміністративно-територіальна одиниця.

Новицкая Ж.А. Государственное регулирование инновационно-инвестиционного развития промышленного города. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2005.

   Диссертационное исследование посвящено совершенствованию теоретических положений и разработке научно обоснованных методических рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования инновационно-инвестиционного развития промышленного города на основе определения и использования его инновационно-инвестиционного потенциала. Проанализированы состояние, особенности и тенденции инновационно-инвестиционного развития промышленного города.
   Уточнена система показателей оценки инновационно-инвестиционного потенциала административно-территориальных единиц. Усовершенствована методика анализа уровня инновационно-инвестиционной деятельности районов города путем введения в систему показателей характеристики развития маркетинга по комплексу показателей. Определены целевые приоритеты всех участников территориального инновационно-инвестиционного процесса и выделены критерии оценки инвестиционных проектов на стадиях проектирования, разработки и отбора проектов.
   Разработаны методические подходы к использованию логистических принципов в регулировании инновационно-инвестиционного развития промышленного города. Разработана модель взаимодействия участников инновационного процесса на стадиях жизненного цикла инновации.
   В работе на основе исследования инновационно-инвестиционных аспектов государственного регулирования территориального развития выделены основные этапы формирования муниципальной инвестиционной стратегии.
   Определены основные модели стратегического развития города, на основе которых обоснованы основные направления инновационно-инвестиционной политики в муниципальном управлении в соответствии с каждой моделью.
   Сформирована система обеспечения стратегии инновационно-инвестиционного развития города по методической и организационной, информационной, нормативно-правовой, инвестиционной составляющими.
   По результатам исследования инновационной деятельности и инвестиционной активности предприятий города рассчитаны количественные показатели инновационно-инвестиционного потенциала административно-территориальных единиц (районов) города.
   На основе полученных результатов с учетом стратегических моделей развития территории на основе логистического подхода к анализу и управлению инновационной и инвестиционной деятельностью предприятия и территории разработана модель инновационно-инвестиционного развития города и отдельных его административных районов.
   На основе анализа программ социально-экономического развития г. Донецка сделан вывод о том, что сохранение единства и уровня проблематики города требует выделения в программе нового иерархического уровня – городского административного района. В целях улучшения межрайонных пропорций, сбалансирования темпов развития административно-территориальных единиц города путем создания соответствующего единого механизма привлечения и регулирования инвестиций, разработан и обоснован механизм формирования программ социально-экономического развития города с учетом инновационно-инвестиционного потенциала предприятий и городских административных районов.
   Ключевые слова: государственное регулирование, промышленный город, инновация, инновационно-инвестиционный потенциал, стратегия развития города, административно-территориальная единица.

Novitskaya Zh. A. State regulation of innovative-investment development of industrial city. –Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in specialty 25.00.02. –Mechanisms of state regulation. - Donetsk State University of Management Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk, 2005.

   The dissertation is devoted to improvement of theoretic thesis and work out of scientifically grounded methodical recommendation to improve state regulation of innovative-investment development of industrial city on the base of opening its innovative-investment potential. There were analyzed some conditions, peculiarities and trends of innovative-investment activities in industrial city. There were made more precisely system of indicators of innovative-investment potential. Worked out some methodical approaches to using logistic principles in regulation of innovative-investment development of industrial city.
   On the base of determination the main stages of forming the city investment strategy, grounding some trends of territory development, using analyze of innovative-investment indicators, the mechanisms of forming social-economic development programs of city and its administrative-territory units were proposed.
   Worked out practical recommendations to improve regulation of social-economic development of city and its administrative-territory units.
   Key words: state regulation, industrial city, innovation, innovative-investment potential, strategy of city development, administrative-territory unit.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку промислового міста

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net