Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

Анотації 

Неживець О.М. Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена вивченню, узагальненню та розв’язанню соціально-правових проблем соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. В роботі розглядаються теоретичні основи реабілітації, ресоціалізації та соціальної адаптації, аналізуються ці поняття, їх тотожність та відмінність, дається соціально-демографічна, кримінально-правова, пенітенціарна та постпенітенціарна характеристика осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх трудові та кваліфікаційні можливості та якості. Автором визначено та розглянуто теоретичні і практичні проблеми соціальної та трудової реабілітації звільнених осіб, аналізується їх сучасний стан та даються пропозиції щодо їх вирішення. Особлива увага в роботі приділяється питанням професійної орієнтації та професійно-технічної підготовки в установах виконання покарань за спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці. В дисертації сформульовано пропозиції щодо подальшого удосконалення нормативної та законодавчої бази, системи контролю та нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі.
   Ключові слова: реабілітація, ресоціалізація, соціальна та трудова реабілітація, соціалізація, постпенітенціарний вплив, установа виконання покарань, особа, звільнена з місць позбавлення волі, постпенітенціарний контроль.

Неживец Е.Н. Обеспечение социальной и трудовой реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию и анализу социально-правовых проблем социальной и трудовой реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. В работе рассматриваются теоретические основы реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации, анализируются их сущность, сходство и различия, дается социально-демографическая и криминально-правовая, пенитенциарная и постпенитенциарная характеристика лиц, освобожденных из мест лишения свободы; их трудовые, квалификационные возможности трудоустройства после освобождения. Автором определены и рассмотрены теоретические и практические проблемы социальной и трудовой реабилитации освобожденных лиц, анализируется современное состояние и даются рекомендации по их трудовому и бытовому устройству.
   Исходя из анализа реабилитации, как социально-правовой категории в диссертации даются понятия социальной и трудовой реабилитации, постпенитенциарного воздействия, необходимости установления контроля за некоторой категорией освобождённых, рассматриваются трудовые и квалификационные основы реабилитационного воздействия на лиц, освобождённых из мест лишения свободы, указывается на необходимость их профессиональной подготовки по тем специальностям по которым возможно трудоустроиться после освобождения.
   В диссертации выявлены основные тенденции, характеризующие освобождённых из мест лишения свободы, их пол, возраст, образование, семейное положение, состояние здоровья, трудоспособность, а также их специфические черты и особенности – состав преступления, соучастие, срок наказания, число судимостей, которые необходимо учитывать при социальной и трудовой реабилитации освобождённых.
   На основе анализа нормативно-правовой базы, которая регулирует социальную и трудовую реабилитацию освобождённых разработано ряд предложений по усовершенствованию законодательных и ведомственных нормативных актов по социальной и трудовой реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, в связи с чем автором предлагается целый ряд дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс и законы Украины, которые должны регулировать процессы социальной и трудовой реабилитации освобождённых из мест лишения свободы.
   С целью усовершенствования законодательной базы по социальной и трудовой реабилитации освобождённых, предлагается создать службу пробации, которая вместе с Государственным центром реабилитации должны заниматься индивидуальной профилактической работой с освобождёнными лицами, а также оказывать им социальную и трудовую помощь.
   Сформулированы и обоснованы основные направления по усовершенствованию социальной и трудовой реабилитации лиц, освобождённых из мест лишения свободы по надзору и контролю за освобождёнными, внедрению новых форм ресоциализации: постпенитенциарной опеки, патроната, наставничества, создания негосударственной системы социальной реабилитации, которые нашли своё применение в практической деятельности Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний и Управления участковых инспекторов милиции Департамента общественной безопасности МВД Украины.
   В диссертации разработаны отдельные положения по конкретной помощи освобождённым с мест лишения свободы со стороны центров занятости населения и местных органов власти, указывается на необходимость региональных центров социальной адаптации за счёт местных бюджетов, а также помощи со стороны общественных, благотворительных, коммерческих и религиозных организаций.
   Ключевые слова: реабилитация, ресоциализация, социальная и трудовая реабилитация, социализация, постпенитенциарное воздействие, учреждение по исполнению наказаний, лицо освобожденное из мест лишения свободы, постпенитенциарный контроль.

Nezhivets O. Provision of social and labour rehabilitation of persons released from the institutions of confinement. – Manuscript.

Thesis for Candidate of Law Science in speciality 12.00.08 – Criminal law and criminology, criminal-executive law – National Academy of Internal Affairs of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The thesis is dedicated to study and analysis of the social legal problems of social and labour rehabilitation of persons released from the institutions of confinement. The theoretical principles of rehabilitation, resocialization and social adaptation are considered in this work, the notions, its similarity and differences are analysed, the social-demographic, criminal-legal, penitentiary and postpenitentiary characteristics of the persons, released from the places of confinement, their labour and qualification abilities and qualities are given here. The author defined and considered the theoretical and practical problems of social and labour rehabilitation of persons released, analyses their nowadays situation and gives propositions to its solution. The special attention is paid to the problems of professional orientation and professional technical training in the institutions of realization of sentences by the specialities, which are in demand on the labour market. The propositions for the further improvement of by-laws and legal base, the system of control and observance of persons, released from the institutions of confinement, are given in the thesis.
   Key words: rehabilitation, resocialization, social adaptation, socialization, penitentiary influence, postpenitentional influence, institution of realization of sentences, person, released from the institutions of confinement, postpenitetiary control.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net