Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Взаємодія місцевих органів виконавчої та представницької влади в реалізації бюджетних відносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємодія місцевих органів виконавчої та представницької влади в реалізації бюджетних відносин

Анотації 

Ніколаєва О.М. Взаємодія місцевих органів виконавчої та представницької влади в реалізації бюджетних відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2005.

   У дисертації наведено теоретичне узагальнення і дано нове рішення наукової задачі удосконалення системи виконання місцевих бюджетів в умовах ринкової трансформації економіки України, направленої на становлення інституту місцевого самоврядування, забезпечення стимулювання економічного розвитку та оптимізації задоволення суспільних потреб.
   Проаналізовані місцеві бюджети в контексті Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, проведено дослідження основних стадій бюджетного процесу з позицій форм його прояву, дано визначення бюджетного циклу як взаємодії органів виконавчої та представницької влади. Визначено проблеми і обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення діючої системи виконання місцевих бюджетів за доходами, а також визначена сутність та проблеми системи виконання місцевих бюджетів за видатками і внесено відповідні пропозиції.
   Розкрито сутність існуючої системи міжбюджетних трансфертів та визначено шляхи її подальшої трансформації в процесі проведення бюджетної реформи в Україні.
   Запропоновано рекомендації щодо удосконалення фінансового механізму виконання місцевих бюджетів за видатками на основі взаємодії органів виконавчої та представницької влади.
   Ключові слова: органи виконавчої влади, органи представницької влади, бюджетні відносини, доходи, видатки, міжбюджетні трансферти, фінансовий механізм.

Николаева О.Н. Взаимодействие местных органов исполнительной и представительной власти в реализации бюджетных отношений. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.04 – местное самоуправление – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2005.

   Диссертация посвящена проблемам обеспечения финансовой независимости органов местного самоуправления в целом и самостоятельности местных бюджетов как главной составляющей финансовой независимости местного самоуправления.
   В результате проведенного исследования литературных источников определено, что бюджет воспринимается как финансовый план. В работе обоснована другая форма его проявления - как отчета об исполнении бюджета. Для каждой из этих форм характерен определенный набор и последовательность стадий. Рассмотрение данных стадий бюджетного процесса дало возможность ввести понятие и определить бюджетный цикл как взаимодействие органов исполнительной и представительной власти.
   Установлено, что местные бюджеты являются важной финансово-правовой категорией, сутью которой является система финансовых правоотношений между государством и местными органами власти, между государственным и местными бюджетами. Эти межбюджетные отношения возникают при формировании и исполнении бюджетов и законодательно наименее урегулированы.
   В диссертации дано новое решение научной задачи, которое заключается в совершенствовании системы исполнения местных бюджетов в условиях рыночной трансформации экономики Украины.
   Отмечено, что исполнение местных бюджетов включает его исполнение по доходам и расходам.
   Установлено, что функционирование действующей системы исполнения местных бюджетов по доходам направлено на обеспечение своевременной и полной мобилизации доходов по всем источникам поступлений. Особенностью исполнения местного бюджета по доходам является то, что данная деятельность связана не только с исполнением бюджета как финансового плана, регламентированного законом (решением) о бюджете, но направлена на реализацию всей совокупности нормативно-правовых актов, регламентирующих бюджетные отношения, в том числе относительно налогообложения. Внесены соответствующие предложения по совершенствованию действующей системы исполнения местных бюджетов по доходам.
   Выявлены проблемы исполнения местных бюджетов по расходам, которые заключаются в недостаточном обеспечении делегированных полномочий финансовыми ресурсами. Предложены рекомендации по совершенствованию финансового механизма исполнения местных бюджетов по расходам на основе взаимодействия органов исполнительной и представительной власти.
   Усовершенствована методика расчета межбюджетных трансфертов за счет включения в формулу коэффициентов: экологического загрязнения, коэффициента для урегулирования стоимости природного газа и др.
   Получил дальнейшее развитие порядок распределения финансовых ресурсов местных бюджетов Украины в контексте зарубежного опыта. Установлены принципы выбора местных налогов и сборов – это высокая прибыльность и стабильность поступлений, уровень административных расходов и возможность индексации налоговых поступлений.
   Ключевые слова: органы исполнительской власти, органы представительной власти, бюджетные отношения, доходы, расходы, межбюджетные трансферты, финансовый механизм.

Nikolaeva O.N. The interaction of the local bodies of the executive and local authority in realisation of the budget attitudes. - Manuscript.

Thesis for a Candidate of Science degree on Public management, specialty 25.00.04 – Municipal management. - Donetsk State University of Management, Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2005.

   The thesis gives the theoretical generalisation and provides a new solution of scientific task, that appears in the improvement of the system of budgetary relations in the conditions of market transformation of economy of Ukraine, directed on development of institute of local self-management, providing the stimulation of economic development and optimisation of satisfaction of public needs.
   The work analyses the local budgets in a context of the Law of Ukraine „About local self-management of Ukraine”. The research of three basic stages of budget process is carried out with the purpose of defining of a budget cycle as interactions of bodies of the executive and local authority. The problems are determined and the offers on perfection of working system of execution of the local budgets about the incomes are proved. The essence and problems of system of execution of the local budgets under the charges are determined and the corresponding propositions are made.
   The thesis exposes the essence of the existent system of interbudgetary transfert and the ways of its further transformation in the process of carrying out budgetary reform in Ukraine.
   The recommendations about improvement of the financial mechanism of execution of the local budgets under the charges are offered on the basis of interaction of bodies of the executive and local authority.
   Key words: bodies of the executive authority, bodies of local authority, budget attitudes, incomes, charges, interbudgetary transfert, financial mechanism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємодія місцевих органів виконавчої та представницької влади в реалізації бюджетних відносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net