Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання державного кредитування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання державного кредитування в Україні

Анотації 

Ніщимна С.О. Правове регулювання державного кредитування в Україні.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - м. Київ, 2005.

   В дисертації сформульована концепція фінансово-правових відносин з приводу державного кредитування як відносин, що виникають між державою, як кредитором, та фізичними і юридичними особами, як позичальниками. Ці відносини характеризуються нерівністю сторін, ознакою “влади-підкорення” та одностороннім встановленням принципів кредитування з боку держави.
   Дисертація доводить появу в Україні нового інституту фінансового права – державного кредитування, який не можна ототожнювати з інститутом державного кредиту, оскільки кредитори і позичальники в таких відносинах міняються місцями, що породжує появу нового роду фінансових правовідносин. Раніше державне кредитування здійснювалося за допомогою банків, що робило їх предметом вивчення банківського права. В роботі доводиться, що відносини по державному кредитуванню є предметом вивчення фінансового права, оскільки автор вважає, що вони є частиною бюджетного права.
   В роботі досліджено особливості фінансових правовідносин у сфері державного кредитування, досліджено практику правового регулювання державного кредитування окремих напрямків пріоритетного розвитку держави: житлового будівництва, індивідуального житлового будівництва на селі, здобуття вищої освіти, кредитування сільського господарства; проаналізоване чинне законодавство, розроблено пропозиції щодо його вдосконалення.
   Ключові слова: фінанси, фінансова система, предмет фінансового права, державний кредит, державне кредитування, публічні фонди коштів, молодіжне житлове будівництво, індивідуальне житлове будівництво на селі, здобуття вищої освіти, державне кредитування сільського господарства.

Нищимная С.А. Правовое регулирование государственного кредитования в Украине.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 - теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.- г. Киев,2005.

   В диссертации сформулирована концепция финансово-правовых отношений по поводу государственного кредитования как отношений между государством, которое выступает в качестве кредитора, и физическими и юридическими лицами, выступающими в качестве заемщиков. Эти отношения характеризуются неравенством сторон, признаком “власти-подчинения” и односторонним установлением принципов кредитования со стороны государства.
   В диссертации доказывается появление в Украине нового института финансового права – государственного кредитования, который нельзя отождествлять с институтом государственного кредита, поскольку кредиторы и заемщики в данных отношениях меняются местами, что порождает появление нового рода финансовых правоотношений. Ранее государственное кредитование осуществлялось через банки, что делало их предметом изучения банковского права. В роботе доказывается, що отношения по государственному кредитуванию являются предметом изучения финансового права, поскольку автор считает, що вони являются частью бюджетного права.
   На сегодняшний день, государственное кредитование построено на принципе выделения средств через государственные целевые фонды или органы государственной власти непосредственно заемщикам. Созданные в Украине фонды государственного кредитования являются целевыми государственными фондами, поскольку образуются в составе государственного бюджета Украины, формируются за счет его средств, имеют точно определенную цель деятельности и направления использования средств. Кроме того, фонды являются по своей направленности публичными, поскольку создаются с целью удовлетворения потребностей отдельных категорий граждан. По своей сути фонды являются финансовыми, поскольку опосредуют денежные отношения, связанные с распределением финансовых ресурсов государства, что регулируется нормами бюджетного права. Отношения, возникающие при формировании и использовании средств фондов государственного кредитования являются финансово-правовыми отношениями, что определяется характером субъектного состава, финансовым характером отношений, регулированием нормативно-правовыми актами, ответственностью, которая непосредственно возложена на государство.
   Исходя из этого, предлагается ввести определение финансового права как общественных отношений, возникающих в процессе деятельности государства и органов местного самоуправления по созданию, распределению и использованию публичных фондов средств с целью реализации публичных интересов, признанных государством или местным самоуправлением.
   В работе также исследуется правовое регулирование отношений, возникающих в процессе осуществления определенных видов государственного кредитования: жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства на селе, получения высшего образования, государственное кредитование сельского хозяйства. Доказано, что данные отношения присущи украинскому обществу, активно развиваются, имеют положительный опыт применения, заслуживают на дальнейшее изучение и совершенствование правового регулирования.
   Ключевые слова: финансы, финансовая система, предмет финансового права, государственный кредит, государственное кредитование, публичные фонды средств, молодежное жилищное строительство, индивидуальное жилищное строительство на селе, получение высшего образования, государственное кредитование сельского хозяйства.

Nishchymna S.O. Legal control of the state crediting in Ukraine.- Manuscript.

Thesis for getting of the scientific degree of the candidate of jurisprudence by the speciality 12.00.07 - Theory of management; Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. - Kyiv National Taras Shevchenko.University – Kyiv, 2005.

   There is the stated conception of the financial-legal relations concerning the state crediting as the relations, which arise between the state, as the creditor, and the individual and legal entities, as the borrowers in the thesis. These relations are characterised by the inequality of the sides, by the factor of "power-subdual" and by the one-sided establishment of the principles of crediting from the direction of the state.
   The thesis proves the appearance of the new institute of finance law – state crediting in Ukraine, which can not be identified with the institute of state credit, because the creditors and the borrowers exchange their places in such relations, this fact causes the appearance of a new sort of financial legal relations. Before this the state crediting had been carried out by means of the banks, this fact made them the subject of study of the bank law. It is proved in this work, that the relations as for the state crediting are the subject of study of the finance law, because the author considers them to be the part of the budget law.
   The features of the financial legal relations in the field of the state crediting are studied in this work, the practice of the state crediting legal control of the separate directions of the state priority development is explored: house-building, individual house-building in the country-side, getting of higher education, crediting of the rural economies; existing legislation is analysed, the suggestions as for its’ improvement are developed.
   Key words: finances, financial system, subject of the financial law, state credit, state crediting, public funds of facilities, youth house-building, individual house-building in the country-side, getting of higher education, state crediting of agriculture.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання державного кредитування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net