Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект)

Анотації 

Нікіфоров В.Ю. Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2005.

   Дисертацію присвячено дослідженню теоретично-правового аспекту захисту профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки. У досліджені визначено соціальну природу профспілок та їх місце в системі суспільних об'єднань. Досліджено профспілки як суб'єкт трудового права. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення діяльності профспілок. Визначено повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників. Досліджено гарантії реалізації правозахисних повноважень профспілок. Проаналізовано зміст процедурно-процесуальних відносин у сфері функціонування профспілкових об'єднань. Надано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення в ц сфері захисту профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки.
   Ключові слова: профспілка, повноваження профспілок, соціально-трудові права, захист прав працівників, нормативно-правове забезпечення, процесуальні відносини.

Никифоров В.Ю. Защита профсоюзами социально-трудовых прав работников в условиях рыночной экономики (теоретико-правовой аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию теоретико-правового аспекта защиты профсоюзами социально-трудовых прав работников в условиях рыночной экономики. В исследование определено социальную природу профсоюзов и их место в системе общественных объединений. Профсоюзы определены как общественные организации, которые объединяют граждан, связанных общими интересами по роду или направлению профессиональной деятельности. Они являются массовыми, добровольными неприбыльными организациями, которые должны защищать основного участника трудовых правоотношений – работника. Исследованы профсоюзы как субъект трудового права. Проанализировано современное состояние нормативно-правового обеспечения деятельности профсоюзов. Определено полномочие профсоюзов в сфере защиты социально-трудовых прав работников. Исследованы гарантии реализации правозащитных полномочий профсоюзов. Гарантии трудовых прав, свобод и законных интересов работников – это система экономических, политических, организационных, идеологических и юридических способов, средств, приемов, направленных на выявление, приобритение, охрану, защиту и реализацию трудовых возможностей работника. Понятие защитной функции трудового права определено как направление правового регулирования общественно-трудовых отношений, которое направлено на обеспечение защиты, охраны и реализации прав, свобод и законных интересов работников. Проанализировано содержание процедурно-процессуальных отношений в сфере функционирования профсоюзных объединений. Предоставлены предложения и рекомендации относительно усовершенствования нормативно-правового обеспечения в этой сфере.
   Ключевые слова: профсоюз, полномочия профсоюзов, социально-трудовые права, защита прав работников, нормативно-правовое обеспечение, процессуальные отношения.

Nikiforov V.U. Protection by Trade Unions the Social and Labor Rights of Employees in the Conditions of Market Economy (Theoretical and Legal Aspect) – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.05 – labor law; social guarantee law. – National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2005.

   Thesis is devoted to the research of theoretical and legal aspect of the protection by trade unions the social and labor rights of employees in the conditions of market economy. Social nature of trade unions and their place in the system of public unions are determined in this research. Trade unions as a subject of labor law are researched. Modern state of normative and legal guaranteeing of trade unions’ activity is analyzed. Trade unions’ authorities in the sphere of employees’ social and labor rights protection are determined. Trade unions’ guarantees of law protection authorities realization are researched. Content of court proceedings in the sphere of trade unions’ functioning is analyzed. Propositions and recommendations about the improvement of normative and legal guaranteeing in the sphere of protection by trade unions the social and labor rights of employees in the conditions of market economy are presented.
   Key words: trade union, trade unions’ authorities, social and labor rights, protection of employees’ rights, normative and legal guaranteeing, procedure relations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Захист профспілками соціально-трудових прав працівників в умовах ринкової економіки (теоретично-правовий аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net