Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організація та функціональні засади діяльності касаційної інстанції (на прикладі судової палати Вищого господарського суду України)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організація та функціональні засади діяльності касаційної інстанції (на прикладі судової палати Вищого господарського суду України)

Анотації 

Осетинський А.Й. Організація та функціональні засади діяльності касаційної інстанції (на прикладі судової палати Вищого господарського суду України). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10. — судоустрій; прокуратура та адвокатура. — Академія адвокатури України, Київ, 2005 рік.

   У дисертації досліджено інститут касації в сфері господарської юрисдикції, проаналізовано його правову природу, зміст, значення, визначено шляхи законодавчого удосконалення та упорядкування практики застосування. Окремо висвітлено досвід інституціонального забезпечення касації в праві сучасних зарубіжних країн.
   Центральну частину праці склала характеристика організаційно-правових засад побудови касаційної інстанції господарської юрисдикції з визначенням її ролі та місця у судовій системі України, обсягу повноважень, кадрових та організаційних форм забезпечення діяльності. Особливий наголос в роботі зроблено на визначенні функціональної основи діяльності касаційної інстанції з перегляду судових рішень у господарських справах, судовому тлумаченні як її змістовній складовій. Приділено увагу проблемам реалізація інших функцій касаційної інстанції. За результатами дослідження запропоновано рекомендації та пропозиції щодо удосконалення законодавства про судоустрій та положень господарсько-процесуального права України.
   Ключові слова: касація, касаційна інстанція, касаційний перегляд господарських справ, господарський суд, касаційна функція господарського правосуддя.

Осетинский А.Й. Организация и функциональные основы деятельности кассационной инстанции (на примере судебной палаты Высшего хозяйственного суда Украины). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. – Академия адвокатуры Украины, Киев, 2005 год.

   В диссертации исследуются актуальные проблемы формирования института кассации в системе судов хозяйственной юрисдикции, анализируется его правовая природа, содержание, значение, определяются способы законодательного урегулирования и упорядочивания практики применения. Отдельное внимание уделено исследованию историко-правового опыта развития отечественного института кассации и сравнительно-правовому анализу организации и функционирования кассационных судебных инстанций в зарубежных странах. В работе приводятся аргументы в пользу использования юридических конструкций, обеспечивающих осуществление кассационного и ревизионного пересмотра судебных решений в странах романо-германской системы права.
   Центральное место в работе отведено характеристике организационно-правового фундамента деятельности кассационной инстанции хозяйственного судопроизводства в качестве интегрирующей основы системы рассмотрения хозяйственных дел, обоснованию статуса кассационного суда, роли в судебной и правовой системе, определению объема полномочий и задач. Анализируются аспекты кадрового и организационного обеспечения деятельности кассационной инстанции, их значение для надлежащего осуществления полномочий кассационным судом, перспективы и основные направления развития в этой сфере.
   В качестве функциональной основы деятельности высшей специализированной судебной инстанции рассматривается функция кассационного пересмотра судебных решений, определяющая формирование остальных функциональных задач данной судебной инстанции. Функции кассации в качестве проявления функции правосудия, ее процессуальной составляющей, в широком смысле, подчинены все остальные функции кассационного хозяйственного суда.
   В работе особо акцентируется внимание на содержательной составляющей кассационного пересмотра – судебном толковании, которое также составляет основу формирования элементов самостоятельности и самодостаточности судебной власти. Освещаются также проблемы реализации других функций кассационной инстанции. Рассматриваются аспекты реализации кассационным судом хозяйственной юрисдикции функций по ведению и анализу судебной статистики, изучению и обобщению судебной практики, предоставлению методической помощи местным и апелляционным хозяйственным судам с целью обеспечения единообразного применения норм Конституции Украины и законов в судебной практике на основе ее обобщения и анализа судебной статистики, предоставления специализированным хозяйственным судам рекомендационных разъяснений по вопросам применения законодательства при разрешении хозяйственных споров. Автор также отмечает насущную необходимость в повышении эффективности использования полномочий кассационного хозяйственного суда при реализации этим судебным органом задачи укрепления законности и противодействия преступности в сфере экономических правоотношений, что предусматривает использования мер как процессуального, так и организационного характера.
   На основе результатов исследования предлагаются рекомендации и законодательные изменения нормативной базы регулирования судоустройства и хозяйственно-процессуального права Украины.
   Ключевые слова: кассация, кассационная инстанция, кассационный пересмотр хозяйственных дел, хозяйственный суд, кассационная функция хозяйственного правосудия.

Osetynsky A.Y. Organization and Functional Basis of Court of Cassation (on the pattern of Court Chamber of The Higher Commercial Court of Ukraine). – A Manuscript.

Dissertation for Candidate of Legal Science Academic Degree. - Speciality 12.00.10 – сourt system; procuracy and advocacy. – The Academy of Advocacy of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The dissertation presents a research on the legal nature, the essence and the significance of cassation in the system of economic courts defining the legislative proposals and prospects of implementation practice improvement.
   The characteristics of organizational basis for economic court of cassation forms the core part of the research leading to definition of its role and position in the Ukrainian court system, its competence, organizational forms and personnel resources. The functional basis for the court of cassation activity on revision of court decisions in commercial cases is most closely examined and the judicial interpretation is considered to be its conclusive part. The results of the research were submitted as recommendations and proposals on court system legal reform and amendments to the Ukrainian commercial procedural law.
   The key words: cassation, the Court of Cassation, the revision of commercial cases on cassation appeal, commercial court, the cassation function of commercial court system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організація та функціональні засади діяльності касаційної інстанції (на прикладі судової палати Вищого господарського суду України)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net