Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Корекція модулюючого впливу сечовини на стан антиоксидантної системи організму при напруженій м’язовій діяльності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Корекція модулюючого впливу сечовини на стан антиоксидантної системи організму при напруженій м’язовій діяльності

Анотації 

Ткаченко Наталія Володимирівна. Корекція модулюючого впливу сечовини на стан антиоксидантної системи організму при напруженій м’язовій діяльності.

Дисертація (рукопис) на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 1999.

   У дисертаційній роботі наведені результати досліджень, які відображають модулюючий вплив сечовини на стан антиоксидантної системи організму людини. Показано, що сечовина у концентраціях, які відповідають стану спокою (3,3 ммоль·л–1…6,6 ммоль·л–1), не впливає на стан антиоксидантної системи організму. Однак у концентраціях вищих за 10,0 ммоль·л–1 , що є характерним для специфічної реакції організму на значні фізичні навантаження, сечовина виявляє прооксидантной вплив відносно до тіол-дисульфідної та ферментативної ланок антиоксидантної системи.
   Обгрунтовано вибір та доведено ефективність вживання природного препарату – ліпоєвої кислоти (ESPA-Lipon 600), яка є тіоловим антиоксидантом і попереджує прооксидантний вплив сечовини, а також стимулює використання ліпідів як субстратів для енергозабезпечення довготривалих фізичних навантажень, що позитивно впливає на фізичну працездатність спортсменів з видів спорту, які потребують вияву витривалості.
   Ключові слова: антиоксидантна система, напружена м’язова діяльність, сечовина, ліпоєва кислота (ESPA-Lipon 600), фізична працездатність.

Ткаченко Наталья Владимировна. Коррекция модулирующего влияния мочевины на состояние антиоксидантной системы организма при напряженной мышечной деятельности.

Диссертация (рукопись) на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.0I - Олимпийский и профессиональный спорт, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, 1999г.

   Исследовано модулирующее влияние мочевины в физиологических концентрации характерных для напряженной мышечной деятельности, на состояние антиоксидантной системы крови. Показан как ее антиоксидантный эффект, который проявляется в препятствии инициации катионами Fe2+ свободно–радикального окисления (снижает накопление продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой), так и прооксидантное действие по отношению к тиол-дисульфидному звену, проявляющееся в повышении окисляемости чрезвычайно важных в функциональном отношении общих SH-групп крови и ферментам антиоксидантной системы (супероксиддисмутазы и каталазы) в концентрациях выше 10,0 ммоль·л–1. Мочевина в физиологических концентрациях соответствующих состоянию покоя ( 3,3…6,6 ммоль·л–1) не оказывает существенного влияния на исследуемые звенья антиоксидантной системы. В работе показано также разобщающее действие мочевины на процессы окислительного фосфорилирования и угнетающее действие ее высоких концентраций на физическую работоспособность экспериментальных животных в тесте G.F. Kiplinger (1967).
   На основании полученных экспериментальных данных предложен способ коррекции состояния антиоксидантной системы с помощью липоевой кислоты, которая препятствует проявлению некоторых прооксидантных эффектов мочевины, и в частности:
   – оказывает благоприятное влияние на состояние тиол-дисульфидного звена антиоксидантной системы, которое проявляется в предотвращении снижения концентрации SH-групп в крови, вызванное выполнением значительных физических нагрузок;
   – снижает "отягощённость" гликолитических процессов во время напряжённой мышечной деятельности;
   – стимулирует использование жиров как субстратов для энергообеспечения, что с одной стороны, проявляет экономизирующий эффект по отношению к запасам гликогена и является благоприятным при выполнении соревновательных и упражнений при которых запасы мышечного гликогена являются одним из ведущих факторов, ограничивающих физическую работоспособность, а с другой стороны, предотвращает нежелательному значительному увеличению концентрации мочевины в крови;
   – проявляет защитный эффект по отношению к повреждающему воздействию продуктов ПОЛ на опорно-двигательный аппарат при напряженных физических нагрузках.
   – способствует более быстрому протеканию восстановительных процессов после пролонгированной физической нагрузки аэробной направленности, что проявляется в более эффективном восстановлении показателя, отражающего проявление спортсменами скоростных возможностей.
   лученные данные обосновывают целесообразность применения липоевой кислоты перед значительными мышечными напряжениями, что повышает эффективность тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов специализирующихся в видах спорта связанных с проявлением выносливости.
   ючевые слова: антиоксидантная система, напряженная мышечная деятельность, мочевина, липоевая кислота (ESPA-Lipon 600), физическая работоспособность спортсменов.

Tkachenko Natalia. Correction of the urea modulating influence on the state of athletes antioxidative system under the strain muscular activity.

The thesis for the degree of Candidate of Science in speciality 24.00.01 - Olympic and Professional Sport, the National University of Physical Education and Sport of Ukraine, Kiev, 1999.

   The results of investigations reflect the process of the modulating influence of urea on the state of the antioxidative system in the body. As it has been shown the urea in the physiological concentrations (3.3...6.6 mmol· l-1) does not influence on the state of the antioxidative system. The urea concentrations which are more than 10 mmol· l-1 (natural concentrations under strain muscular activity) act as the prooxidant that is conditioned by the influence on the state of the thiol-disulphide and enzyme links of the antioxidative system. In the work the recommendations for using the ESPA-Lipton 600 as the thiol antioxidant for correction of prooxidant influence of the urea and as the substance which has lipotropic effect for improving the efficiency of the training and competitiv activity of the athletes in the kinds of sport connecting with the development of endurance are presented.
   Key words: antioxidative system, strain physical exercises, urea, ESPA-Lipon, physical performance of the athletes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Корекція модулюючого впливу сечовини на стан антиоксидантної системи організму при напруженій м’язовій діяльності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net