Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади адміністративного регулювання соціальної сфери регіону
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади адміністративного регулювання соціальної сфери регіону

Анотації 

Оксьом І.Г. Організаційно-правові засади адміністративного регулювання соціальної сфери регіону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, м. Ірпінь, 2005.

   Дисертацію присвячено комплексному теоретико-прикладному дослідженню організаційно-правових засад адміністративного регулювання соціальної сфери регіону на сучасному етапі адміністративної реформи в Україні. У роботі досліджено взаємозв’язки між соціальною політикою держави та соціальною сферою як елементами адміністративно - правових відносин, сучасні підходи до визначення регіону як основи реалізації соціальної політики, види та об’єкти соціальної інфраструктури. На базі аналізу основних аспектів діяльності місцевих органів влади відстежено і сформульовано особливості, функції, завдання та цілі, а також методи і принципи діяльності названих органів та їх вплив на соціальну сферу. Автором досліджено адміністративно-правову діяльність соціальних служб і розкрито суть відносин у сфері зайнятості.
   Ключові слова: соціальна політика, регіон, правові засади управління в соціальній сфері, адміністративна діяльність соціальних служб, соціальні програми.

Оксем И.Г. Организационно-правовые основы административного регулирования социальной сферы в регионе. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления, административное право и процесс, финансовое право, информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, г. Ирпень, 2005.

   Диссертация посвящена комплексному теоретико-прикладному исследованию организационно-правовых основ административной регуляции социальной сферы региона на современном этапе административной реформы в Украине. В диссертации разработаны теоретико-методологические основы административно-правового регулирования социальной сферы.
   На основе системного анализа и концептуально-сравнительного подхода определены основные элементы (составляющие) правового статуса органов государственного управления в социальной сфере на региональном уровне.
   В работе исследуется взаимосвязь между социальной политикой государства и социальной сферой как элементы административно- правовых отношений, современные подходы к определению региона как основы реализации социальной политики, виды и объекты социальной инфраструктуры. На базе анализа основных аспектов деятельности местных органов власти отслежено и сформулировано особенности, функции, задачи и цели, а также методы и принципы деятельности названных органов и их влияние на социальную сферу. Анализируется нормативно-правовая база деятельности местных органов власти. Разработаны теоретические и практические рекомендации по оптимезации и усовершенствования деятельности органов государственного управления в социальной сфере.
   В работе обобщены существующие подходы и результаты иследований по этой проблеме, раскрыт ряд малоисследованных ее аспектов.
   Автор также исследовал административно-правовую деятельность социальных служб и отношения в сфере занятости.
   Особый акцент сделан диссертантом на изучение проблем розграничения компетенции между органами местной исполнительной власти и органами местного самоуправления в решении социальных проблем.
   Использованые в диссертации подходы и выводы относительно административно-правового регулирования социальной политики в регионе прежде всего могут быть использованы как научными, так и практическими работниками системы государственного управления. Целесообразным есть использование материалов исследования и выводов, которые содержаться в диссертации, при разработке научных исследований проблем регионального управления, формировании и обновлении учебных планов, программ, подготовке, переподготовке и повышении квалификации государственных служащих, при написании учебников и методических пособий по теории регионального управления.
   Практическая сторона диссертационного исследования освещена в основном на базе изученной работы Кировоградской, Харьковской, Одесской, Киевской областных государственных администраций с учетом специфики их деятельности в различных региональных условиях.
   На основе теоретического осмысления предмета диссертации в концентрированном виде представлены результаты исследования, сформулированы авторские предложения и рекомендации.
   Ключевые слова: социальная политика, регион, правовые основы управления в социальной сфере, административная деятельность социальных служб, социальные программы.

Oksiom I.G. Organizational-legal principles (grounds) of regions social sphere’s administrative regulation. – Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the candidate of sciences in law in the field 12.00.07 – managements’ theory, administrative law and process, financial law, information law. The National Academy of the Internal Revenue Service of Ukraine. Irpin. 2005.

   The thesis is devoted to the complex theoretical and practical research of the organizational-legal grounds of region’s social sphere’s administrative regulation on the current stage of administrative reform in Ukraine.
   The interrelations between state social politics and social sphere as elements administrative legal relations are investigated. The author also touches upon contemporary approaches to the definition of the region as the basis of social politics realization, kinds and objects of social infrastructure. The author traces and formulates peculiarities, functions, tasks and aims based on the analysis of the main aspects of the activity of local authorities; methods and principles of their activities and their influence on social sphere the author investigated administrative-legal activity of social services and relations in the sphere of employment.
   A special stress is made upon the study of competence differentiation between the bodies of local executive power and bodies of local self-government in solving social problems.
   Key words: social politics, region, legal grounds of management in social sphere, administrative activity of social services, social programs.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади адміністративного регулювання соціальної сфери регіону

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net