Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади взаємодії міліції (поліції) країн-учасниць СНД у боротьбі з правопорушеннями
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади взаємодії міліції (поліції) країн-учасниць СНД у боротьбі з правопорушеннями

Анотації 

Олійник І.Л. Організаційно-правові засади взаємодії міліції (поліції) країн-учасниць СНД у боротьбі з правопорушеннями. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Донецький юридичний інститут МВС при Донецькому Національному Університеті, Донецьк, 2005.

   Дисертаційна робота присвячена вивченню проблем організаційно-правового механізму взаємодії та координації органів внутрішніх справ країн-учасниць СНД, аналізу актуальних правових, теоретичних і практичних проблем міждержавного та міжнародного співробітництва у сфері протидії транскордонній злочинності. Простежено історичний шлях формування взаємодії міліції-поліції країн-учасниць Співдружності, її значення у спільній міждержавній діяльності у боротьбі з правопорушеннями та злочинністю. Розглянуто практику міжнародної правоохоронної діяльності на підставі досвіду взаємодії за участю ООН, Інтерполу, Європолу та інших міжнародних організацій. Уточнено категоріальний апарат “взаємодії” та вивчено характер і форми взаємодії органів внутрішніх справ країн СНД у боротьбі з правопорушеннями. У роботі визначено організаційно-правове регулювання та розвиток системи взаємодії міліції-поліції країн-учасниць СНД.
   Досліджена процедура ратифікації міждержавних угод ОВС країн Співдружності, що постають правовою базою у сфері боротьби із транскордонною злочинністю. Дисертантом пропонована розробка проекту Угоди про саму процедуру й терміни розгляду, а також ратифікації договорів. Обґрунтовано необхідність існування “єдиного правового поля СНД”, сформульовано авторське поняття “права СНД”, напрямки та пропозиції щодо удосконалення національного та міждержавного законодавств у галузі міжнародної правоохоронної діяльності. Запропоновано поняття “боротьба з міждержавною злочинністю у межах країн СНД” як динамічну систему мір превентивного та репресивного характеру, які торкаються правових інтересів суверенних держав-учасниць у забезпеченні невідворотності покарання правопорушників та усунення причин й умов міждержавної злочинності. Внесено пропозиції щодо удосконалення системи взаємодії міліції (поліції) країн-учасниць СНД у боротьбі з правопорушеннями та міждержавною злочинністю.
   Ключові слова: взаємодія міліції (поліції), країни-учасниці СНД, організаційно-правовій механізм, система взаємодії, координація, міждержавне співробітництво, міждержавна боротьба із правопорушеннями та транснаціональною злочинністю, удосконалення.

Олийнык И.Л. Организационно-правовые основы взаимодействия милиции (полиции) государств-участников СНГ в борьбе с правонарушениями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Донецкий юридический институт МВД при Донецком национальном университете. – Донецк, 2005.

   Диссертационная работа представляет собой комплексное исследование проблем взаимодействия органов внутренних дел государств-участников СНГ. В работе изучены актуальные правовые, теоретические и практические проблемы межгосударственного взаимодействия и координации в сфере борьбы с правонарушениями и трансграничными преступлениями.
   Исследуются организационно-правовые формы механизма координации и взаимодействия, организация, правовое регулирование и развитие системы взаимодействия в деятельности милиции (полиции) государств Содружества.
   Прослежен исторический путь развития взаимодействия межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел стран-участниц с момента образования Содружества независимых государств, определено значение сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности. В работе предложено понятие “борьба с межгосударственной преступностью в рамках государств-участников СНГ”.
   Рассмотрено “правовое поле СНГ”. Анализируя порядок ратификации и исполнения правовых актов государствами-участниками в сфере межгосударственной борьбы с криминалом выявлено отсутствие четко прописанного механизма реализации, содержащихся в них обязанностей, декларативность нормативных документов. Внимания заслуживает проблема “эффективности межгосударственных договоров” в рамках СНГ, которая обусловлена практикой предостережений со стороны ее участников. Полагается, что для унификации, гармонизации и сближения национальных законодательств в вопросах межгосударственной борьбы с правонарушениями и преступностью необходимо использование модельного законодательства как основы взаимодействия. Диссертантом предложена разработка проекта Соглашения процедуры, сроков рассмотрения и ратификации договоров.
   Исследована практика международной правоохранительной деятельности на основе опыта взаимодействия с участием международных организаций ООН, Интерпола, Европола и др.
   Формирование системы взаимодействия милиции (полиции) в едином межгосударственном правоохранительном пространстве рассматривается, странами-участниками СНГ, как одна из общих гарантий прав человека. Такой подход требует последовательной, взвешенной политики компетентных органов разных государств и межгосударственных, международных организаций, относительно стратегии установившегося развития единой межгосударственной правоохранительной сферы. В работе выявлено, что принимаемые меры сотрудниками органов внутренних дел, в сложившихся условиях, не всегда адекватны таким проявлениям, недостаточно скоординированы и согласованны.
   Внесены предложения, касающиеся усовершенствования системы взаимодействия милиции (полиции) государств Содружества, механизма координации и взаимодействия в сфере межгосударственной борьбы с правонарушениями и преступлениями.
   Ключевые слова: взаимодействие милиции (полиции), государства-участники СНГ, организационно-правовой механизм, система взаимодействия, межгосударственное сотрудничество правоохранительных органов, борьба с правонарушениями.

The Oliynuk I.L. Organizational-legal base for cooperation of militia (police) of CIS countries in fight against offences. - Manuscript.

Dissertation for receiving of candidate of legal sciences scientific degree on speciality 12.00.07. theory of management; administrative law and process; financial law; informative law. Donetsk law institute of MIA at Donetsk National University, Donetsk, 2005.

   Dissertation is devoted to the study of problems of organizational-legal mechanism of co-operation and co-ordination of internal affairs bodies of CIS countries, analysis of actual legal, theoretical and practical problems of intergovernmental and international collaboration in the field of transboundary criminality. This research traces history way of establishment of militia cooperation in CIS countries, its value in joint intergovernmental activity in the fight against offences and criminality. Practice of international law enforcement activity is considered on the basis of experience of co-operation with participation of UNO, Interpol, Europol and other international organizations. The category of "cooperation" is specified, character and forms of law enforcement bodies co-operation of CIS countries are studied. This paper defines organizational-legal regulation and development of the cooperation system.
   The procedure of intergovernmental agreements ratification in the sphere of law enforcement is researched. The paper suggests the project of agreement on procedure and terms of CIS countries treaties ratification.
   The dissertation includes author’s definitions and suggestions on improvement of law enforcement bodies cooperation on intergovernmental level.
   Key words: co-operation of militia, CIS countries, organizational-legal mechanism, system of co-operation, intergovernmental collaboration of law enforcement authorities, fight against offences.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади взаємодії міліції (поліції) країн-учасниць СНД у боротьбі з правопорушеннями

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net