Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правоохоронні функції Української держави: зміст і реалізація
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правоохоронні функції Української держави: зміст і реалізація

Анотації 

Онопенко П.В. Правоохоронні функції Української держави: зміст і реалізація. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень. – Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005.

   Дисертація є комплексним дослідженням змісту і реалізації правоохоронних функцій сучасної Української держави. В ній розглянуті сутність і види функцій держави. Наведена система функцій сучасної Української держави.
   Виявлена сутність її правоохоронних функцій та їх види. Охарактеризовано зміст цих функцій. Досліджено форми, методи, суб’єкти реалізації правоохоронних функцій Української держави.
   Дисертант запропонував низку авторських понять, категорій, класифікацій, характеристик, що стосуються теми дослідження. Внесені пропозиції щодо правового і організаційного удосконалення реалізації правоохоронних функцій Української держави.
   Ключові слова: функції держави, види функцій держави, функції сучасної Української держави, правоохоронні функції сучасної Української держави, зміст правоохоронних функцій сучасної Української держави; форми, методи, суб’єкти реалізації правоохоронних функцій сучасної Української держави.

Онопенко П.В. Правоохранительные функции Украинского государства: содержание и реализация. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права, история политических и правовых учений. – Киев: Институт законодательства Верховной Рады Украины, 2005.

   Диссертация является комплексным исследованием содержания и реализации правоохранительных функций современного Украинского государства.
   В ней рассмотрены сущность и виды функций государства. Даны авторское определение функций государства и их классификация.
   Приведена система организационных и охранительных, внутренних и внешних функций современного Украинского государства. Дана их краткая характеристика.
   Выявлена сущность правоохранительных функций государства и их виды. Дано определение этим функциям и на основе анализа правовых актов, юридической теории и практики установлены правоохранительные функции современного Украинского государства.
   Осуществлена характеристика содержания этих функций, основанная на анализе международного и национального права, юридической теории и практики.
   Исследованы правовые и организационные формы реализации правоохранительных функций Украинского государства.
   Определены методы реализации этих функций: общие, специальные, конкретные. Осуществлена их характеристика.
   Установлены и охарактеризованы субъекты реализации правоохранительных функций украинского государства.
   Диссертант предложил ряд авторских понятий, категорий, классификаций, характеристик, относящихся к теме исследования.
   Внесены предложения по правовому и организационному усовершенствованию правоохранительных функций Украинского государства.
   Ключевые слова: функции государства, виды функций государства, функции современного Украинского государства, правоохранительные функции современного Украинского государства, содержание правоохранительных функций современного Украинского государства, формы, методы, субъекты реализации правоохранительных функций современного Украинского государства.

Onopenko P.V. Law enforceman function of the Ukrainian state: content and realization. – Manuscript.

The dissertation to compete for a scientific degree of the candidate of juridical sciences in specializm 12.00.01. – theory and history of state and law; theory and history of political and legal teachings. – Kiev: Law Institute of Supreme Rada of Ukraine, 2005.

   The dissertation is a complex study of the content and realization of law enforcement function of the modern Ukrainian state.
   Essence and types of functions of the state are considered in it. The author’s definition of the state functions and their classification are given.
   The system of organizational and protective, internal and external functions of the modern Ukrainian state is adduced. Their short characteristic is given. There has been found out the matter of the law enforcement functions of the state and their types. The definition of these functions has been given on the basis of the analysis of legal acts, juridical theory and practice. The law enforcement functions of the modern Ukrainian state have been defined.
   The characteristic of the content of these functions based upon the analysis of international and national law, juridical theory and practice has been made. The legal and organizational forms of realization of law enforcement functions of the Ukrainian state have been studied. The methods of realization of these functions have been defined – general, specific, exact. Their characteristic has been made.
   The subjects of realization of law enforcement functions of Ukrainian state have been set and characterized.
   The candidate suggested a number of author’s notions, categories, classifications, characteristics referring to the topic of the study.
   Propositions concerning legal and organizational improvement of law enforcement functions of the Ukrainian state have been made.
   Key words: state functions; types of state functions; functions of the modern Ukrainian state; law enforcement functions of the modern Ukrainian state; contents of the law enforcement functions of the modern Ukrainian state; forms, methods and subjects of realization of law functions of the modern Ukrainian state.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правоохоронні функції Української держави: зміст і реалізація

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net