Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів

Анотації 

Олішевський В.В. Розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. - Національний університет внутрішніх справ. - Харків, 2005.

   Дисертація являє собою комплексне наукове дослідження проблем розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів. У роботі міститься низка теоретичних положень і практичних рекомендацій, які сформульовані з урахуванням особливостей предмета злочинного посягання, механізму вчинення викрадень людей, практики їх розкриття, розслідування та попередження, і мають елементи наукової новизни.
   У дисертації розроблено криміналістичну характеристику викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів, зокрема: здійснено класифікацію жертв викрадення людини та проаналізовані їх типові соціально-психологічні риси; визначено низку найбільш типових способів захоплення та вилучення жертви, її переміщення та утримання і подано їх класифікацію; досліджено мотиви і цілі вчинення викрадень людей, а також вивчено особу злочинця; встановлено типові ознаки часу, місця і обстановки викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів; охарактеризовано найбільш типові знаряддя і засоби вчинення злочину, а також слідову картину злочину. Крім того, досліджено особливості діяльності, спрямованої на порушення кримінальної справи за ознаками цього злочину, визначено та проаналізовано типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування, відповідні їм завдання розслідування і комплекси слідчих та інших дій. Також сформульовано рекомендації щодо планування й організації розслідування, проведення окремих слідчих дій та здійснення комплексного профілактичного впливу на елементи причинного комплексу злочинного діяння.
   Ключові слова: розкриття, розслідування та попередження, викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів, криміналістична характеристика злочинів, криміналістичні аспекти попередження злочинів.

Олишевский В.В. Расследование и предупреждение похищения человека, совершенного по корыстным мотивам. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Национальный университет внутренних дел. - Харьков, 2005.

   Диссертация представляет собой комплексное научное исследование проблем раскрытия, расследования и предупреждения похищений людей, совершаемых по корыстным мотивам. В работе содержится ряд теоретических положений и практических рекомендаций, которые сформулированы с учетом особенностей предмета преступного посягательства, механизма совершения преступлений, практики их расследования, и содержат элементы научной новизны.
   В диссертации разработана криминалистическая характеристика похищения человека, совершенного по корыстным мотивам. В частности, исследован предмет преступного посягательства - совокупность качеств и свойств личности потерпевшего, осуществлена их систематизация и проведена классификация по различным основаниям. Проанализированы основные этапы механизма преступной деятельности данного вида и рассмотрены способы их осуществления. Установлены мотивы и цели совершения похищений людей, а также изучена личность преступника. Установлены типичные признаки места, времени и обстановки, охарактеризованы наиболее типичные орудия и средства совершения преступлений, а также следовая картина преступления.
   Сформулированы рекомендации относительно объема и содержания различных видов деятельности в стадии возбуждения уголовного дела по признакам похищения человека. Предложены прикладные средства установления, проверки и оценки данных признаков с позиций их достаточности.
   Описаны типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования, соответствующие им перспективные тактические задачи расследования, версии и комплексы следственных, оперативно-розыскных и иных действий, направленных на их проверку и разрешение. Разработаны рекомендации относительно планирования и организации расследования. Систематизированы обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу, охарактеризованы основные организационно-распорядительные мероприятия следователя.
   Сформулированы рекомендации по проведению наиболее специфических следственных действий (следственного осмотра, допроса свидетелей, очевидцев, подозреваемых или обвиняемых, назначения судебных экспертиз) и тактической операции по освобождению потерпевшего и задержанию подозреваемых.
   Исследован причинный комплекс данного вида преступных деяний, его объективная и субъективная составляющие. Предложен ряд организационно-распорядительных и иных мер профилактического характера, направленных на нейтрализацию действия причин и условий преступления, совершенствование практики противодействия со стороны правоохранительной системы.
   Ключевые слова: раскрытие, расследование и предупреждение, похищение человека, совершенное по корыстным мотивам, криминалистическая характеристика преступлений, криминалистические аспекты предупреждения преступлений.

Olishevs’kyj V.V. Investigation and prevention of kidnapping committed with lucrative impulse. – Manuscript.

The dissertation on candidate’s degree of legal sciences on speciality 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic expertise. – National university of internal affairs. – Kharkiv, 2005.

   The dissertation is an integrated scientific research of problems of investigation and prevention of kidnapping committed with lucrative impulse. The work contains set of theoretical states and practical recommendations, formulated subject to peculiarities of subject of crime, modus operandi of kidnapping, investigative and preventive practice.
   Author worked out criminalistical characteristic of kidnapping committed with lucrative impulse, particularly kidnapping victims was classified and their typical social and psychological patterns were analyzed; set of the most typical ways of seizure, transportation and holding up of victim were determined and classified; motives and aims of kidnapping, criminal personality were researched; typical time, places and circumstances of kidnapping committed with lucrative impulse were determined; the most typical ammunition and facilities of this crime were characterized. Beside this author researched peculiarities of initiation of proceeding, determined and analyzed typical situations of initial stage of investigation, appropriate to them objectives of investigation and system of investigative and other acts. Also there were formulated recommendations about planning and organization of investigation, conducting of separate investigative acts and implementation of preventive influence on elements of crime’s causative system.
   Key words: clearance of crime, investigation of crime, prevention of crime, kidnapping committed with lucrative impulse, criminalistical characteristic of crimes, criminalistical aspects of crimes’ prevention.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розслідування та попередження викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net