Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні

Анотації 

Перепелиця А.І. Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Ірпінь: Національна академія державної податкової служби України, 2005.

   Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню ролі і місця державної виконавчої служби України у здійсненні процедури примусового виконання судових рішень та рішень, прийнятих іншими юрисдикційними органами на сучасному етапі розвитку Української держави. У роботі обґрунтовуються правові підстави здійснення виконавчого провадження державною виконавчою службою, її організаційно-штатна побудова та основні засади діяльності, аналізуються компетенція ДВС та юрисдикційні повноваження у процесі його вчинення. Вносяться конкретні пропозиції щодо удосконалення законодавства України, яке регулює питання виконавчого провадження та організації роботи ДВС.
   У висновках акцентується увага на глибоких змінах у характері та змісті правовідносин, що властиві виконавчому провадженню, які відбулися у зв’язку з реформуванням цієї інституції, пов’язаної з виходом із підпорядкування судовій системі та підпорядкуванням органам виконавчої влади.
   Ключові слова: виконавче провадження, державна виконавча служба, державний виконавець, виконання рішень, примус, виконавчі правовідносини.

Перепелица А.И. Организационно-правовые основы деятельности государственной исполнительной службы в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание учëной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Ирпень: Национальная академия государственной налоговой службы Украины, 2005.

   Диссертация посвящена теоретическому обоснованию роли и места государственной исполнительной службы по защите прав и свобод человека и гражданина, интересов юридических лиц и государства. Одновременно с этим в работе проанализированы организационно-правовые формы построения и деятельности институций принудительного исполнения решений судов и других несудебных органов в отдельных зарубежных странах.
   В научной работе обоснована теоретическая и практическая модели процедуры деятельности государственной исполнительной службы (дальше – ГИС) в контексте усовершенствования ел структуры и удовлетворения потребностей общества.
   С этой целью в диссертации исследованы ключевые вопросы, отражающие содержание и специфику института исполнительного производства. Исполнительное производство предложено считать специфическим институтом административного процесса, выделяя при этом особенный предмет и метод правового регулирования исполнительных правоотношений. Исполнительные правоотношения – это урегулированные законом общественные отношения, возникающие между органами и должностными лицами государственной исполнительной службы, а также другими субъектами исполнительного производства в связи с принудительной реализацией исполнительных документов. Методом правового регулирования исполнительных правоотношений является санкционированное принуждение, в основе которого лежит обязанность государственного исполнителя осуществлять только санкционированные государством исполнительные действия в порядке, установленном законом.
   Разработана классификация основных принципов построения и деятельности государственной исполнительной службы, выделены межгосударственные, общие и специальные принципы исполнительного производства.
   Значительное внимание уделено исследованию места государственной исполнительной службы в системе государственных органов Украины, ее организационно-правовой структуры и правовой связи с Министерством юстиции Украины, а также административно-правовому статусу государственного исполнителя. Изучена практика деятельности ряда зарубежных стран по исполнению организационно-правовых форм принудительного исполнения решений судов и иных несудебных органов. Обоснована необходимость совершенствования деятельности органов государственной исполнительной службы и внесены конкретные предложения, направленные на расширение обълма полномочий ГИС при принудительном исполнении решений судов и других несудебных органов.
   В диссертации исследована практика применения законодательства об исполнительном производстве. Практическая модель исполнительного производства, по мнению автора, воплощена в его этапах, при исследовании которых диссертантом сформулированы предложения, направленные на совершенствование правового регулирования исполнительного производства.
   В работе раскрыты основные причины возникновения проблемных ситуаций в организации и деятельности ГИС и предложены пути их решения.
   Выводы свидетельствуют о глубоких изменениях в характере и содержании деятельности государственной исполнительной службы и в правоотношениях, которые свойственны исполнительному производству, связанные с выходом государственной исполнительной службы из состава судебной системы Украины и переходом под юрисдикцию органа исполнительной власти.
   Ключевые слова: государственная исполнительная служба, государственный исполнитель, исполнительное производство, исполнение решений, принуждение, исполнительные правоотношения.

Perepelitsa A.I. Organizational and legal measures of the state executive service activity in Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of law sciences on the specialty 12.00.07 – Theory of management, administrative law and procedure, financial law, informational law. The National Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpen, 2005.

   The dissertation is devoted to the theoretical ground of the executive proceedings in the contemporary system of the Ukrainian legislature and the functions of state executive service in protecting citizens’ and juridical persons’ rights, and the state interests too. The work deals with the ground of the legal performing of the executive introduction by the state executive service, analyzes the competence of the state executive service and its legal authorities in the process of its performing. The author has made some proposals for improving the Ukraine’s legislature, which regulates the matters of executive proceedings and organization of SES’s work.
   The conclusions of the work stresses the importance of the profound changes in the character and the content of the state executive service activity and its legal relations, linked with its output from the court system submission and executive bodies’ submission.
   Key-words: executive proceedings, the state executive service, a state executor, execution of the decisions, executive legal relations, compulsion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net