Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні

Анотації 

Позняк Е.В. Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсове право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

   У дисертації досліджуються правова природа та механізм правового забезпечення здійснення громадської екологічної експертизи: здійснено періодизацію розвитку еколого-правової думки щодо громадської екологічної експертизи, виявлено основні правові ознаки громадської екологічної експертизи, сформульовано її поняття і принципи, розглянуто особливості реалізації громадянами права на участь у проведення громадської екологічної експертизи, визначено етапи (стадії) організації та проведення зазначеного дослідження, його економічного забезпечення, розглянуто висновок громадської екологічної експертизи в якості юридично значимого документу, наведено характеристику заходів юридичної відповідальності за правопорушення у даній сфері. Обґрунтовано необхідність розробки законопроекту про внесення змін до законів України. Обґрунтовано пропозицію стосовно розробки та прийняття на рівні Кабінету Міністрів України Положення про громадську екологічну експертизу.
   Ключові слова: громадська екологічна експертиза, організація громадської екологічної експертизи, проведення громадської екологічної експертизи, еколого-експертний висновок, форми участі громадськості у здійсненні громадської екологічної експертизи.

Позняк Э.В. Правовые аспекты осуществления общественной экологической экспертизы в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.06 – земельное право; аграрное право; экологическое право; природоресурсовое право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

   В диссертации исследуются правовая природа, роль в регулировании экологических отношений и механизм правового обеспечения осуществления общественной экологической экспертизы как средства правового регулирования экологических отношений, обеспечения экологической безопасности и гарантии реализации права граждан на безопасную окружающую среду.
   На основании проведенного исследования выявлены основные правовые признаки и специальные принципы общественной экологической экспертизы. Сформулировано ее определение как вида научно-практической деятельности общественных экологических организаций и создаваемых ими формирований, основанного на межотраслевом экологическом исследовании, анализе и оценке предпроектных, проектных, иных материалов и объектов, реализация и действие которых способны негативно влиять либо влияет на состояние окружающей природной среды, и направленной на подготовку заключений о соответствии запланированной или осуществляемой деятельности нормам и требованиям экологического законодательства и на реализацию экологических прав и интересов граждан.
   Определяются этапы (стадии) организации общественной экологической экспертизы в качестве функции общественного управления в сфере экологии специального (комплексного) характера, т.е. направления деятельности зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины общественных экологических организаций и создаваемых ими формирований, которая заключается в осуществлении управленческими органами этих организаций в соответствии с их статутами действий, направленных на обеспечение проведения общественной экологической экспертизы до, во время или после проведения государственной экологической экспертизы либо независимо от последней.
   Определяются особенности проведения общественной экологической экспертизы, а также статус эксперта общественной экологической экспертизы, который кроме общих требований, может содержать и специальные – членство в общественной экологической организации, в экспертном или консультативном совете при общественной организации, выражение интересов общественности.
   Рассматривается заключение общественной экологической экспертизы в качестве юридически значимого документа – источника экологически значимой информации, акта индивидуального предписания, в котором отражена позиция общественности относительно возможности либо невозможности реализации объекта экспертизы, который представляется уполномоченным принимать решения субъектам и который исходя из характера оценки объекта экспертизы эколого-экспертным органом может быть положительным, условно негативным с возвращением объекта экспертизы на доработку либо принципиально негативным.
   Выдвигается предложение о закреплении в законодательстве принципа обязательности заключения общественной экологической экспертизы для заинтересованных в его реализации лиц. Предлагается закрепить в законодательстве обязанность собственника объекта экспертизы либо другого уполномоченного лица разработать альтернативные варианты реализации объекта экспертизы и согласовать их с общественностью.
   Исследована роль механизма экономического обеспечения осуществления общественной экологической экспертизы в качестве совокупности предусмотренных законодательством и актами локального правотворчества форм финансирования осуществления общественной экологической экспертизы и стимулирования работы экспертов, а также иных видов благоприятствования ее субъектам.
   Отмечаются существенные пробелы в законодательстве в части закрепления мер административной и уголовной ответственности за эколого-экспертные правонарушения при осуществлении общественной экологической экспертизы, а также в процессе доступа общественности к участию в государственной экологической экспертизе и в процедуре оценки влияния на окружающую среду.
   Сформулированы предложения по усовершенствованию правового обеспечения осуществления общественной экологической экспертизы и разработан законопроект по внесению изменений и дополнений к Законам Украины “Об охране окружающей природной среды”, “Об экологической экспертизе”, “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”, “О местном самоуправлении”, “О местных государственных администрациях”. Разработан также проект приказа Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре по внесению изменений в приказ, которым утверждены Государственные строительные нормы А.2.2. – 1 – 2003. Выдвигается предложение по разработке и принятию на уровне Кабинета Министров Украины Положения об общественной экологической экспертизе в Украине.
   Ключевые слова: общественная экологическая экспертиза, организация общественной экологической экспертизы, проведение общественной экологической экспертизы, эколого-экспертное заключение, формы участия общественности в осуществлении общественной экологической экспертизы.

Poznyak E.V. Legal Aspects of Public Ecological Examination Realisation in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a Ph.D. degree by speciality 12.00.06. – Land Law; Agricultural Law; Environmental Law; Natural Resources Law. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2005.

   Legal nature and mechanism of legal regulation of a public ecological examination realisation is studied in the thesis. Division into periods of the development of ecological and legal thinking concerning a public ecological examination has been made. Basic legal features of a public ecological examination have been shown; its notion and principles have been formulated and peculiarities of exercising the citizens’ right to participate in carrying out a public ecological examination have been considered. Stages of organisation and carrying out the examination and its financial provision have been defined. Public ecological examination expert conclusion has been considered as a legally binding document; description of legal liability means for violations in the given sphere has been made. The necessity of working out the law draft on amendments in the legislation of Ukraine has been substantiated. Proposal of working and passing the Regulations on a public ecological examination at the level of Cabinet of Ministers of Ukraine has been grounded.
   Key words: public ecological examination, organisation of public ecological examination, carrying out a public ecological examination, ecological examination expert conclusion, forms of public participation in a public ecological examination realization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правові аспекти здійснення громадської екологічної експертизи в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net