Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції

Анотації 

Панов І.О. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2005.

   Дисертацію присвячено визначенню сутності, підстав та процедур адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції, а також шляхів її удосконалення. Досліджено поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності як складової адміністративної діяльності дільничного інспектора міліції, розкрито роль останнього як носія функцій та повноважень міліції, охарактеризовано підстави, зміст та процедури адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції, визначено напрямки удосконалення її правового регулювання та практичного здійснення. Сформульовано ряд конкретних пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КпАП України.
   Ключові слова: дільничний інспектор, міліція, адміністративна діяльність, адміністративно-юрисдикційна діяльність, процедури, адміністративне правопорушення, підвідомчість справ, провадження, адміністративне стягнення, профілактика.

Панов И.А. Административно-юрисдикционная деятельность участкового инспектора милиции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право – Харьковский национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена определению сущности, оснований и процедур административно-юрисдикционной деятельности участкового инспектора милиции. Исследованы содержание и направления административной деятельности участкового инспектора милиции, его правовое положение как носителя функций и полномочий милиции, особенности административно-юрисдикционной деятельности.
   Определено, что в настоящее время предъявляются новые требования к административной деятельности участковых инспекторов милиции, одной из важнейших составляющих которой является деятельность административно-юрисдикционная. В процессе её осуществления реализуется определённый законодательством объём полномочий участкового инспектора милиции по борьбе с административными правонарушениями. Эти полномочия выражается, в частности, в выявлении административных правонарушений, сборе и проверке доказательств, оформлении необходимых процессуальных документов, рассмотрении подведомственных им дел, вынесении по ним соответствующих постановлений, направлении отдельных дел для рассмотрения по подведомственности, а также в выполнении постановлений по таким делам.
   Отмечается, что деятельность участковых инспекторов милиции, в отличие от работников других служб, является многофункциональной и обеспечивает в определенном объёме все направления и виды административной и другой деятельности милиции. Этим определяется их особое место, роль и значение в решении задач органов внутренних дел вообще и милиции, в частности. Участковый инспектор милиции является представителем органа внутренних дел на административном участке.
   Анализируя разные подходы, диссертант определяет административную деятельность органов внутренних дел как специфическую, урегулированную нормами административного права исполнительно-распорядительную, подзаконную государственно-властную деятельность, направленную на обеспечение личной безопасности граждан, защиту их прав и свобод, законных интересов, общественного порядка, общественной безопасности и борьбу с правонарушениями.
   Под административно-юрисдикционной деятельностью участковых инспекторов милиции в диссертации признается урегулированная административным законодательством их деятельность, направленная на выявление административных проступков и осуществление производства по ним, которое включает оформление материалов по этим проступкам, рассмотрение и принятие решений по ним, в том числе применение административных взысканий, а также их исполнение.
   В работе сделан вывод о том, что основания административно-юрисдикционной деятельности участкового инспектора милиции следует рассматривать как нормативные, фактические и процессуальные. Под нормативными основаниями следует понимать наличие законодательного определения полномочий относительно осуществления административно-юрисдикционной деятельности. Фактическими основаниями является наличие административных проступков, по которым рассмотрение дел отнесено к полномочиям участкового инспектора милиции. Получение информации о совершении проступка относится к процессуальным основаниям. Содержание же административно-юрисдикционной деятельности участкового инспектора милиции составляет осуществление ряда процессуальных действий, которые охватываются рамками производства по делам об административных правонарушениях.
   Центральное место в диссертации отведено анализу оснований, содержания и процедур административно-юрисдикционной деятельности участкового инспектора милиции. Характеристика таких процедур административно-юрисдикционной деятельности как осуществление начальной стадии производства по делам об административных правонарушениях, применение мер обеспечения этого производства, наложение и исполнение административных взысканий, а также деятельность по профилактике административных правонарушений позволила обосновать необходимость пересмотра некоторых подходов к правовому регулированию этой деятельности. В диссертации сформулированы многочисленные предложения, направленные на совершенствование правового регулирования административно-юрисдикционной деятельности участкового инспектора милиции и практического ее осуществления. Значительное внимание уделено формулированию предложений о внесении конкретных изменений и дополнений в КоАП Украины.
   Ключевые слова: участковый инспектор, милиция, административная деятельность, административно-юрисдикционная деятельность, процедуры, административное правонарушение, подведомственность дел, производство, административное взыскание, профилактика.

Panov I.A. Administrative jurisdiction activity of the local policeman. - Manuscript.

The dissertation on competition of scientific degree of master of laws on specialty 12.00.07 – management theory; administrative law and process; financial law; information law. – Kharkov national university of internal affairs, Kharkov, Ukraine, 2005.

   The dissertation is devoted to definition of the essence, grounds and procedure of administrative jurisdiction activity of local policeman and also ways of it’s improvement. There are studied and defined the definition of administrative jurisdiction activity as a part of general administrative activity of local policeman.
   The role and authority powers of local policeman as a police officer are also determined. There are analyzed contents, grounds and procedure of administrative jurisdiction activity of local policeman, ways of improvement of it’s legal regulation and practical realization are proposed. Concrete suggestions of Ukrainian administrative misconduct Code’s improvement are also formulated in the dissertation.
   Key words: local policeman, the police, administrative activity, administrative jurisdiction activity, administrative misconduct, classification of cases, procedures, administrative penalty, proceeding, prevention.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net