Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінальна відповідальність за суспільно небезпечні діяння стосовно радіоактивних матеріалів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінальна відповідальність за суспільно небезпечні діяння стосовно радіоактивних матеріалів

Анотації 

Плєва К.В. Кримінальна відповідальність за суспільно небезпечні діяння стосовно радіоактивних матеріалів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національна академія внутрішніх справ України, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена проблемам кримінальної відповідальності за посягання на радіаційну безпеку. Застосування комплексу наукових методів, обумовлених об’єктом (суспільно небезпечні дії відносно радіоактивних матеріалів як вид злочинів проти громадської безпеки) і предметом дослідження (чинне кримінальне законодавство про відповідальність за злочини проти радіаційної безпеки і практика його застосування, а також система наукових поглядів та розробок) дозволили отримати ряд нових наукових положень. Досліджені історичний генезис норм українського законодавства, що регулює режим безпечного поводження з радіоактивними матеріалами, з’ясовано вплив міжнародних конвенцій та інших міжнародних нормативних актів на його появу і розвиток в сучасний період.
   Уперше визначено зміст заходів безпеки при поводженні з радіоактивними матеріалами як сукупності санітарних, проектно-конструкторських, технічних, організаційних та правових засобів, спрямованих на захист людей, матеріальних об’єктів і навколишнього середовища від радіаційного випромінювання.
   Проведене дослідження дозволило дійти висновків, що мають значення як в теоретичному, так і в практичному плані, зокрема сформульовані авторські пропозиції щодо удосконалення редакції норм про відповідальність за злочини проти радіаційної безпеки.
   Ключові слова: радіаційна безпека, радіоактивні матеріали, кримінальна відповідальність, громадська безпека, компаративний аналіз.

Плева К.В. Уголовная ответственность за общественно опасные деяния относительно радиоактивных материалов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Национальная академия внутренних дел Украины, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена проблемам уголовной ответственности за посягательства на радиационную безопасность. Применение комплекса научных методов, обусловленных объектом (общественно опасные действия относительно радиоактивных материалов как вид преступлений против общественной безопасности) и предметом исследования (действующее уголовное законодательство об ответственности за преступления против радиационной безопасности и практика его применения, а также система научных взглядов и разработок) позволили получить ряд новых научных положений. В частности, впервые в науке криминального права выявлены общие признаки и индивидуальные отличия группы преступлений в сфере незаконного обращения с радиоактивными материалами. Исследованы исторический генезис норм украинского законодательства, регулирующего режим безопасного обращения с радиоактивными материалами, выяснено влияние международных конвенций и других международных нормативных актов на его появление и развитие в современный период.
   Обосновано положение о целесообразности выделения на законодательном уровне в разделе IX “Преступления против общественной безопасности” отдельной группы статей по признаку их общего видового объекта, объединив их в главу “Преступления против радиационной безопасности”.
   Сделан вывод, что радиационная безопасность как видовой объект указанных преступлений – это группа однородных общественных отношений, существующих в связи с использованием радиоактивных материалов (предметы отношений) с целью установления и поддержания между отдельными гражданами, коллективами людей и обществом в целом (участники отношений) определенной социальной связи, направленной на предотвращение причинения ионизирующим излучением вреда индивидуально-неопределенному кругу граждан и другим участникам отношений, то есть – на обеспечение радиационной безопасности.
   Показано, что субъектом нарушения правил ядерной или радиационной безопасности могут быть должностные лица, на которых законом или на основании приказа, служебной инструкции, специального распоряжения непосредственно возложена обязанность обеспечивать соблюдение правил радиационной безопасности, а также иные работники, которые прошли соответствующее обучение и инструктаж.
   Установлено, что потребность в установлении уголовно-правового запрета на нарушение порядка обращения с радиоактивными материалами является отображением возникающих в обществе процессов, которые требуют усиления государством защиты общественных интересов от преступных посягательств.
   Впервые определено содержание мер безопасности при обращении с радиоактивными материалами как совокупности санитарных, проектно-конструкторских, технических, организационных и правовых средств, направленных на защиту людей, материальных объектов и окружающей среды от радиационного облучения.
   Проведенное исследование позволило сделать выводы, имеющие значение как в теоретическом, так и в практическом плане, в частности сформулированы авторские предложения по совершенствованию редакции норм об ответственности за преступления против радиационной безопасности, а также соответствующих пунктов постановления Пленума Верховного Суда Украины от 26 апреля 2002 г. № 3; обоснованы предложения относительно решения определенных социально-экономических, просветительских и организационно-правовых проблем предупреждения посягательств на радиационную безопасность Украины.
   Ключевые слова: радиационная безопасность, радиоактивные материалы, уголовная ответственность, общественная безопасность, компаративный анализ.

K.V. Pleva. Criminal responsibility for socially dangerous acts with respect to radioactive materials. – Manuscript.

Dissertation for the degree of master of laws in speciality 12.00.08 – criminal law and criminology; criminal executive law. – National academy of internal affairs of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The thesis deals with the problems of criminal responsibility for impingement on radiation safety. Application of a package of scientific methods dependent upon the object (socially dangerous acts with respect to radioactive materials as a type of crimes against public security) and the subject of investigation (effective criminal legislation on responsibility for the crimes against radiation safety, and the practice of its application, as well as the system of scientific views and developments) allowed obtaining of a number of new scientific statements. The thesis contains analysis of historical genesis of regulations of the Ukrainian legislation governing secure handling/treatment of radioactive materials; it elucidates the influence of the international conventions and other international statutory acts on its occurrence and development in the present period.
   For the first time, the substance of safety measures to be taken at handling of radioactive materials has been defined as a complex of sanitary, research and development, engineering, organizational and legal arrangements and means aimed at protection of individuals, material objects and environment against radiation.
   The analysis carried inferences being of both theoretical and practical significance, in particular, there have been formulated author’s proposals as for revision of wording of the regulations on responsibility for the crimes against radiation safety.
   Key words: radiation safety, radioactive materials, criminal responsibility, public security, comparative analysis.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінальна відповідальність за суспільно небезпечні діяння стосовно радіоактивних матеріалів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net