Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове регулювання єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове регулювання єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва

Анотації 

Пожидаєва М.А. Правове регулювання єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2005.

   Дисертація присвячена теоретичному осмисленню і комплексному вирішенню проблем нормативного закріплення єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва і реалізації законодавства з питань його справляння.
   У роботі визначаються сутність правової природи єдиного податку та специфічні його юридичні ознаки; дано авторське визначення єдиного податку. Обґрунтовується необхідність закріплення за консолідованими податками особливого місця у системі оподаткування України. Характеризуються правовідносини, які виникають при справлянні єдиного податку. Аналізуються суб’єкти, об’єкт оподаткування єдиним податком, види ставок, особливості порядку сплати єдиного податку.
   Дисертантом визначаються можливі шляхи вдосконалення правового регулювання єдиного податку, таких як: законодавче закріплення поняття єдиного податку, прийняття спеціального податкового закону стосовно його справляння, а у перспективі і Податкового кодексу України, узгодженість норм фінансового законодавства.
   Сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства України з питань єдиного податку.
   Ключові слова: єдиний податок, суб’єкти малого підприємництва, консолідовані податки, система оподаткування, порядок сплати єдиного податку, правовідносини зі справляння єдиного податку.

Пожидаева М.А. Правовое регулирование единого налога для субъектов малого предпринимательства. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07. – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. – Киев, 2005.

   Дисертация посвящена теоретическому осмыслению и комплексному разрешению проблем нормативного закрепления единого налога для субъектов малого предпринимательства и реализации законодательства по вопросам его взимания.
   В работе проведен анализ теорий разных исторических периодов, предшествующих возникновению современного единого налога, с целью определения сущности данного платежа, которая заключается в упрощении налогообложения доходов путем уплаты одного налога вместо других.
   Обосновываются юридические признаки единого налога, которые отличают этот налог от других: системность, альтернативность, добровольность выбора уплаты единого налога, сфера его применения. С целью устранения пробела в Законе Украины “О системе налогообложения” относительно единого налога, который отсутствует в перечне как общегосударственных, так и местных налогов и сборов, аргументируется необходимость внесения в этот Закон дополнения об установлении консолидированных налогов (единый налог, фиксированный налог, фиксированный сельскохозяйственный налог), что закрепит за этими налогами особенное место в системе налогообложения Украины, с обязательным определением понятия единого налога.
   Автор определяет единый налог как установленный государством консолидированный налог для определенной части субъектов малого предпринимательства, который заменяет взимание определенной совокупности предусмотренных законодательством обязательных платежей и зачисляется в бюджеты и государственные целевые фонды в соответствующих пропорциях, характеризуется добровольностью выбора налогоплательщиками его уплаты с целью упрощения налогообложения их доходов от предпринимательской деятельности.
   Значительное внимание в работе уделено характеристике правоотношений, которые возникают при взимании единого налога, определяются объекты и субъекты этих правоотношений.
   В диссертации единый налог однозначно исследуется как налог, которому присущи специальный круг налогоплательщиков, конкретный объект налогообложения, четко определенные ставки, порядок, способ и сроки его уплаты, налоговый и отчетный периоды.
   Дисертантом определяются возможные пути усовершенствования правового регулирования единого налога, таких как: законодательное закрепление понятия единого налога, принятие специального налогового закона относительно его взимания, а в перспективе и Налогового кодекса Украины, приведение в соответствие норм финансового законодательства.
   Сформулированы конкретные предложения относительно усовершенствования действующего законодательства по вопросам единого налога.
   Ключевые слова: единый налог, субъекты малого предпринимательства, консолидированные налоги, система налогообложения, порядок уплаты единого налога, правоотношения по взиманию единого налога.

Pozhydayeva M.A. Legal regulation of unified tax for small businesses. – Manuscript.

This thesis for obtaining a scientific degree of candidate of Sciences (Law) on the speciality – 12.00.07 – the theory of administration; administrative law and process; financial law; information lav. – V. M. Koretsky Institute of State an Law of the National Academy of Sciences. – Kyiv, 2005.

   This thesis is dedicated to theoretical comprehension and complex settlement of problems with unified tax normative ensuring for small businesses and implementation of unified tax collection legislation.
   The main point of legal character of unified tax and its specific legal features are defined in this thesis; auvthor’s definition of unified tax is given. The necessity to feature consolidated taxes within Ukraine’s taxation system is reasoned. Unified tax collection legal relationships are described. Subjects, object for unified tax, types of rates, peculiarities of unified tax payments scheme are analyzed.
   Author defines possible ways for improvement of unified tax legal regulation such as legislative establishing of unified tax definition, adoption of special unified tax collection law, and in perspective of Ukraine’s Tax Code, agreement of financial legislation norms.
   Concrete proposals as for improvement of Ukrainian legislation regarding the issues of unified tax regulation are formulated in this thesis.
   Key words: unified tax, small businesses, consolidated taxes, taxation system, unified tax payments scheme, unified tax collection legal relationships.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове регулювання єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net