Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Кримінальна відповідальність за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Кримінальна відповідальність за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу

Анотації 

Петренко О.І. Кримінальна відповідальність за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08. – кримінальне право і кримінологія, кримінально-виконавче право. – Академія адвокатури України, Київ, 2006 р.

   Дисертація присвячена дослідженню кримінально-правових аспектів боротьби зі спонуканням неповнолітніх до застосування допінгу в сучасних умовах соціально-економічного та політичного розвитку України. На основі вивчення законодавчих актів, архівних документів і матеріалів преси, наукової літератури робиться висновок про неналежне забезпечення кримінальним законом захисту суспільних відносин, пов’язаних з охороною здоров’я та нормального фізичного розвитку неповнолітніх, які займаються фізичною культурою та спортом. Висвітлено досвід боротьби з допінгом в інших країнах та порівняно його з вітчизняним. Розглянуто суспільну небезпечність спонукання неповнолітніх до застосування допінгу та соціально-правову зумовленість відповідальності за його вчинення. Проведено детальний аналіз ознак спонукання неповнолітніх до застосування допінгу. Сформульовано теоретичні та практичні рекомендації щодо вдосконалення ст. 323 КК України, спрямовані на підвищення ефективності боротьби зі спонуканням неповнолітніх до застосування допінгу.
   Ключові слова: допінг, кримінальне право, кримінальні правовідносини, склад злочину, правоохоронні органи, профілактика злочину, кримінальне покарання, кримінальний закон.

Петренко А.И. Уголовная ответственность за принуждение несовершеннолетних к применению допинга. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08. – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. – Академия адвокатуры Украины, Киев, 2006 г.

   Диссертация посвящена исследованию уголовно-правовых аспектов борьбы с принуждением несовершеннолетних к применению допинга в современных условиях социально-экономического и политического развития Украины. На основе изучения законодательных актов, архивных документов и материалов прессы, научной литературы делается вывод о ненадлежащем обеспечении уголовным законом защиты общественных отношений, связанных с охраной нормального физического развития и здоровья несовершеннолетних, которые занимаются физической культурой и спортом. Освещен опыт борьбы с допингом в других государствах и проведено сравнение с отечественным. Рассмотрена общественная опасность принуждения несовершеннолетних к применению допинга и социально-правовая обусловленность ответственности за его совершение. Проведен детальный анализ юридических признаков состава этого преступления. Подготовлены теоретические и практические рекомендации по усовершенствованию уголовного закона предусматривающего ответственность за принуждение несовершеннолетних к применению допинга, направленных на повышение эффективности борьбы с этим общественно-опасным явлением.
   Ключевые слова: допинг, уголовное право, уголовные правоотношения, состав преступления, правоохранительные органы, профилактика преступлений, уголовное наказание, уголовная ответственность, уголовный закон.

Petrenko O.I. Criminal responsibility on the minor doping usage involving. – The Manuscript.

The dissertation is for the Law Sciences Candidate’s Degree, the specialty 12.00.08, Criminal Law, Criminology, Criminal Executive Law. Donetzk Law Institute. – Donetzk, 2006.

   The dissertation is devoted to complex analysis of the criminal legal aspects of the struggle with minor doping usage involving in the modern politic, social and economical situation in Ukraine under national constitutional law. Basing the law acts, archive documents, published materials and science literature investigation the conclusion about the weak criminal legal providing of defense the public relations about the guarding the sporting minor physical development and health is made. Author researches the abroad legal aspects of the struggle with minor doping usage involving and analyses it comparatively with the Ukrainian experience. The social danger of the minor doping usage involving and social legal basis of the responsibility for its committing are watched. Theoretic and practical recommendations for perfecting the Article 323 of the Criminal Code of Ukraine for the providing the effectiveness of the struggle with minor doping usage involving are created.
   The keywords: doping, criminal law, criminal legal relations, criminal content, legal guarding bodies, crime preventing, criminal execution.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Кримінальна відповідальність за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net