Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти

Анотації 

Павленко О.О. Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. – Теорія та методика професійної освіти. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   Дисертація присвячена проблемі формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти, розробці теоретичної моделі формування комунікативної компетенції митника та моделі його комунікативної підготовки.
   Проведено методологіко-експериментальне дослідження проблеми формування комунікативної компетенції фахівців митної служби України. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади формування й розвитку комунікативної компетенції особового складу митних органів, обґрунтовано концепцію комунікативної підготовки як складової неперервної професійної освіти в Держмитслужбі, спрямованої на розвиток комунікативної компетенції фахівця. Створено та експериментально впроваджено модель комунікативної компетенції фахівців митної служби України.
   Описано систему комунікативної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації митників, визначено сутність і структуру такої підготовки. Виявлено сутність понять “професійна освіта працівників митної служби”, “комунікативна компетенція фахівців митної служби” і “комунікативна підготовка особового складу митних органів”.
   Застосовано інтегрований підхід до оновлення змісту професійної освіти.
   Основні результати роботи впроваджено в навчальний процес закладів освіти, підпорядкованих ДМСУ, та в системі самоосвіти на митницях.
   Ключові слова: модель формування комунікативної компетенції фахівців митної служби, комунікативна підготовка особового складу митних органів, неперервна професійна освіта працівників митної служби, зміст освіти, інновації, інтегрований підхід.

Павленко Е.А. Формирование коммуникативной компетенции специалистов таможенной службы в системе непрерывного профессионального образования. ― Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.04. ― Теория и методика профессионального образования. ― Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   Дисертация посвящена проблеме формирования коммуникативной компетенции специалистов таможенной службы в системе непрерывного профессионального образования, разработке теоретической модели формирования коммуникативной компетенции таможенника и модели его коммуникативной подготовки. Проанализировано состояние разработки проблемы в научно-педагогической и нормативной литературе.
   Проведено методологико-експериментальное исследование проблемы формирования коммуникативной компетенции специалистов таможенной службы Украины. Обосновано теоретико-методологические принципы формирования и развития коммуникативной компетенции личного состава таможенных органов, обосновано концепцию коммуникативной подготовки как компонента непрерывного профессионального образования в Государственной таможенной службе Украины, направленного на развитие коммуникативной компетенции специалиста. Разработана и экспериментально внедрена модель коммуникативной компетенции специалистов таможенной службы Украины.
   Для построения модели формирования коммуникативной компетенции специалистов таможенной службы синтезировано личностный, профессиографический и системно-структурный подходы, основываясь на принципах единства инвариантности и вариативности, а также на принципе личностной направленности. Специфика формирования коммуникативной компетенции таможенников в системе ведомственного непрерывного профессионального образования Государственной таможенной службы Украины заключается в том, что проходит с учетом современного процесса стандартизации образования, то есть базируется на основе инвариантной и вариативной частей содержания образования. Этот фактор отражается в модели коммуникативной компетенции, которая является интегрированным компонентом, который 1) ориентирован на Закон и профессиональные обязанности и функции; 2) имеет блок политически ориентированной коммуникативной культуры, потому что работа с общественностью по созданию имиджа стала актуальной формой профессиональной коммуникации и необходимым компонентом коммуникативной компетенции специалиста; 3) является языковой коммуникативной моделью.
   Для разработки структуры коммуникативной компетенции специалистов были учтены следующие факторы: а) отечественный и международный опыт в вопросах коммуникативной подготовки в системе обучения и повышения квалификации, ее содержания и организации; б) функции должности; в) общепризнанные лингвистические теории речевой коммуникации. Выявлено, что коммуникативная профессионально направленная компетенция специалистов охватывает вопросы коммуникативного менеджмента, то есть решение задач по формированию позитивного имиджа организации, ее признания или продвижения ее руководителя. Поэтому понятие коммуникативной профессионально направленной компетенции стало значительно шире.
   Выявлено сущность понятий “профессиональное образование работников таможенной службы”, “коммуникативная компетенция специалистов таможенной службы”, “коммуникативная подготовка личного состава таможенных органов”.
   Описано систему коммуникативной подготовки, переподготовки и повышения квалификации таможенников, определено сущность и структуру такой подготовки, усовершенствовано содержание коммуникативной подготовки таможенников разных рангов. Теоретически разработанная и экспериментально проверенная модель коммуникативной подготовки личного состава таможенных органов способствует формированию и усовершенствованию коммуникативной компетенции сотрудников таможенной службы. Для определения содержания составляющих структуры модели коммуникативной подготовки сотрудников таможенной службы учтен объем требований, которые предъявляет к специалистам совремменное научно-педагогическое знание, а также суть социальных потребностей, адекватных времени. Учитывая выше сказанное, в структуре модели выделяем подструктури, а именно: структурно-составляющую подмодель, содержательную подмодель и функционально-деятельностную подмодель.
   Использован интегрированный подход к обновлению содержания профессионального образования, обновлены структура и содержание квалификационного экзамена по иностранным языкам для специалистов таможенных органов, которые используют иностранный язык в работе.
   Основные результаты работы внедрены в учебный процесс учреждений образования, подчиненных Государственной таможенной службе Украины, и в системе самообразования в таможнях.
   Ключевые слова: модель формирования коммуникативной компетенции специалистов таможенной службы, коммуникативная подготовка личного состава таможенных органов, непрерывное профессиональное образование сотрудников таможенной службы, содержание образования, инновации, интегрированный подход.

Pavlenko O.O. Forming Communicative Competency of Customs Officers under the System of Continual Professional Education. ― Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of the Doctor of Pedagogics in Speciality 13.00.04. ― Theory and Methods of Proffessional Education. ― Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2004.

   The dissertation deals with the problem of forming communicative competency of customs officers under the system of continual professional education, the development of the theoretical model of forming communicative competency of a customs officer and the model of his communicative training. The extent of reserch of the problem in both pedagogical papers and regulatory documents is analysed.
   The methodological and experimental study of the problem of forming communicative competency of customs officers of Ukraine is carried out. The theoretical and methodological basis of forming and developing communicative competency of the staff of customs bodies is grounded as well as the conception of communicative training as a constituent of continual professional education in the state Customs Service aimed at developing communicative competency of a professional. The model of communicative competency of professionals of the State Customs Service of Ukraine is created and experimentally introduced.
   The system of training, retraining and raising the level of skills of customs officers is described, the essence and structure of this training is defined. The content of communicative training of customs officers of various ranks is perfected. The essence of the concepts “professional education of the customs service officers”, “communicative competency of the Customs service professionals” and “communicative training of the staff of customs bodies” is stated.
   The integrated approach to renewing the content of professional education is used, the structure and content of a qualifying examination in foreign languages for customs officers is renewed.
   The main results of the work are introduced in the educationa process of learning establishments subjected to the StateCustoms Service of Ukraine and in the self-instruction system at custom houses.
   Key-words: model of forming communicative competency of customs officers, communicative training of the staff of customs bodies, continual professional training of Customs Service officers, content of education, innovations, integrated approach.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування комунікативної компетенції фахівців митної служби в системі неперервної професійної освіти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net