Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Гродський суд у системі владних структур Київського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Гродський суд у системі владних структур Київського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)

Анотації 

Патяка О. О. Гродський суд у системі владних структур Київського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга половина XVI – перша половина XVII ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Інститут історії України НАН України, Київ, 2005.

   У дисертації на основі документальних джерел та дотичних досліджень всебічно розглянуто процеси функціонування гродських судів на території Київського, Брацлавського та Волинського воєводств у другій половині XVI – першої половини XVII ст. в контексті соціально-політичної історії України. Спираючись на документи актових гродських книг з’ясовано склад і обов’язки адміністрації гродського суду, уточнено коло його компетенції, проаналізовано основні етапи судочинства і визначені його правові джерела.
   Адміністрація гродського суду складалася із старости, підстарости, гродського судді, писаря і судових виконавців: вижів, децьких і возних. Доведено, що в реальному житті компетенція гродського суду була значно ширшою, ніж було встановлено законом (Статутом 1566 р.). Для встановлення істини гродські судові урядники застосовували різноманітні слідчі методи, взаємодіючи як із іншими повітовими судами, так і з судом копним і доменіальним, а сам процес спирався на складну доказову систему і передбачав глибоке знання діючих правових норм. Під час винесення вироків суд спирався не тільки на право “посполите” (Статут 1566 р.), а й на норми давнього звичаєвого права, при цьому дисертантом доведено, що саме останнє часто мало вирішальне значення.
   Ключові слова: право, адміністративно-судова реформа, суд, судочинство, воєводство, староста, возний, позов, статут.

Патяка А. А. Гродский суд в системе властных структур Киевского, Брацлавского и Волынского воеводств (вторая половина XVI – первая половина XVII вв.)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторический наук по специальности 07. 00.01 – история Украины. – Институт истории Украины НАН Украины. Киев, 2005.

   В диссертации на основании документальных источников и имеющих отношение к теме работ всесторонне рассмотрено процессы функционирования гродских судов на территории Киевского, Брацлавского и Волынского воеводств во второй половине XVI – первой половине XVII вв. в контексте социально-политической истории Украины.
   Опираясь на документы актовых гродских книг выяснены состав и обязанности администрации гродского суда, уточнен круг его компетенции проанализированы основные этапы судопроизводства и обозначены его правовые источники.
   Судбно-правовой основой для гродского суда были суды воевод и замковые суды старост. Воеводы и старосты имели полное право производить суд по всем уголовным или имущественным делам (кроме случаев, когда оскорблялась честь шляхтича).
   Судебно-административная реформа 1564-66 гг. и создание на Киевщине, Брацлавщине и Волыни судов нового типа стали значительным шагом в развитии судопроизводства и правосознания в рассматриваемый период.
   При рассмотрении гродского суда видно, что он был довольно многочисленным. Администрация гродского суда состояла из старосты, подстаросты, гродского судьи, писаря и судебных исполнителей: выжа, децкого и возного. Ко всем этим людям закон выдвигал конкретные требования, касающиеся их социального статуса, оседлости, вероисповедания и так далее.
   Компетенция гродского суда распространялась на все шляхетское население повета, в том числе и на мещан, которые не подпадали под действие Магдебургского права, а также на не шляхетское население староства – “державы”. Во время своей деятельности гродский суд сотрудничал с другими судами повета – земским, подкоморским и копным. Их компетенция частично совпадала, но каких-либо значительных трудностей при этом не возникало. Установлено, что в реальной жизни компетенция гродского суда была значительно шире ограниченных законом рамок.
   Для установления истины гродские судебные урядники применяли разные следственные методы, взаимодействуя как с иными поветовыми судами, так и с судом копным и доминиальным. Процесс опирался на сложную доказательную систему и требовал глубокого знания действующих законодательных норм. Из актовых документов становится ясно, что судебный процесс имел много этапов (подание позова, слушания показаний, действия умоцованых, подача и рассмотрение доказательств), каждый из которых должен был проходить согласно порядку, установленному законом. Закон разрешал приостановить или даже совсем отменить рассмотрение дела, смягчить или опротестовать приговор, если один из участников процесса на определенном этапе упускал даже незначительный правовой нюанс. В связи с этим стороны предпочитали делегировать на заседание суда своих представителей (умоцованных), которые прекрасно владели всеми судебно-правовыми тонкостями. Тактические ходы сторон показывают, каким трудным и вариативным был процесс в гродском суде.
   Одним из самых давних правовых источников для гродского судовпроизводства было обычаевое право. Его нормы в той или иной форме вошли не только в достатутовые законодательные кодексы, но и в Литовские Статуты 1529, 1566, 1588 гг. Доминирующую роль это право имело в основном на копных сборах, чьими услугами гродский суд часто пользовался. Важным источником для гродского судопроизводства было также и “право посполитое” - кодекс законов, собранных в Литовских Статутах 1566 и 1588 годов. Литовские статуты сипользовали некоторые незначительные правовые детали, которые встречались в письменных кодексах польского и немецкого права. Однако количество подобных компиляций было довольно малым, поэтому Литовские Статуты можно считать не только ярким образцом отечественного законодательства, но и одним из самых совершенных сводов законов XVI в., которые объединили в себе основные положения государственного, гражданского, семейного, процессуального и уголовного права.
   Ключевые слова: право, административно-судебная реформа, суд, судопроизводство, воеводство, староста, возный, позов, статут.

Patyaka O. O. Grodskij court in the system of powerful structures of Kyiv, Volyn, and Bratslav offices of voevode (second half of the XVI – first of the XVII cc.). Manuscript.

A dissertation to attain the degree of a candidate of historic sciences on the subject 07.00.01 – The history of Ukraine. The Institute of the History of Ukraine of National Academy of science. – Kyiv, 2005.

   In the dissertation (thesis) the processes of functioning of grodskych courts on the territory of Kyiv, Volyn and Bratslav offices of voevode in the second half of the XVI – first of the XVII cc. in the context of the social-political history of Ukraine were examined all-round on the basis of the sources and additional researches.
   Basing on the documents of acting grodskich books the staff and duties of administration of its competence is specified, the main stages of judicial system and the legal sources were defined.
   The administration of the grodskij court consisted of a senior man, sub-senior man, grodskij judge, court reporter and court jury: vyzhiv, deckich and voznych.
   It is proved that in real life the competence of a grodskij court was much wider than it was established by law. In order to prove the truth grodskij court officials used different investigation methods cooperating with other regional courts and kopnym and dominant courts.
   The process based on the complicated evidenceal system and presupposed dup knowledge of existing legal regulations in force. During the putting the verdict into effect the court based on not only on the written code, but also on the old traditional law. The researcher proved that the norms of the latter often played the decisive role.
   Key – words: law, administrative-juridical reform, court, legal procedure, a senior man, voznij, judicial system, pozov, statute.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Гродський суд у системі владних структур Київського, Брацлавського та Волинського воєводств (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net