Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністративно-управлінське дослідження)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністративно-управлінське дослідження)

Анотації 

Поволоцька С.Г. Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністративно-управлінське дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет внутрішніх справ, Україна, Харків, 2005.

   Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням здійснення органами внутрішніх справ України профілактики правопорушень серед неповнолітніх. У роботі визначено теоретико-правові засади профілактики правопорушень серед неповнолітніх, система її суб’єктів, місце і роль в ній органів внутрішніх справ. Основну увагу приділено характеристиці організаційно-правових засад профілактичної діяльності органів внутрішніх справ у зазначеній сфері, зокрема, охарактеризовано її форми та методи, форми взаємодії органів внутрішніх справ з іншими суб’єктами профілактики, проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх, визначено можливості його використання в Україні.
   Сформульовано основні напрямки удосконалення організаційно-правових засад діяльності органів внутрішніх справ України у сфері профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
   Ключові слова: органи внутрішніх справ, діяльність, профілактика, неповнолітні, правопорушення, причини і умови, форми і методи, взаємодія, удосконалення.

Поволоцкая С.Г. Деятельность органов внутренних дел по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (административно-управленческое исследование). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальный университет внутренних дел, Украина, Харьков, 2005.

   Диссертация посвящена теоретическим и практическим вопросам осуществления органами внутренних дел профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В работе раскрываются теоретико-правовые основы профилактики правонарушений: исследовано понятие, сущность и значение профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, ее система и элементы этой системы; рассмотрена система субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и определено место органов внутренних дел в ней; охарактеризована система правового регулирования деятельности органов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; определено понятие, содержание и особенности правового статуса несовершеннолетних граждан Украины; исследованы основные причины и условия совершения несовершеннолетними правонарушений. Основное внимание в диссертации уделено рассмотрению организационно-правовых основ деятельности органов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Рассмотрены современные формы и методы деятельности органов внутренних дел в этой сфере. Осуществлен анализ взаимодействия органов внутренних дел с другими субъектами профилактики, определены основные проблемы в этой сфере. Проанализирован опыт зарубежных стран в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Осуществлен анализ норм права, которые регламентируют деятельность органов внутренних в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Опираясь на результаты проведенного анализа, диссертант обосновывает необходимость согласования между собой положений некоторых нормативно-правовых актов, которые регламентируют деятельность органов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты с целью более четкого определения форм и методов деятельности органов внутренних дел в этой сфере, механизма взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел с другими субъектами профилактики.
   На основании анализа действующего Украины, регламентирующего деятельность органов внутренних дел по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, опыта зарубежных стран в этой сфере, а также теоретического осмысления научных трудов разработаны предложения по совершенствованию организационно-правовых основ деятельности органов внутренних дел по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
   Ключевые слова: органы внутренних дел, деятельность, профилактика, несовершеннолетние, правонарушения, причины и условия, формы и методы, взаимодействие, совершенствование.

Povolotska S.G. Activity of the Bodies of Internal Affairs on Prevention Misdemeanors Committed by Juveniles (administrative and managment research). – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 12.00.07 – theory of management; administrative law and process; financial law; informational law. – National University of Internal Affairs, Ukraine, Kharkiv, 2005.

   Thesis is devoted to theoretical and practical problems of realizing by the bodies of internal affairs of Ukraine prevention of misdemeanors committed by juveniles. Theoretical and legal grounds of prevention misdemeanors committed by juveniles, the system of its subjects, place and role of the bodies of internal affairs in it are defined in this work. The main attention in this thesis is paid to the characteristics of organizational and legal grounds of preventive activity of the bodies of internal affairs in the stated field, namely, forms and methods of preventive activity, forms of cooperation between the bodies of internal affairs and other preventive subjects are characterized; experience of different foreign countries in the field of prevention misdemeanors committed by juveniles is analyzed; possibilities of its use in Ukraine are determined.
   The main ways of improving organizational and legal grounds of the bodies of internal affairs of Ukraine activity in the field of prevention misdemeanors committed by juveniles are formulated.
   Key words: bodies of internal affairs, activity, prevention, juveniles, misdemeanors, reasons and conditions, forms and methods, cooperation, improvement.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діяльність органів внутрішніх справ по профілактиці правопорушень серед неповнолітніх (адміністративно-управлінське дослідження)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net