Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб

Анотації 

Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. Київ, 2005.

   В дисертації досліджено суть і функції цивільно-правової відповідальності. Розглянуто особливості вияву факультативної (забезпечувальної) і основної (компенсаційної) функцій цивільної відповідальності.
   Проведено аналіз взаємозв’язків і взаємозалежності конститутивних ознак юридичної особи, елементів її правосуб’єктності та цивільно-правової відповідальності. Аргументовано необхідність виключення вини зі складу умов відповідальності за цивільні правопорушення, вчинені при провадженні господарської діяльності. Висловлені пропозиції щодо урахування змісту відносин економічного та організаційного контролю для запровадження субсидіарної і солідарної відповідальності контролюючих юридичних осіб. Зроблено висновки про необхідність установлення для всіх юридичних осіб, які є власниками закріпленого за ними майна, законоположень щодо формування спеціалізованих майнових фондів, призначених гарантувати вимоги їх кредиторів.
   Ключові слова: ознаки юридичної особи, правосуб’єктність, деліктоздатність, відшкодування шкоди, статутний капітал, субсидіарна відповідальність, банкрутство.

Примак В.Д. Гражданско-правовая ответственность юридических лиц. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03. – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины. Киев, 2005.

   В диссертации исследовано суть і функции гражданско-правовой ответственности. Обосновано взгляд на гражданскую ответственность как правовое средство защиты субъективных прав участников гражданских отношений и нецелесообразность придания ей карательной функции. Содержание гражданско-правовой ответственности определено через субъективную обязанность возместить причиненный вред или предоставить иную справедливую компенсацию с целью восстановления имущественной сферы кредитора (потерпевшего), а также возможно более полной компенсации его неимущественных потерь. Доказывается несостоятельность разграничения ответственности и “мер защиты” по критерию вины. Рассмотрены особенности проявления обеспечительной и компенсационной функций гражданской ответственности.
   Проведен анализ взаимосвязей и взаимозависимостей конституциональных признаков юридического лица, свойств его правосубъектности и гражданско-правовой ответственности. На этой основе: гражданское правонарушение определено как нарушение допустимых границ осуществления правоспособности юридического лица; обоснована недопустимость отнесения деликтоспособности юридического лица к составляющим содержания его дееспособности; признаки организационного единства и имущественной обособленности рассматриваются как такие социально-экономические предпосылки участия юридического лица в отношениях гражданской ответственности, которые определяют особенности его правового статуса как субъекта этой ответственности.
   Рассмотрены особенности гражданско-правовой ответственности юридических лиц публичного права, предпринимательских и непредпринимательских юридических лиц. Субсидиарную ответственность учредителей юридических лиц публичного права и финансируемых собственником учреждений обосновано низким уровнем их имущественного обособления и организационной самостоятельности, а также необходимостью гарантирования бесперебойного выполнения публичных функций юридическими лицами публичного права. Определены такие критерии субсидиарной ответственности участників (учредителей) юридических лиц частного права: 1) предоставление участникам имущественных прав относительно юридического лица либо его имущества; 2) установление определенного соотношения между объемом имущественных и организационно-управленческих прав участников. Наличие первого из названых критериев обуславливает необходимость введения субсидиарной ответственности участника в границах неоплаченной части обязательного имущественного взноса, а наличие второго – возможность введения дополнительной ответственности в ее собственном понимании (такой, которая превышает размер имущественного взноса участника, в пределах которого участник несет только риск убытков юридического лица).
   Аргументировано необходимость исключения вины их состава условий гражданско-правовой ответственности за гражданские правонарушения, совершенные при осуществлении хозяйственной деятельности. Приведена критика теории риска как субъективного основания безвинной ответственности.
   Проанализировано содержание отношений организационного и экономического контроля с участием юридических лиц. Учет существа этих отношений и необходимость осуществления обеспечительной функции гражданской ответственности требуют установления солидарной ответственности контролирующих юридических лиц за действия контролируемых ими юридических лиц в случае, когда волеизъявление последних было в решающей степени обусловлено волеизъявлением субъектов решающего влияния. Сделано вывод о необходимости установления для всех юридических лиц, которые являются собственниками закрепленного за ними имущества, законоположений о формировании специализированных имущественных фондов, предназначенных гарантировать требования их кредиторов. Доказана возможность распространения в определенных границах действия норм законодательства о банкротстве на всех юридических лиц частного права, созданных в соответствии с Гражданским кодексом (как собственников своего имущества).
   Ключевые слова: признаки юридического лица, правосубъектность, деликтоспособность, возмещение вреда, уставной капитал, субсидиарная ответственность, банкротство.

Prymak V.D. Civil responsibility of legal entities. – Manuscript.

Thesis for degree of Ph. D. in Legal Sciences with major 12.00.03 – civil law and civil procedure; family law; international private law. – State and Law Institute named after V.M. Koretsky attached to the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2005.

   The thesis studies the essence and functions of civil responsibility. The peculiarities of manifestation of optional (provisional) and basic (compensatory) functions of civil responsibility have been examined.
   The analysis of interrelation and interdependence of legal entity’s structural features, elements of its legal personality and civil responsibility has been carried out. The necessity of guilt withdrawal from the conditions of responsibility for civil offences committed while conducting economic activity has been reasoned. Proposals with regard to taking into consideration the contents of economic and organizational control relations for the introduction of secondary and joint and several liability of the controlling legal entities have been made. Conclusions about the necessity of establishing for all the legal entities, which are owners of property assigned to them, of legal provisions concerning the creation of specialized property funds intended to secure the claims of their creditors, have been made.
   Key words: signs of legal entity, legal personality, delict capacity, damage reparation, authorized fund, secondary liability, bankruptcy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net