Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні

Анотації 

Першин В.Г. Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь, 2004.

   Дисертація являє собою фінансово-правове дослідження перспектив впровадження та розвитку іпотечного кредитування в Україні. Широке застосування іпотечного фінансування в державі дозволяє збільшити бюджетні надходження, зміцнює кредитно-фінансову систему, ефективно вирішує питання в житловій сфері, створює нові робочі місця, збільшує раціональність використання нерухомості і, нарешті, сприяє стабілізації економіки в цілому. У зв’язку із загальнонаціональним значенням механізму іпотеки саме держава повинна відіграти основну роль у процесі створення системи іпотечного кредитування, зокрема всебічно сприяти розвитку розгалуженої мережі іпотечних банків.
   На основі аналізу існуючих трактувань уточнене і науково обґрунтоване поняття іпотечного банку. Проведено аналіз діяльності іпотечних банків та виявлено основні тенденції їх розвитку. Розроблено ефективний механізм ресурсного забезпечення іпотечних банків. Визначено перспективи розвитку вітчизняних іпотечних банків з урахуванням світового досвіду. Доведено необхідність безпосередньої участі та показано основні напрями управління держави на початковому етапі розвитку іпотечного кредитування в Україні. Проаналізовано чинне законодавство України та показані основні шляхи його вдосконалення у сфері іпотечного кредитування.
   Ключові слова: іпотечний банк, іпотечне кредитування, кредитор, позичальник, кредитно-фінансовий інститут, державне регулювання, житлова іпотека, реінвестування, первинний та вторинний ринок іпотечних кредитів.

Першин В.Г. Организационно-правовое обеспечение внедрения ипотечного кредитования в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2004.

   Диссертация представляет собой финансово-правовое исследование перспектив внедрения и развития ипотечного кредитования в Украине. Широкое применение ипотечного финансирования в государстве позволяет увеличить бюджетные поступления, укрепляет кредитно-финансовую систему, эффективно разрешает вопросы в жилищной сфере, создает новые рабочие места, увеличивает рациональность использования недвижимости и, наконец, содействует стабилизации экономики в целом. В связи с общенациональным значением механизма ипотеки именно государство должно сыграть основную роль в процессе создания системы ипотечного кредитования, в частности всесторонне содействовать развитию разветвленной сети ипотечных банков.
   На основе анализа существующих трактовок уточнено и научно обосновано понятие ипотечного банка, который определяется как специализированный банк, концентрирующий свою деятельность на выдаче ипотечных кредитов за счет мобилизации средств, возвращение которых обеспечено недвижимым имуществом. Проведен анализ деятельности ипотечных банков и выявлены основные тенденции их развития. Разработан эффективный механизм ресурсного обеспечения ипотечных банков, который должен основываться на эмиссии ипотечных ценных бумаг с целью их дальнейшей продажи на вторичном рынке ипотечных кредитов. Определены перспективы развития отечественных ипотечных банков с учетом мирового опыта. Доказана необходимость непосредственного участия и показаны основные направления управления государства на начальном этапе развития ипотечного кредитования в Украине. Выдвинуты и обоснованы предложения относительно оптимизации нормативно-правовой базы в сфере ипотечного кредитования, в том числе доказана необходимость разработки Концепции развития ипотечного кредитования в Украине, принятия отдельного специального закона, регламентирующего статус ипотечных банков, внесения изменений и дополнений в действующие законодательные и подзаконные акты, регулирующие правоотношения в сфере ипотечного кредитования.
   Ключевые слова: ипотечный банк, ипотечное кредитование, кредитор, заемщик, кредитно-финансовый институт, государственное регулирование, жилищная ипотека, реинвестирование, первичный и вторичный рынок ипотечных кредитов.

Volodymyr G. Pershyn. Organized and Legal Guaranteeing of Mortgage Credit Introduction in Ukraine. – Manuscript.

Thesis for awarding scientific degree of a candidate of sciences of law (specialization 12.00.07) – Theory of Administration; Administrative Law and Procedure; Financial Law; Informational Law. – The National Academy of State Tax Agency of Ukraine, Irpin, 2004.

   The thesis is a financial and legal investigation of the prospects of introduction and development of mortgage credit in Ukraine. A broad application of mortgage credit in a state makes it possible to increase federal budget revenues, makes a credit and finance system stronger, its application effectively settles housing shortage problems, creates new working places, increases the efficiency of real estate use and, finally, favours the stability of national economy as a whole. In connection with all – national significance of mortgage mechanism, if it the state that must play the principal part to set up mortgage credit system, special emphasis must be on branched network of mortgage banks.
   On the basis of analysis of the existing treatments, the thesis specifies and suggests a scientifically grounded definition of a mortgage bank. Analysis of the activities mortgage banks has been made and the main trends of their development have been brought to light. An effective mechanism of resource supply of mortgage banks has been worked out. The prospects of development of Ukrainian mortgage banks with the world experience taken into account have been outlined. The thesis proved the necessity for the state direct participation and the main trends of the state management at the initial stage of mortgage credit in Ukraine have been shown. The current legislation of Ukraine has been analysed and the main ways of its improvement in the sphere of mortgage credit have been shown.
   Key worlds: mortgage bank, mortgage credit, creditor, borrower, credit and finance institute, state control, real estate mortgage, reinvestment, primary and secondary markets of mortgage credit.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net