Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Біологічні науки arrow Дослідження медулярних механізмів участі оксиду азоту та рецепторів N-метил-D-аспартату в регуляції дихального ритмогенезу у новонароджених щурят
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дослідження медулярних механізмів участі оксиду азоту та рецепторів N-метил-D-аспартату в регуляції дихального ритмогенезу у новонароджених щурят

Анотації 

Волгін Д.В. Дослідження медулярних механізмів участі оксиду азоту та рецепторів N-метил-D-аспартату в регуляції дихального ритмогенезу у новонароджених щурят. -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин. - Інститут фі-зіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ, 1999.

   В експериментах на новонароджених щурятах вивчали розподіл нейронів, що містять NADPH-діафоразу (маркер нейрональної NO-синтази) у структурах медулярного дихального генератору, а також роль NO та NMDA-рецепторів збуджуючих амінокислот у регуляції дихальної активності у діафрагмальному нерві штучно суперфузованих частково ізольованих медулоспінальних препаратів. NADPH-діафоразореактивні нейрони знайдені в усіх ядрах дорсальної та вентральної респіраторних груп нейронів, їх максимальну щільність виявлено у ростральній частині вентролатерального відділу довгастого мозку (ВЛВДМ) - в області латерального парагігантоклітинного ретикулярного ядра. Встановлено, що ендогенний NO опосередковує механізм тонічного гальмування частоти дихального ритму (ДР), який існує у ростральній частині ВЛВДМ, у нормі та при гіпоксії, активацію частоти ДР при зниженні зовнішньоклітинного рН, а також бере участь у формуванні базального ДР більш каудальними структурами ВЛВДМ. Показано, що умовою реалізації впливу NMDA на ДР є біосинтез NO, але останній може блокувати NMDA-рецептори. NMDA-рецептори ВЛВДМ беруть участь у регуляції параметрів ДР у нормі, при гіпоксії та при зниженні зовнішньоклітинного рН.
   Ключові слова: NO, NO-синтаза, NMDA, NADPH-діафораза, рН, дихальний ритм, частково ізольований медулоспінальний препарат, вентролатеральний відділ довгастого мозку, гіпоксія.

Волгин Д.В. Исследование медуллярных механизмов участия оксида азота и рецепторов N-метил-D-аспартата в регуляции дыхательного ритмогенеза у новорожденных крысят. -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.13 - физиология человека и животных. - Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, Киев, 1999.

   С помощью гистохимического метода исследовано распределение нейронов, содержащих NADPH-диафоразу (NADPH-д, маркер синтазы оксида азота) в структурах генератора дыхательного ритма (ДР) крысят первых дней жизни. В экспериментах на частично изолированных (in situ) искусственно суперфузируемых медуллоспинальных препаратах (ЧИМСП) крысят первых дней жизни показано участие оксида азота (NO) и NMDA-рецепторов возбуждающих аминокислот в регуляции параметров интегрированной электрической дыхательной активности в диафрагмальном нерве в норме, при ги-поксии и при снижении рН внеклеточного раствора.
   NADPH-д-содержащие нейроны выявлены во всех известных структурах дорсальной и вентральной респираторных групп нейронов продолговатого мозга четырехдневных крысят, максимальная средняя плотность меченых нейронов показана в ростральной части вентролатерального отдела про-долговатого мозга (ВЛОПМ) - в области латерального парагигантоклеточного ядра.
   С применением метода поперечных перерезок ВЛОПМ и аппликаций конкурентного ингибитора NO-синтазы, экзогенных доноров NO и субстрата его биосинтеза исследована роль NO в регуляции параметров ДР, генерируемого ЧИМСП. NO участвует в механизме тонического торможения частоты ДР, осуществляемом ростральной частью ВЛОПМ, а также в формировании частотно-амплитудных характеристик ДР, генерируемого структурами, расположенными каудальнее. С применением метода поперечных перерезок ВЛОПМ и аппликаций неконкурентного блокатора NMDA-рецепторов кетамина показано участие данного типа рецепторов в механизмах тонического торможения частоты ДР и торможения длительности инспирации, осуществляемых ростральной частью ВЛОПМ новорожденных крысят. Выявлено, что эндогенный NO опосредует влияние экзогенного N-метил-D-аспартата, апплицируемого на вентральную поверхность продолговатого мозга ЧИМСП, в то время как аппликация донора NO нитропруссида натрия приводит к ингибированию стимуляции частоты ДР при действии NMDA. Данное влияние нитропруссида натрия связано с блокирующим действием избытка NO на NMDA-рецепторы, так как устраняется гемоглобином, связывающим NO.
   В условиях гипоксического теста эндогенный NO участвует в механизме угнетения частоты ДР и сохранении необходимого уровня амплитуды и интегральной интенсивности инспираторных разрядов, генерируемых ЧИМСП. Предварительная аппликация экзогенного донора NO нитропруссида натрия способствует относительно меньшему угнетению частоты и увеличению интегральной интенсивности инспираторных разрядов в условиях гипоксического теста. Блокирование NMDA-рецепторов при последующей гипоксии приводит к более выраженному угнетению параметров ДР ЧИМСП. Эндогенный NO опосредует стимуляцию частоты ДР, генерируемого ЧИМСП, происходящую при суперфузии раствором с рН 7.0. Блокирование NMDA-рецепторов приводит к ингибированию стимуляции частоты ДР ЧИМСП при действии раствора с рН 7.0, что свидетельствует об участии данного типа рецепторов в медуллярной хемочувствительности дыхания.
   Ключевые слова: NO, NO-синтаза, NMDA, NADPH-диафораза, рН, дыхательный ритм, частично изолированный медуллоспинальный препарат, вентролатеральный отдел продолговатого мозга, гипоксия.

Volgin D.V. Investigation of the medullary regulatory mechanisms of respiratory rhythmogenesis in newborn rats involving nitric oxide and N-methyl-D-aspartate receptors. -Manuscript.

Thesis for the candidate's degree by speciality 03.00.13 -physiology of human and animals. - Bogomolets Institute of Physiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Кyiv, 1999.

   We have studied the NADPH-diaphorase (as a neuronal NO-synthase) reactivity in the medullary structures of respiratory rhytm (RR) generator and the role of NO and NMDA receptors of excitatory aminoacids in the regulation of respiratory activity in the phrenic nerve of the artificial superfused semi-isolated medulla-spinal cord preparations in experiments on newborn rats. NADPH-diaphorase positiveneurons were found in all nuclei of both dorsal and ventral respiratory neuron groups, the maximal density of stained cells was present in the rostral part of ventrolateral medulla (VLM) - in the region of lateral paragigantocellular reticular nucleus. It was found that endogenous NO mediates the mechanism of tonic inhibitory control of the frequency of RR located in the rostral VLM under normal andhypoxic conditions, involved in activation of the frequency of RR by low extracellular pH and in generation of the basic RR by the more caudal structures of VLM. It was shown that NO biosynthesis mediates the effect of NMDA on the RR, but NO can block NMDA receptors. NMDA receptors in the VLM involved in regulation of the parameters of RR under normal, hypoxic and low extracellular рН conditions.
   Кey words: NO, NO-synthase, NMDA, NADPH-diaphorase, рН, respiratory rhythm, semi-isolated medulla-spinal cord preparation, ventrolateral medulla, hypoxia.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дослідження медулярних механізмів участі оксиду азоту та рецепторів N-метил-D-аспартату в регуляції дихального ритмогенезу у новонароджених щурят

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net