Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів

Анотації 

Пашков В.М. Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько – процесуальне право. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню особливостей правового регулювання обігу лікарських засобів. Особливу увагу приділено найбільш важливим на думку автора аспектам правового регулювання ринку лікарських засобів. У першу чергу – це проблема визначення лікарських засобів як об’єкта майнових прав і правового режиму їх обігу. В роботі доведенні етапи регулювання ринкових відносин у сфері обігу лікарських засобів. Дисертація містить комплексний аналіз теоретичних і практичних питань, пов’язаних із правовим забезпеченням реалізації публічних інтересів у сфері обігу лікарських засобів. Проведено класифікацію загальних і конкретизованих публічних інтересів і механізми їх реалізації в процесі правового регулювання господарських відносин у сфері обігу лікарських засобів. Здійснено відмежування поняття “торгівля” лікарських засобів від поняття “реалізація”. Певна увага приділена специфікації господарських договорів, які застосовуються в процесі реалізації лікарських засобів та запропоновані істотні умови для таких договорів.
   На основі аналізу норм чинного та перспективного законодавства України, стосовно регулювання обігу лікарських засобів, розроблено проект Положення про зміст та порядок укладення договорів на оптову реалізацію лікарських засобів, що підлягає затвердженню постановою Кабінету Міністрів України.
   Ключові слова: обіг лікарських засобів, договір оптової реалізації лікарських засобів, органи державного контролю якості лікарських засобів, суб'єкти господарювання на ринку лікарських засобів.

Пашков В.М. Особенности правового регулирования оборота лекарственных средств. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно – процессуальное право. Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого, Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию особенностей правового регулирования оборота лекарственных средств. Особенное внимание уделено наиболее важным на взгляд автора аспектам правового регулирования рынка лекарственных средств. В первую очередь – это проблема обозначения лекарственных средств как объекта имущественных прав и правового режима их оборота в соответствии с законодательством Украины. Подчеркивается главная функция лекарственных средств, что всегда совпадает с причиной их использования. Правовой режим лекарственных средств состоит из отдельных регуляторов, то – есть это установленный в стандартах, нормах и правилах порядок их производства, изготовления, хранения, транспортирования, пересылки, оптової и розничной реализации, приобретения и использования. В работе доведены этапы регулирования рыночных отношений этой сферы с обозначением этапов создания нормативных актов. Анализируются этапы становления рынка лекарственных средств в Украине, его функции. На основании анализа законодательства и практики диссертантом охарактеризовано рынок лекарственных средств, его статика и динамика. Установлено, что в правовом аспекте вопрос обеспечения оборота лекарственных средств можно разделить на три основных этапа: создания и регистрации лекарственного средства; его производство или завоз; реализация. Диссертация вмещает комплексный анализ теоретических и практических вопросов, связанных с правовым обеспечением реализации публичных отношений в сфере оборота лекарственных средств. Проведена классификация общих и конкретизированных публичных интересов и механизмы их реализации в процессе правового регулирования хозяйственных отношений. Осуществлено размежевание понятия “торговля” лекарственных средств от понятия “реализация”. Освещаются основные государственные органы, что непосредственно исполняют функции управления, контрольные функции и функции исполнения административно-хозяйственных санкций. На основании нормативно – правовых актов установлены особенности хозяйственной компетенции участников договорных отношений в сфере оборота лекарственных средств, анализируется содержание хозяйственной компетенции участников договорных отношений. Определенное внимание уделено спецификации хозяйственных договоров, которые используются в процессе реализации лекарственных средств и предлагаются существенные условия для заключения таких договоров. Проанализированы основные виды хозяйственных договоров, которые используются в сфере оборота лекарственных средств и правовые коллизии, что при этом возникают.
   На основе анализа норм существующего и перспективного законодательства Украины в отношении регулирования оборота лекарственных средств, разработан проект Положения о содержании и порядке составления договоров на оптовую реализацию лекарственных средств, который подлежит утверждению постановлением Кабинета Министров Украины.
   Ключевые слова: оборот лекарственных средств, договор оптовой реализации лекарственных средств, органы государственного контроля качества лекарственных средств, субъекты хозяйствования на рынке лекарственных средств.

Pashkov V.M. Legal regulation peculiarities of medicines turnover. Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Legal Studies in specialty 12.00.04 – Economic law; law of Commercial procedure.- Yaroslav Mudryi National Juridical Academy of Ukraine, Kharkiv, 2004.

   The actual thesis is devoted to the research of legal aspects peculiarities of medicines turnover. From the author’s point of view special attention has been paid to legal regulation aspects of medicines market. Primarily it is the problem of medicines indication as an object of property rights and legal procedure of their turnover. The stages of market relations regulation in this sphere have been presented. The thesis contains complex analysis of theoretical and practical problems dealing with legal ensuring of public relations realization in the sphere of medicines turnover. Classification of common and concretized public interests and mechanism of their realization in the process of legal regulation of economic relations has been carried out. The boundaries have been fixed between notions ‘trade’ and ‘sale’ of medicines. Special attention has been paid to the specification of economic contracts, used in the process of medicines sale.
   The author suggests essential conditions for conclusion of these contracts.
   On the basis of actual and perspective legislation of Ukraine as to the regulation of medicines turnover, Basic principles draft about content and order of medicine wholesale trade contract drawing up has been elaborated. It is subject of the Cabinet of Ministers approval.
   Key words: medicines turnover, medicines wholesale trade contract, state control bodies on medicines quality, subject of economic activity on medicines market.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Особливості правового регулювання обігу лікарських засобів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net