Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Законодавчо-розпорядчі інституції України в контексті трансформації соціуму (90-ті роки ХХ - початок ХХІ століття)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Законодавчо-розпорядчі інституції України в контексті трансформації соціуму (90-ті роки ХХ - початок ХХІ століття)

Анотації 

Пекарчук В.М. Законодавчо-розпорядчі інституції України в контексті трансформації соціуму (90-ті роки ХХ - початок ХХІ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2005.

   В рамках спеціального дослідження на основі аналізу джерел та історіографії висвітлюється суть, напрями, етапи зміни структури, форм і методів функціонування органів законодавчої та виконавчої гілок влади, показана їх роль в утвердженні принципів демократії та свобод, в процесі державотворення незалежної України.
   На основі аналізу всіх аспектів проблеми зроблено висновок про те, що протягом досліджуваного періоду функціонування законодавчих та виконавчих органів влади під впливом політичних та соціально-економічних чинників зазнало змін. Трансформація особливостей їх діяльності значною мірою сприяла формуванню державотворчих процесів, котрі спричинили кардинальні перетворення у суспільстві. Ці перетворення базувалися на демократичних засадах. Концептуально нові завдання, поставлені перед країною у 2005 р., вплинуть на вихід України до нових рубежів і сприятимуть форсуванню процесів у державі в євроінтеграційному напрямку.
   Ключові слова: органи законодавчої влади, органи виконавчої влади, державотворення, законодавчо-розпорядчі інституції.

Пекарчук В.М. Законодательно-распорядительные институции Украины в контексте трансформации социума (90-е годы ХХ – начало ХХІ столетия). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01 – история Украины. – Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск, 2005.

   В рамках специального исследования на основе анализа источников и историографии освещается сущность, направления, этапы изменения структуры, форм и методов функционирования органов законодательной и исполнительной ветвей власти, показана их роль в утверждении принципов демократии и свобод в процессе государственного строительства независимой Украины.
   На основе анализа всех аспектов проблемы сделан вывод о том, что на протяжении исследуемого периода функционирование законодательных и исполнительных органов власти под влиянием политических и социально-экономических факторов претерпело изменения. Трансформация особенностей их деятельности в значительной мере способствовала формированию процессов государственного строительства, которые способствовали появлению кардинальных изменений в обществе. Эти изменения базировались на демократических основах. Концептуально новые задачи, поставленные перед страной в 2005 г., повлияют на выход Украины на новые рубежи и будут способствовать форсированию процессов в государстве в евроинтеграционном направлении.
   Ключевые слова: органы законодательной власти, органы исполнительной власти, государственное строительство, законодательно-распорядительные институции.

Pekarchuk V.M. Legislative and administrative institutions of Ukraine in the context of social transformations (the 90s of the 20th century – the beginning of the 21st century). – Manuscript

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Historical Sciences, speciality 07.00.01 – History of Ukraine. – East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Luhansk, 2005.

   The dissertation deals with the essence, tendencies and stages of changes in the structure, form and methods of legislative and executive bodies of power and their functioning. Their role in establishing of the principles of democracy and liberty in the process of building of independent Ukraine has been shown. The research has been carried out on the basis of historiography analysis.
   The documents which determined or regulated the forms of activity and the status of the parliament as the legislative body of power in the legal field have been analyzed. Conceptual and legal, strategical principles which influenced the process of state building and were the basis for the formation of the normative and legislative documents from 1991 till 2005 have been exposed. The changes of the principles of the parliament structure formation have been investigated. The peculiarities of the process of making out and passing laws – legal documents which determine state and society functioning and the forms of control for carrying out the acts of legislation have been studied. The structural organization of the legislative bodies in Ukraine as well as their activity and the transformation of duties have been observed.
   The peculiarities of the activity of the central executive bodies of power of Ukraine (the 90s of the 20th century – the beginning of the 21st century) have been determined. The changes in the functional activity of the local state administrations during the years of the independence of Ukraine have been displayed. It is important because local state administrations are the part of the system of executive bodies of power. The local formation of the functional powers of the state executive bodies of power has been shown.
   On the basis of the analysis of all the aspects of the problem the following conclusion has been made: during the period researched the functioning of executive and legislative bodies of power has changed under the influence of political, social and economic factors. The transformation of the peculiarities of their activity contributed to the formation of state building processes which caused fundamental changes in the society. Those changes based on democratic principles. Conceptually new tasks which were set to the country in 2005 will influence Ukraine’s advance to new frontiers and will contribute to further Euro integration processes of the country.
   Key words: legislative bodies of power, executive bodies of power, state building, legislative and administrative institutions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Законодавчо-розпорядчі інституції України в контексті трансформації соціуму (90-ті роки ХХ  - початок ХХІ століття)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net