Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Здійснення державної податкової політики в Україні (організаційно-правові аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Здійснення державної податкової політики в Україні (організаційно-правові аспекти)

Анотації 

Печуляк В.П. Здійснення державної податкової політики в Україні (організаційно-правові аспекти). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

   У дисертації проведено комплексне дослідження організаційно-правових засад здійснення державної податкової політики в Україні. На основі аналізу існуючих підходів до розуміння сутності державної податкової політики синтезовано правове наповнення зазначеної категорії. Визначено місце державної податкової політики в системі загальнодержавної політики України. Досліджено процес формування та історичного розвитку національного законодавства з питань здійснення державної податкової політики в Україні.
   Проведено комплексне дослідження функціонування інституціонального механізму здійснення державної податкової політики в Україні, проаналізовано розподіл компетенційних повноважень між державними органами щодо формування, реалізації та контролю за виконанням державної податкової політики.
   На основі теоретичних висновків та аналізу чинного законодавства, досвіду іноземних держав розроблені і внесені пропозиції щодо комплексного вдосконалення організаційно-правових засад формування, реалізації та контролю за виконанням державної податкової політики в Україні.
   Ключові слова: державна політика, державна податкова політика, інституціональний механізм здійснення державної податкової політики, оподаткування, податкові органи, органи державної податкової служби України.

Печуляк В.П. Осуществление государственной налоговой политики в Украине (организационно-правовые аспекты). - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

   Диссертация ”Осуществление государственной налоговой политики в Украине (организационно-правовые аспекты)” посвящена комплексному исследованию организационно-правовых проблем формирования, реализации и контроля за исполнением государственной налоговой политики в Украине. В ней раскрывается сущность и состояние степени научной разработки проблемы осуществления государственной налоговой политики, исследуются труды отечественных и зарубежных ученых, которые занимались изучением этих вопросов в разные периоды общественного развития.
   В диссертации анализируется и раскрывается правовое наполнение категории ”государственная налоговая политика”, что является отправной точкой исследования, определяется место государственной налоговой политики в системе общегосударственной политики Украины, рассматриваются принципы осуществления государственной налоговой политики.
   Исследуя историю формирования и развития законодательства Украины по вопросам государственной налоговой политики, диссертационным исследованием доказано необходимость и актуальность разработки и принятия общегосударственной Концепции государственной налоговой политики в Украине, которая должна стать долгосрочным планом реформирования и совершенствования отечественной налоговой системы.
   Диссертантом также разработаны следующие критерии классификации государственной налоговой политики: по сроку осуществления (краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная); по территориальному масштабу осуществления (общегосударственная, региональная, местная); по отраслям народного хозяйства (государственная налоговая политика в промышленности, государственная налоговая политика в сельском хозяйстве и т.д.); по субъектам реализации (государственная налоговая политика, реализуемая центральными органами государственной власти, государственная налоговая политика, реализуемая местными органами государственной власти); по объектам налогообложения (государственная политика в сфере налогообложения имущества, государственная политика в сфере налогообложения доходов).
   Особое значение в работе определено исследованию институционального механизма осуществления государственной налоговой политики, эффективности распределения соответствующих компетенционных полномочий между его структурными элементами (государственными органами) в сфере формирования, реализации и контроля за исполнением государственной налоговой политики в Украине. На основании проведенного исследования сделано заключение о неэффективности сосредоточения всех полномочий в сфере формирования государственной налоговой политики в рамках одного центрального органа исполнительной власти – Министерства финансов Украины, а также обоснован вывод о необходимости создания в структуре Кабинета Министров Украины коллегиального государственного органа – Правительственного комитета по вопросам налоговой политики. Учитывая комплексный характер государственной налоговой политики, а также ее влияние на различные сферы общественной жизни, в состав данного Правительственного комитета необходимо включить руководителей или их заместителей Министерства финансов Украины, Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственного казначейства Украины.
   В диссертационном исследовании также акцентируется внимание на несоответствии практического механизма осуществления государственной политики конституционным нормам, которые возлагают полномочия по формированию и реализации государственной политики на Кабинет Министров Украины. В реальности указанный орган исполнительной власти такими полномочиями обладает лишь формально, функции Программ деятельности правительства, которые согласно Конституции определяют основы государственной политики Украины, фактически исполняют ежегодные и внеочередные обращения Президента Украины к народу и Верховному Совету Украины.
   Сформулированы концептуальные положения и обоснованы предложения по совершенствованию организационно-правовых основ осуществления государственной налоговой политики в Украине, нормативных актов, которые определяют распределение компетенционных полномочий среди государственных органов в сфере формирования, реализации и контроля за исполнением государственной налоговой политики.
   Ключевые слова: государственная политика, государственная налоговая политика, институциональный механизм осуществления государственной налоговой политики, налогообложение, налоговые органы, органы государственной налоговой службы Украины.

Pechulyak V.P. State taxation policy realization in Ukraine (organization and legal aspects). - Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of the candidate of sciences (Law) on the speciality 12.00.07 – the theory of management; the administrative law and process; the financial law; the informational law. –National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv, 2005.

   The thorough investigation of the organizational and legal basis of taxation policy implementation in Ukraine has been made in the theses. The legal essence of the category in question has been synthesized on the basis of the existing approaches to understanding the nature of the state taxation policy. The place/role of the state taxation policy in the state policy of Ukraine has been defined. The process of formation and historical development of the national legislation on the state taxation policy regulation in Ukraine has been scrutinized.
   The complex study of the state taxation policy institutional mechanism functioning in Ukraine has been conducted; the range of the state bodies authority over the formation, realization and fulfillment of the state taxation policy have/s been analyzed. Proposals as to overall improvement of the organizational and legal basis of Ukrainian state taxation policy formation, realization and fulfillment have been put forward on the basis of theoretical conclusions, the analysis of the legislation currently in force, and the experience of foreign countries.
   Key words: state policy; state taxation policy; institutional mechanism of the state taxation policy; taxation; tax-levying bodies; state tax collecting institutions of Ukraine.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Здійснення державної податкової політики в Україні (організаційно-правові аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net