Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Підвищення результативності державного регулювання діяльності машинобудівних підприємств
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення результативності державного регулювання діяльності машинобудівних підприємств

Анотації 

Підгірний В.В. Підвищення результативності державного регулювання діяльності машинобудівних підприємств. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за фахом 25.00.02 - Механізми державного управління. Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2005.

   У дисертації викладені результати досліджень і випробування методичних підходів щодо розробки рекомендацій з удосконалення державного регулювання діяльності машинобудівних підприємств.
   Здійснений у дисертаційній роботі науковий аналіз теоретичних основ державного регулювання економіки та його соціально-економічної природи має не тільки теоретико-методологічне значення, але й дозволяє застосовувати отримані результати при удосконаленні системи управління суб’єктами господарювання (держава, регіон, підприємство).
   Запропоновано науково-методичні рекомендації щодо державного регулювання діяльності машинобудівних підприємств, які забезпечують підвищенню ефективності управління і містять у собі механізми інформаційного забезпечення діяльності керівників, стратегічного поводження підприємства, реструктуризації управління підприємством, підвищення ефективності управлінської праці, управління виробництвом.
   Ключові слова: державне регулювання, машинобудівне підприємство, ефективність, система управління, суб’єкт господарювання, аналіз, економічна система.

Подгорный В.В. Повышение результативности государственного регулирования деятельности машиностроительных предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления. Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2005.

   В диссертации изложены результаты исследований и апробации методических подходов относительно совершенствования государственного регулирования деятельности машиностроительных предприятий.
   Осуществлённый в диссертационной работе научный анализ теоретических основ государственного регулирования экономики и его социально-экономической природы имеет не только теоретико-методологическое значение, но и разрешает применять полученные результаты в совершенствовании системы управления субъектами хозяйствования (государство, регион, предприятие).
   Сформулированы предложения относительно совершенствования государственного регулирования деятельности машиностроительных предприятий. Определено, что нельзя игнорировать интересы субъектов хозяйствования в процессе реализации регулирующей функции государством. Совершенствование системы управления машиностроительным предприятием должно осуществляться методическим путём, внесением предложений в действующую систему управления, обычно исходя из комплексной оценки результатов деятельности предприятий и специфики как экономических, так и внутригосударственных отношений, а также тех приоритетных задач, которые необходимо решать в период становления рыночной экономики, учитывая при этом взаимосвязь с целостностью системы государственного регулирования экономики и её стимулирующее и определяющее влияние на социально-экономическое развитие государства.
   Предложены методические рекомендации по государственному регулированию деятельности машиностроительных предприятий, обеспечивающие повышение эффективности управления и включающие в себя механизмы информационного обеспечения деятельности руководителей, стратегического поведения предприятия, реструктуризации управления предприятием, повышения эффективности управленческого труда, управления производством.
   Обосновано структурное решение системы государственного регулирования экономики, обеспечивающей удовлетворение общественных потребностей на основе гармонизации интересов государства и субъектов хозяйствования.
   Конкретизировано содержание конкурентной идеологии государственного регулирования экономики в направлении более рационального использования ресурсов субъектами хозяйствования путём применения ресурсного подхода при формировании их рыночного поведения.
   Предложена модель управления промышленным предприятием, способствующая повышению конкурентоспособности, увеличению прибыли, повышению жизненного уровня работников в условиях становления рыночных отношений на основе информационного подхода к решению проблемы эффективности государственного регулирования экономики.
   Обоснованы методы управления промышленным предприятием, реализация которых позволяет объединить интересы предприятий (увеличение прибыли, рост конкурентоспособности, повышение жизненного уровня работников предприятия) и государства (поддержка отечественного производителя, наполняемость государственного бюджета, повышение жизненного уровня населения) для наиболее полного удовлетворения общественных потребностей.
   Ключевые слова: государственное регулирование, машиностроительное предприятие, эффективность, система управления, субъект хозяйствования, анализ, экономическая система.

Podgorny V.V. Increasing effective government regulation to activity machine-building enterprise. - Manuscript.

The thesis for the Degree of Candidate of sciences on state management in the speciality 25.00.02 - Mechanisms of state management. Donetsk State University of Management, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2005.

   The thesis is devoted results of the studies and approbations methodical approach for improvements of the government regulation to activity machine-building enterprise.
   The analysis theoretical bases of the government regulation of the economy and it social-economic nature has not only methodological importance, but also allows using these results in improvement managerial system subjects of management (state, region, enterprise).
   The methodical recommendations are offered on government regulation of activity machine-building enterprise, assisting increasing to efficiency of management and comprising of itself mechanisms of the data ware to activity of leaders, strategic behavior of enterprise, reorganizing of management enterprise, increasing to efficiency of management labor, production management.
   Key words: government regulation, machine-building enterprise, efficiency, managerial system, subject of the management, analysis, economic system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення  результативності  державного  регулювання  діяльності  машинобудівних  підприємств

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net