Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Механізми державного регулювання і стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в матеріальному виробництві
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Механізми державного регулювання і стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в матеріальному виробництві

Анотації 

Петрушевська В.В. Механізми державного регулювання і стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в матеріальному виробництві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2005.

   У дисертації розроблено комплекс науково-методичних положень і рекомендацій, спрямованих на активізацію інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання шляхом удосконалення механізмів державного регулювання, стимулювання і адаптивних методів прийняття управлінських рішень. Обґрунтовано, що державна інноваційна політика може бути ефективною за умови створення адекватного організаційно-економічного механізму регулювання і стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності. При цьому серцевиною такого механізму повинне стати створення організаційних структур управління інноваційним процесом на макро-, мезо- і мікрорівні. У роботі запропоновано методи розрахунку величини сукупного державного ефекту для визначення державних пільг і гарантій.
   Ключові слова: механізм, державне регулювання, стимулювання, інноваційно-інвестиційна діяльність, метод, удосконалення, політика.

Петрушевская В.В. Механизмы государственного регулирования и стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности в материальном производстве. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления. – Донецкий государственный университет управления Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2005.

   В диссертации разработан комплекс научно-методических положений и рекомендаций, направленных на активизацию инновационно-инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования путем совершенствования механизмов государственного регулирования, стимулирования и адаптивных методов принятия управленческих решений в материальном производстве. В работе определены основные тенденции развития системы государственного регулирования и стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования в условиях трансформационной экономики. Обосновано, что одним из способов структурной перестройки экономики Украины и условием для скорейшего вхождения в ЕС является создание эффективно действующей национальной инновационной системы.
   В исследовании доказано, что в настоящее время в Украине отсутствуют государственные организационно-экономические механизмы, которые бы объединяли инновационную и инвестиционную функции, обеспечивали целевую концентрацию необходимого объема финансовых ресурсов и их оперативное перераспределение в пользу приоритетных инновационных проектов. В связи с этим в диссертации усовершенствованы механизмы налоговой и амортизационной политики для обеспечения самофинансирования инновационного развития субъектов хозяйствования. Учитывая высокую инвестиционную привлекательность Донецкой области, в работе предложены мероприятия по совершенствованию механизмов государственной денежно- кредитной политики и стимулированию региональных банков к активизации долгосрочного инновационного кредитования.
   Обосновано, что государственная инновационная политика может быть эффективной при условии совершенствования адекватного организационно-экономического механизма регулирования и стимулирования инновационно-инвестиционной деятельности в материальном производстве. При этом сердцевиной такого механизма должно явиться создание скоординированной и упорядоченной системы организационных структур управления инновационным процессом на макро- мезо- и микроуровне, которые обеспечат реализацию государственной инновационной политики на основе согласования интересов всех участников инновационного рынка как по „вертикали”, так и на „горизонтальном уровне”.
   Доказана необходимость разработки методики сравнительной оценки и определения эффективности инновационных проектов, которая бы базировалась как на теории абсолютной, так и на теории сравнительной оценки эффективности инноваций; предусматривала разработку и сравнение возможных альтернативных вариантов реализации инноваций и выбора из них оптимального; обеспечивала комплексный подход и учет экономических, социальных и экологических эффектов от реализации инновационно-инвестиционных проектов, а также эффектов в сопряженных отраслях.
   В работе предложены методы расчета величины совокупного государственного эффекта, которые должны являться базой для формирования отношений центральных и местных органов власти к конкретным инновационным проектам и служить основой для определения государственных льгот и гарантий.
   Ключевые слова: механизмы, государственное регулирование, стимулирование, инновационно-инвестиционная деятельность, методы, совершенствование, политика, организационная структура управления

Petrushevskaya V.V. Mechanisms of state regulation and stimulation of innovation and investment activity in material production. – Manuscript.

The thesis for candidate’s degree competition on state management in specialty 25.00.02 - Mechanisms of state management. – Donetsk state university of management under the Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk, 2005.

   Worked out in the given thesis is a complex of scientific and methodic recommendations aimed at stimulation of innovation and investment activity of entrepreneurs by way of mechanisms of state regulation, stimulation and adapted methods of taking managerial decisions improvement. It is substantiated that the state innovation policy can be efficient under condition of adequate organizational and economic mechanism of innovation-investment activity regulation and stimulation development. Provided that the core of this mechanism should be the creation of organizational structures of management of innovational process on macro-, meso- and micro levels. Methods of the accumulated state effect value calculation to settle state privileges and gerents are offered in the work.
   Key words: mechanism, state regulation, stimulation, innovation and investment activity, method, improvement, policy.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Механізми державного регулювання і стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в матеріальному виробництві

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net