Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії)

Анотації 

Рибалкін А.О. Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії).– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.– Національний університет внутрішніх справ.– Харків, 2005.

   Дисертаційна робота присвячена проблемам нормотворчої діяльності органів внутрішніх справ.
   Розглянуті загальні теоретичні питання нормотворчої діяльності. Визначена компетенція органів внутрішніх справ щодо видання актів нормативного змісту. Вперше у вітчизняній науці комплексно досліджена процедура (стадії) створення нормативно-правового акту в органах внутрішніх справ.
   Досліджені специфічні риси нормотворчої діяльності органів внутрішніх справ, її принципи, специфіка правовідносин у цій сфері діяльності органів внутрішніх справ України. Визначені та проаналізовані фактори, що впливають на нормотворчу діяльність органів внутрішніх справ.
   Характеризується юридична природа відомчих нормативно-правових актів органів внутрішніх справ, визначаються їх місце в системі нормативно-правових актів держави та перспективи розвитку відомчої нормативно-правової бази.
   Внесені пропозиції до проекту Закону України “Про нормативно-правові акти”, в якому необхідно чітко визначити види відомчих нормативно-правових актів та об’єкти можливого правового регулювання кожного з них.
   Ключові слова: нормотворчість, нормативно-правовий акт, органи внутрішніх справ, правова норма, правове регулювання, систематизація.

Рыбалкин А.А. Нормотворчество органов внутренних дел (аспекты общей теории).– Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений.– Национальный университет внутренних дел.– Харьков, 2005.

   Диссертационная работа посвящена проблемам нормотворческой деятельности органов внутренних дел.
   Рассмотрены общие теоретические вопросы нормотворческой деятельности.
   Исследована компетенция органов внутренних дел относительно издания актов нормативного содержания. При этом она определена как составная часть общей компетенции субъекта управления, что очень важно при установлении пределов либо объема нормотворческой компетенции, так как сфера вопросов, которые могут подвергаться ведомственной нормативной регламентации, довольно часто прямо не указываются.
   Проанализированы принципы нормотворческой деятельности органов внутренних дел, в частности доказано, что основные принципы нормотворчества (законность, гуманизм, демократизм, научность, гласность, технико-юридическое совершенство и т.д.) выступают общими для всех субъектов данной деятельности, однако в нормотворческой деятельности органов внутренних дел им присущи специфические черты, и они дополняются принципами единоначалия и субординации.
   Комплексно исследована процедура (стадии) создания нормативно-правового акта в органах внутренних дел.
   Выделены и проанализированы факторы, влияющие на процесс нормотворчества органов внутренних дел. Среди специфических факторов, воздействующих на ведомственное нормотворчество, следует выделить объективную необходимость регулирования общественных отношений, которые складываются в органах внутренних дел; цель их деятельности; принципы их структурной организации и деятельности; специфику принуждения, которое обеспечивает соблюдение действующих норм.
   Характеризуется юридическая природа ведомственных нормативно-правовых актов органов внутренних дел, определяются их место в системе нормативно-правовых актов государства и перспективы развития ведомственной нормативно-правовой базы, дается авторская классификация ведомственных нормативно-правовых актов органов внутренних дел, характеризуются основные их виды.
   В работе определены основные пути совершенствования ведомственной нормативно-правовой базы органов внутренних дел. В качестве одного из приоритетных направлений определена систематизационная деятельность в формах кодификации, консолидации и инкорпорации, а также создание автоматизированной электронной базы данных ведомственных нормативно-правовых актов МВД.
   Сформулированы предложения к проекту Закона Украины “О нормативно-правовых актах”, в котором необходимо четко определить виды ведомственных нормативно-правовых актов и объекты возможного правового регулирования каждого из них.
   Ключевые слова: нормотворчество, нормативно-правовой акт, органы внутренних дел, правовая норма, правовое регулирование, систематизация.

Rybalkin A.O. Rule-making of the internal affairs bodies (аspects of general theory).– Manuscript.

Dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of jurisprudence on speciality 12.00.01– theory and history of state and law; history of political and law sciences.– National University of Internal Affairs.– Kharkiv, 2005.

   The thesis is devoted to the issues of the rule-making activity of the internal affairs bodies.
   It examines general theoretical questions of the rule-making activity. The thesis defines the internal affairs bodies authorities to issue normative acts. The thesis provides the first in the Ukrainian science comprehensive research into the procedure (the stages) of making normative-legal acts in the internal affairs bodies.
   It researches into distinctive features of the rule-making activity of the internal affairs bodies, its principles, specifity of legal relations in this sphere of internal affairs bodies activity. The thesis defines and gives the analysis of the factors that influence the rule-making activity of the internal affairs bodies.
   The thesis gives characteristics of departmental normative acts of the internal affairs bodies and defines their place in the system of the state normative acts and the prospects of the departmental legislation development.
   We have made proposals to the draft low of Ukraine “About the normative-legal acts”, in which the types of internal normative-legal acts and the objects of probable legal regulation of each of them should be specified.
   Key words: rule-making, normative acts, internal affairs bodies, legal norm, legal regulation, systematization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Нормотворчість органів внутрішніх справ (аспекти загальної теорії)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net