Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України

Анотації 

Ровинський Ю.О. Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Одеса, 2005.

   У дисертації теоретично обґрунтовано методичні засади удосконалення організаційного регламентування операцій з цінними паперами та законодавчого забезпечення прозорості інформації на фондовому ринку, визначено складові системи державного регулювання відносин між професійними учасниками бізнес-процесів.
   Досліджено функції держави на фондовому ринку та організаційно-правовий механізм державного регулювання діяльності учасників ринку цінних паперів. Виявлено особливості регламентації операцій, уточнено і розширено існуючий понятійний апарат державного регулювання фондового ринку, зокрема представлено авторське визначення понять “бізнес-процеси”, “портфельний аналіз”, “похідні фінансові інструменти”. Запропоновано процедуру організаційного регламентування процесів реструктуризації компаній. Обґрунтовано нові підходи до управління похідними фінансовими інструментами. Визначено позаекономічні критерії прозорості та обґрунтовано процедури розкриття інформації. Сформульовано конкретні пропозиції щодо підвищення рівня державного регулювання фондового ринку.
   Ключові слова: державне регулювання, організаційно-правовий механізм, фондовий ринок, професійні учасники ринку цінних паперів, організаційне регламентування, реструктуризація, бізнес-процес, портфельний аналіз, законодавче забезпечення, прозорість.

Ровинский Ю.А. Организационно-правовое регулирование деятельности участников фондового рынка Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Одесса, 2005.

   В диссертации сформулированы теоретико-методологические основы государственного регулирования деятельности участников фондового рынка с позиции законодательного обеспечения организационного регламентирования операций с ценными бумагами, выделено функции государства на фондовом рынке и инструменты их реализации, определены особенности организационно-правового механизма государственного регулирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Уточнены понятия “бизнес-процесс”, “портфельный анализ”, “производные финансовые инструменты”. Выявлены особенности организационной регламентации операций на фондовом рынке. Разработаны и теоретически обоснованы методические основы организационного регламентирования процедуры реструктуризации компаний и управления бизнес-процессами. Сформулированы конкретные предложения по усовершенствованию организационно-правового механизма государственного регулирования деятельностью участников фондового рынка Украины.
   Определено, что регулирование фондового рынка обеспечивается арбитражными функциями государства. Организационно-правовой механизм государственного регулирования обеспечивает принятие законодательных актов относительно деятельности участников фондового рынка, определяет их права и обязанности, регламентирует выдачу специальных разрешений (лицензий) на осуществление деятельности и контролирует соблюдение законности.
   Подчеркнуто, что для каждой категории участников фондового рынка существуют общие правила и ответственность, обусловленные трудовым законодательством и хозяйственным правом, а также частными условиями деятельности предприятия. Решение конкретных задач требует выделения специфической ответственности и прав физического или юридического лица. Обоснование параметров, отображающих целевую ориентацию каждого участника и условий его эффективной работы, позволило сформулировать основные принципы организационного регламентирования: конкретность каждого параметра, возможность его однозначной трактовки исполнителем и соответствующим контролем; персональное распределение всех заданий, исключающее дублирование ответственности за их выполнение; достаточность и реальность прав для решения поставленной задачи.
   Обосновано, что формализация бизнес-процессов позволяет расширить возможности идентификации и оценки деятельности участников фондового рынка. Методической основой регламентации бизнес-процессов является портфельный анализ ценных бумаг и принципы управления производными финансовыми инструментами. Анализ изменений в структуре мировой экономики позволил сформулировать новые инструменты организационного регламентирования операций: опционный подход при оценке компании, сравнительный подход при оценке стоимости собственного капитала, правило отзыва облигаций.
   Для профилактики нарушений на рынке ценных бумаг и эффективного исполнения государственными органами регуляторных функций обоснована необходимость создания системы надзора, которая обеспечит соблюдение равных и справедливых условий, как для инвесторов, так и для профессиональных участников.
   На основе анализа тенденций развития фондового рынка определены внеэкономические критерии прозрачности операций и отношений на рынке ценных бумаг, обоснованы процедуры раскрытия финансовой информации.
   Ключевые слова: государственное регулирование, организационно-правовой механизм, фондовый рынок, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организационное регламентирование, реструктуризация, бизнес-процесс, портфельный анализ, законодательное обеспечение, прозрачность.

Rovinsky JU. A. Organizational-legal regulation by activity of participants of the share market of Ukraine. - The Manuscript.

Dissertation for degree of candidate of science in Public Administration, speciality 25.00.02 – Mechanisms of Public Administration – Odessa Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration, Office of President of Ukraine. – Odessa, 2005.

   Theoretical and methodological bases of state regulation by activity of participants of the share market from a position of legislative maintenance of an organizational regulation of operations with securities are formulated in the dissertation. Functions of the state in the share market and tools of their realization are allocated, special features of organizational-legal mechanism of state regulation by activity of professional participants of a securities market. Concepts "business-process", "briefcase analysis", "derivative financial tools" are specified. Features of an organizational regulation of operations in the share market are revealed. Methodical bases of an organizational regulation of procedure of re-structuring of the companies and managements business-processes are developed and theoretically proved. Specific proposals on improvement organizational-legal mechanism state regulation by activity of participants of the share market of Ukraine are formulated.
   Keywords: state regulation, organizational-legal mechanism, share market, professional participants of a securities market, organizational regulation, re-structuring, business-process, briefcase analysis, legislative maintenance, transparency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організаційно-правове регулювання діяльності учасників фондового ринку України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net