Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин

Анотації 

Сорока Л.В. Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005.

   Дисертація містить комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних із дослідженням сутності, закономірностей, системи адміністративної відповідальності у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Особливу увагу приділено вивченню юридичного складу правопорушень, які посягають на сферу обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а також реформуванню як адміністративно-деліктних, так і адміністративно-процесуальних норм у цій сфері.
   У роботі запропоновано обґрунтовані автором поняття й ознаки адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин; розглянуто й вивчено систему заходів протидії незаконному обігу; проаналізовано суб'єкти адміністративної юрисдикції та їх правовий статус щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, які посягають на зазначену сферу.
   Досліджено юридичний склад адміністративних проступків, передбачених статтями 44, 44-1, 106-1, 106-2 КУпАП. Показано місце провадження в справах про адміністративні правопорушення за незаконні дії з наркотичними засобами і психотропними речовинами в адміністративному процесі. Визначено й охарактеризовано систему стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення в аналізованій сфері. Винесено ряд пропозицій щодо змін та доповнень до чинного КУпАП.
   Ключові слова: наркотичні засоби; психотропні речовини; незаконний обіг; адміністративна відповідальність; адміністративна юрисдикція; склад адміністративного правопорушення; адміністративне провадження; стадії адміністративного провадження.

Сорока Л.В. Административная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия государственной налоговой службы Украины. – Ирпень, 2005.

   Диссертация содержит комплекс теоретических и практических проблем, связанных с исследованием сущности, закономерностей, системы административной ответственности в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Особое внимание отводится изучению юридического состава правонарушений, которые посягают на сферу незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также реформированию как административно-деликтных, так и административно-процессуальных норм в данной сфере.
   В разделе 1 исследуются вопросы административной ответственности, как одного из способов противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. В подразделе 1.1. рассматриваются общие вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, и формулируется вывод о том, что административно-правовые средства становятся все более актуальными. Далее автор систематизирует средства противодействия в определенные группы. В подразделе 1.2. исследуется понятие административной ответственности, а так же признаки, которые ей присущи. На основании данного анализа предлагается обоснованное автором понятие административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. В подразделе 1.3. проанализированы субъекты административной юрисдикции и их правовой статус по рассмотрению дел об административных правонарушениях, которые посягают на указанную сферу.
   В разделе 2 исследуются прикладные вопросы привлечения к административной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами. Исследован юридический состав административных проступков, предусмотренных статьями 44, 44-1, 106-1, 106-2 КУоАП. В подразделе 2.1. на основе анализа высказанных в науке суждений и положений действующего КУоАП диссертант приходит к выводу о необходимости отмены статьи 106-2 КУоАП, которая предполагает ответственность за незаконный посев и возделывание снотворного мака или конопли. В подразделе 2.2. исследуются, предусмотренные КУоАП, признаки объективной стороны правонарушений, которые посягают на порядок оборота наркотических средств психотропных веществ. приводится детальный их анализ и в итоге формулируется вывод о необходимости внесения изменений в КУоАП. Диспозицию статьи 44 КУоАП предложено изложить в следующей редакции: “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольшом количестве”, где термин “производство” заменено на “изготовление”. В подразделе 2.3. определяются понятие и признаки субъекта административных правонарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Вносится предложение о замене термина “злоупотребление” на “незаконное употребление” в диспозиции ч.2 ст.44-1 КУоАП. Завершается раздел подразделом 2.4. в котором рассматривается субъективная сторона административных проступков, которые незаконно посягают на сферу оборота наркотических средств и психотропных веществ. В работе исследована проблема соотношения понятия “вины” и “виновности”, так же проанализированы формы и виды вины.
   В разделе 3 исследуются как теоретические, так и прикладные проблемы, которые касаются производства по делам об административных правонарушениях посягающих на сферу оборота наркотических средств и психотропных веществ. В подразделе 3.1. показано место производства по делам об административных правонарушениях за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами в административном процессе. Определена и охарактеризована система стадий производства по делам об административных правонарушениях в анализируемой сфере. Вынесен ряд предложений по изменениям и дополнениям в действующий КУпАП. В подразделе 3.2. дан детальный анализ каждой из стадий, которые характерны при производстве по делам об административных правонарушениях, посягающих на сферу оборота наркотических средств и психотропных веществ. В работе определяется положение о том, что необходимо возбуждать дело за фактом, и когда отсутствуют сведения о субъекте проступка, посягающего на сферу оборота указанных средств и веществ.
   Ключевые слова: наркотические средства; психотропные вещества; незаконный оборот; административная ответственность; административная юрисдикция; состав административного правонарушения; административное производство; стадии административного производства.

Soroka L.V. Administrative responsibility for illegal circulation of drugs and psychotropic substances. – Manuscript.

Thesis for a candidate presented degree in Law by specialty 12.00.07 – the theory of administration; administrative law and process; financial law informational law. – National Academy of State Tax Service of Ukraine. – Irpin. – 2005.

   The thesis comprises a complex of theoretical and practical questions connected with the investigation of the essence, regularities, system of administrative responsibility in the struggle against the illegal circulation of drugs and psychotropic substances. We are especially interested in the study of juridical structure of law violations which infringe on the sphere of circulation of drugs and psychotropic substances, and reformation of administrative-tortious and administrative-processual norms in this sphere.
   The author presents well-grounded notions and features of administrative responsibility for illegal circulation of drugs and psychotropic substances; investigates and examines the system of means of struggle against the illegal circulation; analizes the subjects of administrative jurisdiction and their lawful status as for the study of the cases concerning administrative law violations which infringe on this sphere.
   In the thesis the juridical structure of administrative offences which are foreseen in the articles 44, 441, 1061, 1062 Administrative Law is revealed. The place of realization in the cases concerning administrative law violations for illegal operations with drugs and psychotropic substances in the administrative process is shown. The system of stages of realisation in the cases concerning administrative law violations in the analized sphere is determined and characterized. There is a chain of propositions as for the changes and additions to the functioning Administrative Law.
   Key words: drugs; psychotropic substances; illegal circulation; administrative responsibility; administrative jurisdiction; juridical structure of administrative offences; administrative realisation; in the cases concerning law violations; stages of administrative realisation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних речовин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net