Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни.

 Анотації

Вегеш М.М. Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.02- Всесвітня історія. Інститут історії України Національної академії наук України, Київ, 1998.

   У дисертації вперше в історіографії комплексно досліджено місце і роль Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні другої світової війни. На основі критичного аналізу вітчизняної та зарубіжної літератури і введення до наукового обігу оригінальних джерел системно висвітлюються взаємозв'язані проблеми комплексної теми: міжнародне становище краю наприкінці 30-х років та вплив міжнародного фактору на внутрішньополітичний і культурний розвиток Закарпаття, аналізуються головні етапи еволюції державно-правового статусу Підкарпатської Русі – Карпатської України. Окрему увагу приділено висвітленню політичної діяльності автономних урядів А. Бродія і А. Волошина, збройним силам Карпатської України – Карпатській Січі, простежено антиукраїнську і античехословацьку діяльність угорської іреденти в Закарпатті. У дисертації стверджується, що Закарпаття напередодні другої світової війни переживало гостру політичну кризу. Це, безперечно, стосується також Чехословаччини і всієї Центральної Європи. Незважаючи на такі обставини, Карпатська Україна виявилася єдиною, яка наприкінці 30-х років проголосила свою незалежність.
   Ключові слова: Підкарпатська Русь - Карпатська Україна (Закарпаття), Чехословаччина, політична криза, міжнародні відносини, Віденський арбітраж, Карпатська Січ, угорський іредентизм.

Вегеш Н.Н. Закарпатье в контексте центрально-европейского политического кризиса накануне второй мировой войны. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 - Всемирная история. Институт истории Украины Национальной Академии наук Украины, Киев, 1998.

   В диссертации, впервые в историографии, комплексно исследованы место и роль Закарпатья в контексте центральноевропейского политического кризиса накануне второй мировой войны. На основе критического анализа отечественной и зарубежной литературы и введения в научный оборот оригинальных источников системно освещаются взаимосвязанные проблемы комплексной темы: международное положение края в конце 30-х годов и влияние внешнеполитического фактора на внутриполитическое и культурное развитие Закарпатья, анализируются главные этапы эволюции государственно-правового статуса Подкарпатской Руси - Карпатской Украины. Отдельное внимание уделено освещению политической деятельности автономных правительств А. Бродия и А. Волошина, вооруженным силам Карпатской Украины - Карпатской Сечи, исследовано антиукраинскую и античехословацкую деятельность венгерской иреденты в Закарпатье. В диссертации утверждается, что Закарпатье накануне второй мировой войны переживало острый политический кризис. Это, безусловно, касается также Чехословакии и всей Центральной Европы. Несмотря на эти обстоятельства, Карпатская Украина оказалась единственной, которая в конце 30-х годов провозгласила свою независимость.
   Ключевые слова: Подкарпатская Русь - Карпатская Украина (Закарпатье), Чехословакия, политический кризис, международные отношения, Венский арбитраж, Карпатская Сечь, венгерский иредентизм.

Vehesh M.M. Transcarpathia in the context of Central-European Political Crisis on the eve of the World War II. Manuscript.

The dissertation on acquiring the scientific degree of Doctor of History, Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, 1998.

   The dissertation, for the first time in historiography, is a complex study of Transcarpathia’s place and role in the context of the Central-European political crisis on the eve of the World War II. On the basis of national and foreign literature, original sources, scientific issues, the interconnected problems of this complex theme are being investigated, mainly: the foreign political factors’ influence upon Transcarpathia’s interpolitical and cultural development, the main periods of Subcarpathian Rus - Carpathian Ukraine state-law status evolution. Special attention is given to the political role of A.Brody and A. Voloshin’s autonomous government and Carpathian Ukraine, armed forces of Carpathian Ukraine - Carpathian Sich, the antiukrainian and anticzech-slovac activities of Hungarian iredenta in Transcarpathia are investigated.
   The thesis asserts that Transcarpathia on the eve of World War Second was in sharp political crisis. It evidently concerned Czeckoslovakia and the whole Central Europe. In spite of difficult conditions Carpathian Ukraine turned out to be the only one that proclaimed her independence at the end of the 1930 ies.
   Key words: Subcarpathian Rus-Carpathian Ukraine, Czechoslovacia, the political crisis, international relation, the Vienna Arbitration, Carpathian Army (Sitch), Hungarian fifth column.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net