Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Історія. Історичні науки arrow Діяльність Ліги арабських держав по врегулюванню палестинської проблеми (80-і - перша половина 90-х років)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діяльність Ліги арабських держав по врегулюванню палестинської проблеми (80-і - перша половина 90-х років)

Анотації

Аль Рукібат Хайел М.С. Діяльність Ліги арабських держав по врегулюванню палестинської проблеми (80-і - перша половина 90-х років) -Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук з спеціальності 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. - Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. Київ. 1999.

   Робота присвячена актуальній проблемі розгляду в комплексі характеру, специфіки та еволюції позиції Ліги арабських держав з палестинської проблеми, основних напрямів діяльності по її врегулюванню, що зумовлено зростанням впливу палестинського чинника на вироблення конкретних напрямів і проведення певних акцій в діяльності ЛАД. Головна мета представленого до захисту рукопису - проаналізувати практичну діяльність ЛАД по вирішенню палестинської проблеми в 80-³ - першій половині 90-х років, форми ³ методи здійснення миротворчої діяльності.
   Ключові слова: Ліга арабських держав, палестинська проблема, близькосхідний конфлікт, Організація Визволення Палестини, регіональні організації.

Аль Рукибат Хайел М.С. Деятельность Лиги арабских государств по урегулированию палестинской проблемы (80-е - первая половина 90-х годов) - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных систем и глобального развития. Институт международных отношений Киевского университета имени Тараса Шевченко. Киев. 1999.

   Работа посвящена актуальной проблеме рассмотрения в комплексе характера, специфики и эволюции позиции Лиги арабских государств по палестинской проблеме, основных направлений деятельности по ее урегулированию, что обусловлено ростом воздействия палестинского фактора на выработку конкретных направлений и проведение определенных акций в деятельности ЛАГ. Проведен детальный анализ развития системы международных отношений на Ближнем Востоке на протяжении исследуемого периода. Анализируется механизм формирования в рамках Лиги арабских государств коллективных подходов арабских стран к палестинской проблеме.
   На базе обширного документального материала проанализирована практическая деятельность ЛАГ по решению палестинской проблемы в 80-е - первой половине 90-х годов, формы и методы осуществления ее миротворческой деятельности.
   Основное внимание уделено исследованию механизма формирования подходов Лиги арабских государств к палестинской проблеме, его эволюции под воздействием факторов глобального и регионально характера. Выявлена степень его эффективности на различных этапах эволюции палестинской проблемы, показаны возможные пути усовершенствования его функционирования.
   Автором определены место, роль и значение палестинской проблемы в деятельности ЛАГ в указанный период, проанализированы факторы, воздействующие на формирование позиции этой региональной организации по палестинской проблеме.
   Показано влияние центросиловой динамики в рамках ближневосточной региональной системы на эволюцию позиции ЛАГ по палестинской проблеме. Рассматривается роль ЛАГ в формировании общеарабской политики в отношении Палестины с момента создания этой организации. Автором отмечено, что до начала 80-х годов Лига арабских государств не предпринимала эффективных шагов в области политического урегулирования палестинской проблемы, остановившись на военном варианте ее решения. В диссертации показано, что изменение политической ситуации в арабском мире, вызванное подписанием Египтом кэмп-дэвидских соглашений (1978 г.) и Вашингтонского мирного договора (1979 г.), его временной изоляцией в арабском мире и приостановлении его членства в ЛАГ активизировало усилия консервативного крыла арабских государств, направленные на выработку в рамках этой организации общеарабской программы политического урегулирования палестинской проблемы и претворения ее в жизнь. Исследуется эволюция подхода ООП к решению палестинской проблемы в первой половине 80-х годов и его оценка Лигой Арабских Государств.
   В диссертации показано, что события, связанные с кувейтским кризисом 1990-1991 годов и войной в Персидском заливе, выявили отсутствие единства среди арабских государств. В последующем миротворческий процесс фактически проходил без прямого участия ЛАГ, путем двусторонних переговоров Израиля с отдельными арабскими странами и израильско-палестинских переговоров. Автором проанализированы возможные пути решения палестинской проблемы и возможности в этом плане Лиги арабских государств. Показаны новые тенденции в эволюции места и роли палестинской проблемы в деятельности ЛАГ после кувейтского кризиса 1990-1991 гг. Акцентируется внимание на то, что необходимым условием решения палестинской проблемы является признание не только палестинцами и отдельными арабскими странами, но и Лигой Арабских Государств, всеми арабскими странами права Израиля на существование и признание Израилем законных национальных прав палестинских арабов как нации, в том числе и прав политических. Такое взаимное признание должно быть гарантировано соответствующим международно-правовым актом, возможно, решением Совета Безопасности ООН, обязывающим все стороны.
   Ключевые слова: Лига арабских государств, палестинская проблема, ближневосточный конфликт, Организация Освобождения Палестины, региональные организации.

Hayel. M.S. Al. Ruqibat. Activities of the League of Arab States on the Settlement of the Palestenian problem in the 80-s and the first half of the 90-s -Manuscript.

Dissertation for a Candidate of Political Sciences degree Speciality 23.00.04 -Political problems of international systems and global development.Institute of international relations Taras Shevchenko University. Kiev. 1999.

   The dissertation is devoted to a topical problem which is viiewed by the author in terms of the nature, specific features and evolution of the LAS attitude towards the Palestenian conflict. The author outlines the main directions of LAS activities on the settlement of the conflict which are determined by the growing influence of Palestenian factor on the activity and policy of the League of Arab States. The purpose of the present paper is to analyse the practical activity of LAS on resolving the Palestenian problem in 80-s and the first half of the 90-s, as well as forms and methods of its implementing into peacemaking activities.
   Key words: League of Arab States, Palestenian problem. Middle East conflict, Organization of Liberation of Palestine, regional organizations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діяльність Ліги арабських держав по врегулюванню палестинської проблеми (80-і - перша половина 90-х років)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net